Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Numer uchwały: 2004/21/101
Numer sesji: 21
Rok: 2004

U C H W A Ł A Nr XXI/101/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 14 września 2004r.

w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą występować do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu na realizację zadań publicznych gminy, innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2

 1. Wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne o których mowa w §1 zainteresowane podmioty składają do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w terminie

do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.

 2. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, po zaopiniowaniu przez komisje Rady, przedstawione są Burmistrzowi w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie.


§ 3

 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:

 1. określenie zadania publicznego na jakie ma być przyznana dotacja,

 2. termin i miejsce realizowanego zadania,

 3. program wykonywania zadania,

 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

 5. inne źródła sfinansowania kosztów zadania,

 6. wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu gminy.

 1. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu ubiegającego się o dotację podmiotu.


§ 4
Burmistrz po dokonaniu analizy przedłożonych wniosków ustala imienny wykaz podmiotów oraz kwoty proponowanej dotacji. Wykaz stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.


§ 5
Podmioty, o których mowa w § 1, otrzymują dotacje z rachunku dotującego przelewem, na wskazane konto.

§ 6
W ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz zawiera z wybranymi podmiotami umowy, które w szczególności powinny zawierać:

 1. oznaczenie strony umowy.

 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania.

 3. wysokość dotacji na realizację zadania, warunki i termin jej przekazania.

 4. termin i miejsce realizacji zadania.

 5. zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

 6. zobowiązanie podmiotu do przestrzegania przy realizacji dotowanego zadania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

 7. warunki wypowiedzenia umowy.


§ 7

 1. Podmioty otrzymujące dotacje w ratach zobowiązane są składać rozliczenie na piśmie przed przyjęciem następnej raty. Rozliczenie roczne powinno nastąpić nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego.

 2. Podmioty otrzymujące dotację jednorazową zobowiązane są rozliczyć się w terminie 30 dni po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

 3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno zawierać zestawienie faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania oraz informację opisową o realizacji zadania wraz z kserokopią faktur i rachunków.

 4. Podmioty, które nie wykorzystały udzielonej dotacji lub wykorzystały ją niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązane są do jej zwrotu na rachunek budżetu gminy niezwłocznie po rozliczeniu, nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

  § 8
  Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za rok poprzedni.
  Informacja ta podlega również podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób miejscowo przyjęty.

  § 9

 5. Burmistrz lub osoby działające z jego upoważnienia dokonują kontroli i oceny wykonywania zleconego zadania, a w szczególności:

 6. stanu realizacji zadania,

 7. efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania,

 8. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymywanych na realizację zadania,

 9. prowadzenia dokumentacji w sposób określony w przepisach prawa i w umowie.

 10. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może polegać na:

 11. zbieraniu i ocenie przedkładanych Burmistrzowi informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,

 12. wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania,

 13. kontroli dokumentacji źródłowej związanej z realizacją zadania, w tym wglądzie do ksiąg rachunkowych.


§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11
Traci moc Uchwała Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                                             Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu