Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z 28 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z 28 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 rok

Numer uchwały: 82
Numer sesji: XIV
Rok: 2019

Uchwała
Nr XIV/82/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z 28 listopada 2019 roku

w sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 rok
______________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn.zm.) oraz po przeprowadzonych konsultacjach - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 rok.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Jutrosin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 688);
3) Organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688);
4) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688);
5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
6) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
7) zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688).


Rozdział 2
Cele Programu


1. Za cel główny współpracy Gminy z Organizacjami przyjmuje się poprawę jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy poprzez stwarzanie możliwości i warunków uczestniczenia w życiu publicznym.
2. Cel główny realizuje się poprzez następujące cele szczegółowe:
1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Gminy,
2) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk Organizacji działających na terenie Gminy,
3) integrację podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zdań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy,
4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie Organizacjom wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,
5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących Organizacji, powstawania nowych Organizacji i inicjatyw obywatelskich,
6) zapewnienie jeszcze efektywniejszego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włącznie do ich realizacji Organizacji,
7) współpracę sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki społecznej w Gminie,
8) wspieranie oraz powierzanie Organizacjom zadań publicznych.

Rozdział 3
Zasady współpracy


Współpraca Gminy z Organizacjami opiera się na następujących zasadach:
1. zasadzie pomocniczości uznającej prawo obywateli do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalności oraz umożliwienie realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi normami prawa,
2. zasadzie suwerenności przejawiającej się w poszanowaniu odrębności i niezależności Organizacji,
3. zasadzie partnerstwa – oznaczającej współpracę na warunkach równości praw
i obowiązków,
4. zasadzie efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
5. zasadzie uczciwej konkurencji i jawności – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego
i pozafinansowego Organizacji.

Rozdział 4
Przedmiot współpracy


1. Przedmiot współpracy Gminy z Organizacjami określają:
1) ustawowe zadania własne Gminy,
2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 Ustawy,
3) zadania wynikające z tworzenia standardów współpracy z lokalnymi partnerami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym:
a) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
b) tworzenie partnerstwa w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy,
c) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Rozdział 5
Formy współpracy


1. Współpraca z Organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Do form współpracy o charakterze pozafinansowym należy:
1) konsultowanie z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji,
2) podejmowanie inicjatyw integrujących Organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska, w tym inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Gminie, współorganizowanie konferencji
i szkoleń dotyczących działalności Organizacji oraz współpracy z organami administracji publicznej,
3) wspieranie Organizacji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w drodze konkursu, w uzyskaniu, w drodze bezprzetargowej, lokalu z zasobów gminnych, użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i obiektów komunalnych oraz udostępnianie lokali na spotkania członków Organizacji; zasady korzystania z obiektów sportowych Gminy określają odrębne przepisy.
3. Do form współpracy o charakterze finansowym należy:
1) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie kosztów ich realizacji,
2) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 2a Ustawy oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
4. Za podstawowy tryb przekazywania środków finansowych Organizacjom uznaje się konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszcza się stosowanie innego trybu.
5. Dotacje, o których mowa w powołanej Ustawie, nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) pokrycie kosztów administracyjnych (chyba, że stanowią element realizacji projektu),
7) działalność polityczną i religijną.
6. W przypadku klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych dotacje nie mogą być udzielone na:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
3) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
4) zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
5) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne


W kontekście niniejszej Uchwały za priorytetowe zadania własne Gminy przyjmuje się:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
1.1. wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób/rodzin zagrożonych ubóstwem, w szczególności poprzez pomoc rzeczową i żywnościową.

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, w tym:
2.1. działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
2.2. działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin,
2.3. aktywizowanie osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych do działań samopomocowych, a także organizowanie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin.

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:
3.1. działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych
i rekreacyjnych,
3.2. działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym.

4. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
4.1. inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno
– kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury,
4.2. organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym,
4.3. działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury.

5. Promocja Gminy w tym podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami

6. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
6.1. organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,
6.2. wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:
a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu
do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, zabezpieczenie medyczne, spiker, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie,
c) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego,

7. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
7.1. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań
o charakterze proekologicznym,
7.2. działania mające na celu zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup hodowców,
7.3. organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym.

8. Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, w tym na:
8.1. wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych i wychowawczych oraz zadań oświatowo-kulturowych;
8.2. prowadzenie edukacji w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rozdział 7
Realizacja i finansowanie Programu


1. Roczny Program obowiązuje od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Planowana wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację Programu Współpracy wynosi 120.000,00 zł.
3. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Rocznego Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2020 rok.
4. Prognozowana wysokość środków na realizację poszczególnych zadań wynosi:
1) Zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
– 9.000 zł.
2) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– 20.000 zł.
3) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
– 73.000 zł.
4) Zadania z zakresu ekologii, wędkarstwa, ochrony zwierząt, a także ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 4.000 zł.
5) Promocja Gminy w tym podejmowanie działań na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami - 10.000 zł.
6) Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania – 4.000 zł.
5. Prognozowana wysokość środków na realizację zadań może ulec zmianie.

Rozdział 8
Sposób realizacji programu


1.Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1) Rada Miejska w Jutrosinie – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Gminy z Organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych
na dofinansowanie zadań realizowanych przez Organizacje.
2) Burmistrz w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami, w szczególności:
a) przeprowadzanie konsultacji społecznych programu współpracy w trybie
i na zasadach określonych odrębną uchwałą,
b) ogłaszania Konkursów na realizację zadań publicznych Gminy oraz powoływania Komisji Konkursowych,
c) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych.
3) Organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym Gminy.
4) Komórki organizacyjne Urzędu prowadzące współpracę z Organizacjami.
2. W imieniu Burmistrza sprawy związane z właściwą współpracą z Organizacjami oraz realizacją Programu sprawuje pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku ds. Obsługi Rady Miejskiej, promocji Gminy oraz spraw kancelaryjnych.

Rozdział 9
Zasady przeprowadzania konkursów


1. W ramach niniejszego Programu Burmistrz ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych określonych w Rozdziale 6.
2. Ustalając wysokości środków przeznaczanych na poszczególne zadania Burmistrz kieruje się kwotami określonymi w budżecie Gminy na 2020 rok.
3. Konkursy ogłasza się co najmniej 21 dni przed planowanym terminem otwarcia złożonych w konkursie ofert.
4. Treść i sposób ogłaszania konkursów reguluje Ustawa.
5. Określa się następujące zasady zbierania ofert:
1) miejsce i termin składania ofert określa się w ogłoszeniach konkursowych,
2) oferty wraz z załącznikami wypełnia się na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym,
3) w przypadku złożenia przez Organizację oferty niekompletnej albo na niewłaściwych drukach, wyznacza się termin, nie dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania przez Organizację pisma, na dokonanie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień.
6. Ustala się następujące zasady rozpatrywania ofert:
1) Oceny formalnej dokonuje wyznaczona komórka organizacyjna Urzędu,
2) Nie spełnienie wymogów oceny formalnej eliminuje ofertę z oceny merytorycznej.
3) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez Komisję Konkursową.
4) Przy wyborze najkorzystniejszych ofert bierze się pod uwagę:
a. zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
b. możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodność planowanych działań z aktualnym statutem organizacji,
c. zgodność ze standardami właściwymi dla danego zadania, które zostały określone
w ogłoszeniu konkursu,
d. koszty realizacji zadania, biorąc pod uwagę udział środków własnych,
e. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,
f. inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym.
7. Realizacja zadania zleconego Organizacji następuje po zawarciu umowy.
8. W przypadku przyjęcia przez Organizację do realizacji zadania publicznego przy mniejszej, niż wnioskowana, kwocie dotacji, Wnioskodawca przed podpisaniem umowy, dokonuje aktualizacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania.
9. Wykaz Organizacji, którym zlecono zadania wraz z kwotą dotacji, zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Rozdział 10
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych


1. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Zarządzeniem Burmistrz.
2. Komisje Konkursowe mogą być powoływane osobno dla każdego zadania.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Urzędu, gminnych jednostek
organizacyjnych realizujących bezpośrednio zadania określone w Programie oraz
przedstawiciele Organizacji.
4. Przedstawicieli Organizacji wybiera się spośród zgłoszonych przez Organizacje
kandydatur.
5. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) dotyczące wyłączenia pracownika.
6. Komisje Konkursowe działają nieodpłatnie.
7. Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena merytoryczna ofert oraz przedłożenie swojej
opinii Burmistrzowi.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

Rozdział 11
Sposób oceny realizacji programu


1. Ustala się następujące mierniki efektywności realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych konkursów,
2) liczba ofert, które wpłynęły od Organizacji,
3) liczba umów zawartych z Organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych Organizacjom przez Radę Miejską w Jutrosinie,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez Organizacje,
5) stopień zgodności realizowanych przez Organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.
2. Nie później, niż do dnia 31 maja 2020 roku Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Jutrosinie sprawozdanie z realizacji Programu.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Rozdział 12
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji


1. Przygotowanie Programu obejmuje następujące działania:
1) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych
od komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych,
2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez Organizacje podczas konsultacji,
4) przedłożenie Komisjom Rady Miejskiej w Jutrosinie projektu uchwały.
2. Uchwała zawierająca Program podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


Uzasadnienie

     Program współpracy to podstawowy dokument, który określa zasady i formy współpracy pomiędzy samorządem, a działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi.
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)
Ustawa nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Program współpracy na rok 2020 został opracowany w oparciu o program na rok 2019 z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji.
W terminie od 25 października do 12 listopada 2019 roku Program został przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom zgodnie z uchwałą Nr VII/38/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W wyznaczonym terminie uprawnione podmioty nie wniosły żadnych uwag do konsultowanego projektu programu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie