Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.

Numer uchwały: 2004/19/90
Numer sesji: 19
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XIX/90/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

 2. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

  § 2

 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:


 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 0,20 zł.

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie - 0,40 zł.

 3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 2,00 zł.


 1. Za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, plantach, pasach zieleni oraz pozostałych elementów pasa drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 - 0,40 zł.


§ 3
Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2:

 1. poza obszarem zabudowanym - 1,00 zł.

 2. w obszarze zabudowanym - 2,00 zł.

  § 4
  Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt. 3:

 3. za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

 4. poza terenem zabudowanym - 0,30 zł.

 5. w terenie zabudowanym - 0,60 zł

 6. za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,70 zł.

 7. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,20 zł.


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                           Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu