Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/89/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Uchwała nrXIX/89/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Numer uchwały: 2004/19/89/40f293d33ad14
Numer sesji: 19/89
Rok: 2004

Załącznik nr 3 do Uchwały

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Jutrosinie
nr XIX/89/2004 z dnia 24.06.2004r.


Dochody i wydatki dotacji celowych związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami.
D O C H O D Y


1).

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

49.337,00


rozdz.75011

- Urzędy wojewódzkie

49.337,00


par 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

49.337,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


2).

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

8.392,00PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWArozdz.75101

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

1.080,00i ochrony prawapar 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

1.080,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz.75113

- Wybory do Parlamentu Europejskiego

7.312,00


par 2010

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

7.312,00bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami


3).

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

2.500,00PRZECIWPOŻAROWArozdz.75414

- Obrona cywilna

2.500,00


par 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2.500,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


4).

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

783.299,00


rozdz.85212

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

431.751,00emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegopar 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

425.315,00bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawamipar 6310

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i

6.436,00zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawamirozdz.85213

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby

6.100,00pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejpar 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

6.100,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz.85214

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

180.200,00społecznepar 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

180.200,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz.85216

- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

4.600,00


par 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

4.600,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz.85219

- Ośrodki pomocy społecznej

73.700,00


par 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

73.700,00realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz. 85278

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

86.948,00


par 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

86.948,00bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami


5.)

Dz.900

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.460,00


rozdz.90015

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

30.460,00


par 2010

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

30.460,00bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
OGÓŁEM:

873.988,00W Y D A T K I


1).

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

49.337,00


rozdz.75011

- Urzędy wojewódzkie

49.337,00


par 4010

- Wynagrodzenia osobowe

37.450,00


par 4040

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.980,00


par 4110

- Składki na ubezpieczenie społeczne

6.970,00


par 4120

- Składki na Fundusz Pracy

990,00


par 4440

- Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych

947,00

2).

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

8.392,00PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWArozdz.75101

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

1.080,00i ochrony prawapar 4210

- Zakup materiałów i wyposażenia

1.080,00


rozdz.75113

- Wybory do Parlamentu Europejskiego

7.312,00


par 3030

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.931,00


par 4110

- Składki na ubezpieczenie społeczne

145,00


par 4120

- Składki na Fundusz Pracy

21,00


par 4210

- Zakup materiałów i wyposażenia

2074,00


par 4300

- Zakup usług pozostałych

952,00


par 4410

- Podróże służbowe krajowe

189,00

3).

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

2.500,00PRZECIWPOŻAROWArozdz.75414

- Obrona cywilna

2.500,00


par 4210

- Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

4).

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

783.299,00


rozdz.85212

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

431.751,00i rentowe z ubezpieczenia społecznegopar 3110

- Świadczenia społeczne

403.842,00


par 4010

- Wynagrodzenie osobowe

5.050,00


par 4110

- Składki na ubezpieczenie społeczne

12.891,00


par 4120

- Składki na Fundusz Pracy

124,00


par 4130

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1.110,00


par 4210

- Zakup materiałów i wyposażenia

1.498,00


par 4300

- Zakup usług pozostałych

500,00


par 4410

- Podróże służbowe krajowe

300,00


par 6060

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.436,00


rozdz.85213

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby

6.100,00pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejpar 4130

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.100,00


rozdz.85214

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

180.200,00społecznepar 3110

- Świadczenia społeczne

163.200,00


par 4110

- Składki na ubezpieczenie społeczne

17.000,00


rozdz.85216

- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

4.600,00


par 3110

- Świadczenia społeczne

4.600,00


rozdz.85219

- Ośrodki pomocy społecznej

73.700,00


par 4010

- Wynagrodzenia osobowe

48.000,00


par 4040

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.730,00


par 4110

- Składki na ubezpieczenie społeczne

8.750,00


par 4120

- Składki na Fundusz Pracy

1.250,00


par 4210

- Zakup materiałów i wyposażenia

3.710,00


par 4260

- Zakup energii

440,00


par 4270

- Zakup usług remontowych

1.240,00


par 4300

- Zakup usług pozostałych

4.630,00


par 4410

- Podróże służbowe krajowe

490,00


par 4440

- Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych

1.460,00


rozdz. 85278

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

86.948,00


par 3110

- Świadczenia społeczne

86.948,00OGÓŁEM

843.528,00


4


4


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu