Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Numer uchwały: 2004/17/83
Numer sesji: 17
Rok: 2004


UCHWAŁA NR XVII/83/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2,art.14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U z 2002 roku Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

*1. 1.Punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w miejscach, w których występuje bezpośredni kontakt wzrokowy, lub słuchowy dla dzieci i młodzieży szkolnej przebywającej w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw mogą prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie do spożycia poza miejscem sprzedaży.


*2 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
A/ na terenie obiektów sportowych, rekreacyjnych
B/ na targowiskach
C/w kioskach i innych obiektach, gdzie sprzedaż prowadzona jest z okienka.

2. Mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe, o których mowa w art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26X 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa w czasie imprez organizowanych na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych-o ile nie będzie to uchybiało przepisom ustawy z dnia 22.08.1997r. (Dz.U.Nr 106,poz.680 z późn. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy z dnia 05.07.1990r.-Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U.Nr 51 poz.297 z późn.zm.).

*3. 1. Dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego oraz podawanie i spożywanie alkoholu w placówkach gastronomii na terenie miasta i gminy z zachwaniem następujących warunków:
- zakazu sprzedaży napojów alkoholowych poza godzinami określonymi w zezwoleniu
- zakazu spożywania zakupionych napojów alkoholowych bezpośrednio przed i w punktach sprzedaży detalicznej
-punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą znajdować się na terenie miasta wyłącznie w placówkach spożywczych, natomiast na terenie wsi dopuszcza się sprzedaż w sklepach spożywczo-przemysłowych.

*4. Traci moc uchwała NrXIII/68/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2003roku.

*5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu