Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Numer uchwały: 2004/15/73
Numer sesji: 15
Rok: 2004

U C H W A Ł A Nr XV/73/2004

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 17.02.2004r

 

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt.4, pkt.9 lit c, d, art.57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z póź. zmian.) oraz art.48 ust 1 pkt.2 i art.109, art.122, art.124 ust 1,2,3 oraz art.128 ust 2 pkt.1, art.134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 tekst jednolity) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1). Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w wysokości 10.713.916,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2). Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w wysokości 11.875.916,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

3). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004r. w kwocie 1.162.000,00 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 330.000,00 zł ( I transza 100.000.,00 zł 2002r., II transza 800.000,00 zł 2003r., III transza 330.000,00 zł. 2004r.) na budowę oczyszczalni ścieków, oraz w kwocie 960.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem spłaty rat kredytu w kwocie 88.000,00 zł. i spłaty rat pożyczki w kwocie 40.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem jej w planach budżetowych opracowanych na lata obejmujące spłatę.

§ 2.

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 3.

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały

 

§ 4.

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 5.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 w wysokości 294.317,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 6.

W wydatkach budżetowych określonych w par.1 pkt.2 przeznacza się środki na sfinansowanie zadań:

1). Kwotę 31.600,00 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe i przedmiotowe, kwotę 292.010,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje na instytucje kultury zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

2). Kwotę 37.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiatami zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

3). Kwotę 2.249.877,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w tym z budżetu 2.209.877,00 zł. i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 40.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 7.

Określa się dochody i wydatki na rok 2004 związane z realizacją zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2004r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin:

1). Do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu do wysokości 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2). Do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w wydatkach w dziale między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków majątkowych.

3). Do lokowania wolnych środków finansowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

4). Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stosowanej umowy pożyczki do wysokości 960.000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                     /Stanisław Janiak/

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu