Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: utworzenia instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie

w sprawie: utworzenia instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie

Numer uchwały: 2003/13/69
Numer sesji: 13
Rok: 2003


U C H W A Ł A Nr XIII/69/2003


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2003 roku.

w sprawie: utworzenia instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Jutrosinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą: „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie” z siedzibą w Jutrosine przy ul. Mickiewicza 2, 63 - 930 Jutrosin.

2. Utworzonej instytucji kultury nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.

 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury działać będzie w zakresie określonym w ustawie o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej, innych przepisach.

 2. Terenem działania jest Gmina Jutrosin.

 3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie nabywa osobowość prawną i może rozpocząć swą dziełalność z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
  § 2

  Dotychczasowy majątek MGOK jako jednostki budżetowej staje się własnością Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie jako instytucji kultury.

  § 3

  Źródłami finansowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie są:

 4. wpływy z prowadzonej działalności,

 5. dotacje z budżetu gminy,

 6. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

 7. inne źródła.
  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

  § 5

  Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Nr XXIV/128/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku.
  § 6

  Uchwał wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                  Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu