Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej .

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej .

Numer uchwały: 2003/13/67
Numer sesji: 13
Rok: 2003UCHWAŁA NR XIII/67/2003

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2003r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2004 rok stanowiącego część
gminnej strategii integracji i polityki społecznej .


Na podstawie art. 4 ustą.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002roku Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy
z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejskiej w Jutrosinie uchwala co następuje:


 par 1. W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.


par 2. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


par 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Załącznik Nr1 do Uchwały
Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie
Nr XIII/67/2003
Z dnia 10 grudnia 2003r.GMINNY

PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

NA 2004 ROK

CELE PROGRAMU

Rada Miejska w Jutrosinie jest świadoma zagrożeń jakie niesie nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.
Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2. Zwiększenie wiedzy dorosłych i młodzieży w zakresie problemów alkoholowych.

3. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.

4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).

5. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.


STRATEGIA DZIAŁANIA

1.Racjonalne i elastyczne ograniczanie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

3. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych i psycho edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej, prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie.

5. Współpraca z instytucjami takimi jak Policja , Ośrodek Pomocy Społecznej , służba zdrowia i szkoły z terenu miasta i gminy.DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW
I ZASOBÓW W GMINIE


Charakterystyka gminy Jutrosin

Gminę Jutrosin zamieszkuje obecnie 7219 osób, w tym 2129 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz 4260osób w wieku produkcyjnym.
Bezrobotni w gminie to:
- 302 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy ( w tym 144 kobiet) w tym 262 zamieszkałych na wsi
- z prawem do zasiłku dla bezrobotnych pozostają 52 osoby ( w tym 25 kobiet)
w tym 45 na wsi( dane z PUP w Rawiczu z IX2003r.).
Gmina Jutrosin jest gminą rolniczo-przemysłową. Przeważają gospodarstwa rolne małe i średniej wielkości. Dwa największe zakłady pracy to: Zakłady Mięsne Duda i Zakład Ozdób choinkowych Northstar.

Stan problemów alkoholowych

> Uchwałą nr XXVII/145/2001 Rada Miasta i Gminy w Jutrosinie przyjęła:
-limit 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a obecnie wykorzystanych jest 24
- limit 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a obecnie wykorzystano 5.


>Realizowana w Polsce narodowa strategia rozwiązywania problemów alkoholowych oparta jest na wiodącej i podmiotowej roli samorządów lokalnych ,na współpracy instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych oraz na dobieraniu specyficznych metod do rozwiązywania konkretnych problemów związanych także z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Problemy te oprócz ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego wytyczają podstawowe cele
obowiązującego Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Polityka gmin powinna więc być ukierunkowana na działania profilaktyczne, korekcyjne i terapeutyczne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a co za tym idzie przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

W 2002r. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano ogólnopolskie badania ankietowe na reprezentacyjnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski na temat:
“Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania”
Jedną z istotnych kwestii poruszanych w tym badaniu była ocena ważności różnych problemów społecznych. Najwyższy odsetek badanych uznał bezrobocie za bardzo ważny problem społeczny ( 87,5%) . Kolejne miejsce zajęły takie problemy jak: spadek stopy życiowej oraz przemoc i agresja na ulicach.
Alkoholizm pojawia się na piątym miejscu pod względem odsetka osób traktujących dany problem jako bardzo ważny ( 51,6%).
Picie alkoholu przez młodzież - drugi alkoholowy problem poddany pod ocenę badanych został uznany za bardzo ważny przez 53,4% badanych ( czwarte miejsce).
Inną bardzo ważną sprawą poddaną analizie badawczej była kwestia orientacji badanych w zakresie dostępności różnych form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Na pytanie o to, czy respondenci wiedzieliby gdzie można szukać pomocy dla osoby z problemem alkoholowym 72,0% badanych odpowiedziało twierdząco. Wynik ten jest o ponad 1/5 wyższy niż uzyskany w 1998r., kiedy to 58,8 % potwierdziło swoje kompetencje w tym zakresie. Porównanie wyników z 1998r i 2002r. ilustruje istotne sukcesy prowadzonej w ostatnich latach głównie przez samorządy gminne oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych edukacji publicznej w tym względzie.

Problemy wynikające z picia alkoholu przez młodzież stanowią obecnie jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia młodych, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym.
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używana przez młodzież ( podobna sytuacja dotyczy również populacji dorosłych). Według europejskiego programu badań ankietowych w szkołach ESPAD do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 90% uczniów I klas szkół ponadpodstawowych i ponad 96% uczniów III klas szkół ponadpodstawowych.
Jako wskaźnik częstej konsumpcji traktowane jest picie alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie.
Według ESPAD w ciągu 4 ostatnich lat odsetek młodzieży często sięgającej po alkohol wzrósł o ponad 20%.
W ciągu tego okresu odsetek dziewcząt, które piły w ostatnim miesiącu zwiększył się o prawie 30%.
Jak wynika z ostatnich badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii (1998r) populację osób uzależnionych od alkoholu w Polsce ocenia się na 800 tysięcy
osób, zaś populację osób pijących w sposób szkodliwy na 2-2,5 mln.
Przekładając to na teren naszej gminy jest to około 144 osób.
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika to około 4 % całej populacji.
W gminie Jutrosin jest to około 290 osób.
Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików to również 4% populacji,
w przypadku naszej gminy to następne 290 osób.
Osoby pijące szkodliwie nie uzależnione od alkoholu to około 5% wszystkich mieszkańców - to następne 350 osób.
Tak więc w rodzinach z problemem alkoholowym w naszej gminie można powiedzieć , że żyje około 1000 osób.
Nadmierne picie prowadzi do takich problemów społecznych jak: problemy rodzinne, rozwody, bezdomność, problemy w pracy, bezrobocie, trudności finansowe, naruszanie porządku publicznego itp. oraz do wielu problemów psychicznych do których można zaliczyć m. in.: depresję, próby samobójcze, zmiany osobowości, choroby psychiczne i inne.
Skutki tych stanów i zachowań w znacznym stopniu upośledzają funkcjonowanie najbliższego otoczenia osoby uzależnionej- członków rodzin, powodując u nich liczne zaburzenia somatyczne, psychiczne, urazy fizyczne, niedostatki natury materialnej wymagające systematycznej pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej. Dlatego tak ważne jest dalsze utrzymanie i kontynuacja pomocy dla rodzin w punkcie konsultacyjnym. Z porad prawnika i psychologa korzysta coraz wiecej osób potrzebujących. Duże znaczenie ma również fakt , że osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w swoim miejscu zamieszkania - gminie i otrzymają ją bezpłatnie.
Na szczególną uwagę zasługują dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.Dzieci żyjące w tych rodzinach ponoszą konsekwencje picia dorosłych. Aby uchronić je należy przygotować miejsca, gdzie dzieci bardzo chętnie spędzałyby wolny czas. W naszej gminie istnieją trzy świetlice opiekuńczo wychowawcze dla dzieci. Obecnie uczęszcza do nich około 100 osób. Jak widać z badań ogólnopolskich w naszej gminie mieszka około 290 dzieci , które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym.
Chcąc, aby przynajmniej połowa z nich mogła uczęszczać do świetlic to musiałyby jeszcze powstać przynajmniej 2 świetlice.

Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej

> Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
> Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej ( porady prawnika, psychologa)


Zasoby instytucjonalne

> Ośrodek Pomocy Społecznej
> Komisariat Policji
> Szkoły podstawowe ( Jutrosin, Dubin), gimnazjum (Jutrosin), Zespół Szkół (Szkaradowo) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie
> Gminny Ośrodek Kultury
> Kościoły
>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska- Iwona May
> Specjalistyczny Gabinet Internistyczny i Lekarza Rodzinnego -Jerzy May

Promocja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

> Uczestnictwo Pełnomocnika Burmistrza ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz prezentacja programu na 2004 rok.
>Współpraca z placówkami i instytucjami stanowiącymi zasoby w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych.ZADANIA GMINY DOTYCZĄCE REALIZACJI
PROGRAMU


I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 1.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
- porady prawnika ( cztery godziny w miesiącu) i psychologa (cztery godziny miesięcznie)
/udzielanie porad prawnych, dostarczanie wiadomości o możliwości podjęcia leczenia i terapii odwykowej, motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej/

Zadanie 2.
Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia.
-przygotowanie dokumentacji do sądu
-współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu

Zadanie 3
Sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego pacjentów z terenu miasta i gminy.

II
Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe
- szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1.
Prowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób uzależnionych .

Zadanie 2.
Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.


Zadanie 3.
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej ( próba utworzenia grupy wsparcia)

Zadanie 4.
Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy.

III
Prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 1.
>Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w Jutrosinie, Szkaradowie, Dubinie.
-opłacenie opiekunów świetlic ( zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny)
-zabezpieczenie materiałów do zajęć ( materiały biurowe, sprzęt sportowy,pomoce dydaktyczne, paczki gwiazdkowe)
>Utworzenie kolejnej świetlicy środowiskowej ( Szkaradowo lub Jutrosin)
> Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych

Zadanie 2.
Przygotowanie i szkolenie merytoryczne nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych w szkołach.

Zadanie 3.
Dofinansowanie wypoczynku letniego, “zielonych szkół” ( z zajęciami profilaktycznymi w zakresie problemów uzależnień) dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4.
Wspieranie merytoryczne i finansowe różnego typu akcji, imprez rekreacyjno-sportowych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
- konkursy wiedzowe, plastyczne
-zawody i turnieje sportowe promujące zdrowy styl życia
- rajdy rowerowe
-festyny rodzinne

Zadanie 5.
Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie problematyki uzależnień.


Zadanie 6.
Dofinansowanie :
- wyposażenia boiska sportowego przy szkole w Szkaradowie
- zakup nowych elementów oraz naprawa elementów placu zabaw dla dzieci
- zakup urządzeń sportowych do siłowni.

Zadanie 7.
Dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.


IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie
-Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie

V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

VII
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości stanowiącej trzykrotność diety przysługującej z tytułu podróży służbowej po obszarze kraju.

3. Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości 160,00zł miesięcznie brutto.

2. Członkowie Komisji otrzymują za wyjazdy służbowe poza teren gminy zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju.

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                          Rada Miejska                  Stanisław Janiak 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu