Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 38/2006

Protokół Nr 38/2006
P R O T O K Ó Ł XXXVIII/2006
z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 28 czerwca 2006 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Kląskała Maria

 6. Krzyżosiak Genowefa

 7. Krzyżosiak Romuald

 8. Lubiatowski Aleksy

 9. Mikołajewski Ireneusz

 10. Samol Szczepan

 11. Sworowski Waldemar

 12. Szymkowiak Eugeniusz

 13. Wlekliński Andrzej

 14. Żyto Roman


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinasowanie zadania pn. „Odnowienie i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej i budową boiska sportowego”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Szymonkach.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.

 8. Podjęcie uchwały sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze roku budżetowego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2005.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2005.

 14. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Ośrodka Kultury w Jutrosinie z działalności merytorycznej wraz z informacją o programie imprez kulturalnych na okres wakacyjny.
  (przyjęcie postanowienia w sprawie sprawozdania)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2005.

 16. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2005.

 17. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie z działalności merytorycznej wraz z informacją o programie imprez kulturalnych na okres wakacyjny

(przyjęcie postanowienia w sprawie sprawozdania).

 1. Złożenie informacji przez Dyrektorów Samorządowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie o prowadzonej działalności merytorycznej w roku szkolnym 2005/2006.

 2. Złożenie informacji przez Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o prowadzonej działalności.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie.


Przewodniczący skierował pytanie do Państwa Radnych, czy wyrażają zgodę o przełożenie pkt 13 za pkt 7. Rada wyraziła zgodę.
Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Radnych, Sołtysów, Dyrektorów szkół, Pana Burmistrza, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, oraz wszystkich pozostałych gości, oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 14 radnych co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
(1 osoba nieobecne-usprawiedliwione)
Lista obecności Radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący wraz z Burmistrzem i Z-cą Przewodniczącego Panią Krzyżosiak Genowefą wręczyli list gratulacyjny oraz kwiaty Radnemu - Panu Krzyżosiakowi Romualdowi za osiągnięcie zaszczytnego stopnia naukowego: - doktora nauk humanistycznych w zakresie historii -

Składając Panu z tej szczególnej okazji w imieniu własnym oraz Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie
szczere gratulacje i wyrazy uznania, życzymy jednocześnie dalszych osiągnięć naukowych, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej - powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Janiak.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

 • Udział w naradzie wójtów, burmistrzów powiatu rawickiego

 • Udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z okazji „Dnia Samorządowca”

 • Udział z wykonawcami przedsięwzięcia w miejscowości Płaczkowo

 • Udział w uroczystości 40-lecia Święceń Kapłańskich w Dubinie ks. Dziekana Stanisława Matuszczaka

 • Udział w Ogólnopolskich „Dniach Wędliniarstwa” w Rawiczu

 • Spotkanie z przedstawicielami Energetyki odnośnie założenia lamp oświetleniowych

 • Udział w uroczystości „100 najlepszych firm” z byłego województwa leszczyńskiego, gdzie pierwsze miejsce zajęła firma „Polski Koncern Mięsny DUDA s.a.”

 • Udział w zawodach strażackich w Jeziorach

 • Udział w strażackich zawodach powiatowych,

 • Udział w naradzie sołtysów-sprawy bieżące

 • Udział w zakończeniu roku szkolnego

 • Odbyły się 3 przetargi: kanalizacja Szymonki, Przetarg na dowozy dzieci niepełnosprawnych, koncepcja zbiornika retencyjnego w Jutrosinie.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.
Głos zajęła p. Skarbnik- Grażyna Niedbała-przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli co do przedstawionych zmian uwag. Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała Nr XXXVIII/173/2006 w sprawie z mian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinasowanie zadania pn. „Odnowienie i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”.
Głos zajęła p. Skarbnik- Grażyna Niedbała-przedstawiła kwotę i zasady zaciągnięcia pożyczki oraz jej spłatę. Szczegóły przedstawiono i omawiano na Komisjach Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli co do przedstawionych zmian uwag. Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem Uchwała Nr XXXVIII/174/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn.: „Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie” została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej i budową boiska sportowego”.
Głos zajęła p. Skarbnik- Grażyna Niedbała-przedstawiła kwotę i zasady zaciągnięcia pożyczki oraz jej spłatę. Szczegóły przedstawiono i omawiano na Komisjach Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli co do przedstawionych zmian uwag. Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem Uchwała Nr XXXVIII/175/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn.: „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej i budową boiska sportowego” została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Szymonkach..
Głos zajęła p. Skarbnik- Grażyna Niedbała-przedstawiła kwotę i zasady zaciągnięcia pożyczki oraz jej spłatę. Szczegóły przedstawiono i omawiano na Komisjach Stałych Rady. Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli co do przedstawionych zmian uwag. Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem Uchwała Nr XXXVIII/176/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.
Głos zajął p. Burmistrz informując iż jako wkład niepieniężny środka trwałego Gmina Jutrosin wnosi oczyszczalnię ścieków, w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu- co wiąże się z objęciem z tego tytułu nowych udziałów w Spółce. Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli żadnych uwag.
Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem Uchwała Nr XXXVIII/177/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego „Wodociągi Gminne” Spółka z o.o. w Pakosławiu została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjecie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze roku budżetowego. Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, informując iż wszelkie szczegóły przedstawionego projektu uchwały zostały przedstawione na Komisjach Stałych Rady. Przewodniczący Komisji nie wnieśli uwag. Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/178/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze roku budżetowego została. przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.
Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie-Pan Zenon Łakomy informując iż z przyczyn formalnych uchwała została uchylona przez Wojewodę. Nowy Regulamin w zakresie przedmiotowym jest taki sam jak ten poprzedni, jednak został pozbawiony 6-7 zdań.. Szczegóły omawiane zostały na Komisjach Stałych Rady.
Przewodniczący podziękował Sekretarzowi za przedstawienie wprowadzonych do uchwały zmian.
Przewodniczący Komisji nie wnieśli uwag. Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/179/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin została. przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy -Pan Zenon Łakomy. Kwestia podjęcia takiej właśnie uchwały wynikła z przepisów o zamówieniach publicznych. Statut jest bardzo krótki - określa gdzie mieście się siedziba Urzędu i na jakim obszarze on działa, podstawa prawna funkcjonowania Urzędu omawiana została na komisjach stałych Rady. Uchwała wymienia również co jest przedmiotem podstawowej działalności Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.
Przewodniczący podziękował Sekretarzowi.
Przewodniczący Komisji nie wnieśli uwag. Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/180/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin została. przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy -Pan Zenon Łakomy. Ustawa o Finansach Publicznych informuje, iż wszystkie projekty stypendialne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być zatwierdzone pełnomocnictwem dla p. Burmistrza.
Przewodniczący podziękował Sekretarzowi.
Przewodniczący Komisji nie wnieśli uwag. Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/181/2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin została. przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2005.
Głos zabrała Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy-Pani Grażyna Niedbała, informując o sumie aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego, oraz wskazała wynik finansowy jaki uzyskał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie za rok 2005 - ujęty w sprawozdaniu.
Dziękując p. Skarbnik, Przewodniczący przystąpił do odczytania projektu uchwały wraz z załącznikami.
Przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-13, kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - 1 głos wstrzymujący (p. Wlekliński) - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/182/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie na rok 2005 została. przyjęta przez Radę większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2005. . Sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie-Pani Grażyna Niedbała.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Stanisław Janiak. Przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (13), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - 1 głos wstrzymujący (p. Wlekliński) - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/183/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie na rok 2005 została. przyjęta przez Radę większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 14
Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Ośrodka Kultury w Jutrosinie z działalności merytorycznej wraz z informacją o programie imprez kulturalnych na okres wakacyjny.
(przyjęcie postanowienia w sprawie sprawozdania); Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie przedstawiając program imprez oraz najbliższe zaplanowane zadania.
- imprezy sportowe
- imprezy rozrywkowe
- Konkurs fotograficzny „Pejzaż z okolic Jutrosina”
- wystawa pokonkursowa w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej
- wystawa „Zbiory p. Włodarskiego”
- Rajd Rowerowy, gdzie zakończenie Rajdu odbędzie się w Jutrosinie w gospodarstwie agroturystycznym u Państwa Sierpowskich.
- trwają prace przygotowawcze nad prezentacją multimedialną Gminy Jutrosin. Promocja Cd odbyć się ma poprzez dodatek do gazet lokalnych.
- dokończono prace nad stroną internetową MGOK w Jutrosinie www.mgokjutrosin.eu

Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za przedłożone sprawozdania. Proszę o zadawanie pytań:

 • P. Żyto - czy w okresie letnim organizowane zostaną zabawy, dyskoteki dla młodzieży?

Odp. p. Dyr. MGOK - nie planujemy, ponieważ nie ma takiego miejsca, ażeby bezpiecznie zorganizować można dyskotekę.

 • P. Małecki Fabian - Radny Powiatowy - Starostwo Powiatowe w Rawiczu przyznało 2.500 tys. zł MGOK w Jutrosinie jako dofinansowanie na prezentację multimedialną, gdzie tą decyzję również i ja poparłem. Jednak uważam, że na tak dużą Gminę jaką jest Jutrosin-zbyt mało się dzieje, zbyt mało jest organizowanych imprez.

 • P. Janiak - Przewodniczący Rady - proszę ażeby p. Dyr. uwzględniła organizowanie imprez takich jak np. „ŻYJ ZDROWO” w niedzielę, ponieważ na pewno było by większe zainteresowanie.

 • P. Burmistrz - to co Pani Dyrektor przedstawiła, nie jest to pełen obraz. Ja się dziwię, że nie można u nas zorganizować dyskoteki dla młodzieży. Proszę ażeby Pani zmieniła podejście do ludzi, nie należy zaczynać od słowa „nie”. Jestem zdania, że Dom Kultury sam wszystkiego nie jest w stanie zrobić-dlatego należy wyjść do ludzi, współpracować z nimi. Oferta imprez powinna być wzmocniona o więcej imprez rozrywkowych i kulturalnych.


Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi. Ze względu na brak kolejnych pytań przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania Ośrodka Kultury w Jutrosinie z działalności merytorycznej wraz z informacją o programie imprez kulturalnych na okres wakacyjny.
Przewodniczący Rady zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem odczytanego wcześniej sprawozdania proszę o podniesienie ręki: 13, kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - 1 głos wstrzymujący (p. Janiak) - dziękuję.
Zatem Sprawozdanie Dyr. Kultury w Jutrosinie zostało przyjęte przez Radę większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym.
Postanowienie o przyjęciu sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2005. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie-Pani Grażyna Niedbała.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Stanisław Janiak. Przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę- dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/184/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie na rok 2005 została. przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 16
Podjecie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2005. Wynik finansowy Biblioteki Publicznej w Jutrosinie przedstawiła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie-Pani Grażyna Niedbała.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Stanisław Janiak. Przystąpiono do głosowania: Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę- dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXXVIII/185/2006 w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2005 został przyjęty przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.Ad. 17
Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie z działalności merytorycznej wraz z informacją o programie imprez kulturalnych na okres wakacyjny (przyjęcie postanowienia w sprawie sprawozdania).
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu pracownika Biblioteki Publicznej w Jutrosinie - Pana Stefana Malika (w zastępstwie Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie Pani May Lucyny - nieobecność usprawiedliwiona). Pan Stefan Malik przedstawił najważniejsze inwestycje, jakie zrealizowano: zakup książek do Biblioteki na kwotę ponad 17 tys. zł); w ramach programu „IKONKA” - Biblioteka Publiczna w Szkaradowie otrzymała bezpłatnie 3 komputery z pełnym oprogramowaniem - gdzie zainteresowani mogą nieodpłatnie korzystać z Internetu. Pan Malik złożył podziękowanie dla Burmistrza za pomoc w przygotowanie projektu na sprzęt komputerowy dla Szkaradowa.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 18
Złożenie informacji przez Dyrektorów Samorządowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie o prowadzonej działalności merytorycznej w roku szkolnym 2005/2006.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zespołu Szkół w Szkaradowie- Panią Irminę Gilicką Zalas.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. Na zakończenie Marek Szponik- Zespołu Szkół w Szkaradowie złożył na ręce Burmistrza MiG Jutrosin oraz dla Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie podziękowanie za owocną współpracę, opiekę i zaangażowanie w Zycie szkoły.

Jako kolejne sprawozdanie przedłożyła Radnym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie - Pani Alina Bątkiewicz: Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Pytanie do Pani Dyr. skierował Radny Wlekliński. Po raz kolejny poruszam sprawę ubiegłorocznego wyjazdu dzieci z mista na wycieczkę do Krotoszyna. Pytanie moje jest następujące: czy dzieci, które zostały pominięte (dzieci z wioski) które nie pojechały w roku ubiegłym na wycieczkę-a miały obiecane że pojadą-czy były na tej wycieczce?
Od. P. Bątkiewicz - Ja już wyjaśniałam tą sprawę, być może była to wina Nauczycielki.
p. Wlekliński - więc nadal segregacja dzieci panuje?!

Kolejne sprawozdanie przedłożył Radnym Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie - Pan Andrzej Musielak Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Kolejne sprawozdanie przedłożył Radnym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie - Pan Dariusz Stachowiak Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Kolejne sprawozdanie przedłożył Radnym Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie - Pan Jan Borucki.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Przewodniczący podziękował wszystkim dyrektorom za przedłożone sprawozdania. Czy są pytania do Dyrektorów odnośnie sprawozdań? Jeśli nie ma-przechodzimy do pkt. kolejnego porządku obrad.
Przewodniczący Rady powitał przybyłego na Sesję Kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce- Pana Włodzimierza Jędrkowiaka.

Ad. 19.
Złożenie informacji przez Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o prowadzonej działalności.
Głos zajął Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce Pan Włodzimierz Jędrkowiak.
W biurze powiatowym ARiMR zarejestrowanych jest 3860 rolników. Hodują oni 32 tysiące sztuk bydła, 210 sztuk trzody chlewnej, 1500 owiec i 160 kóz. Obsługujemy programy pomocowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej „Sektorowy Program Operacyjny oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczą one między innymi inwestycji w gospodarstwach, ułatwianiu startu młodym rolnikom w spieraniu przedsięwzięć niskotowarowych oraz dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów unijnych”.
Działania realizowane w ARiMR w Miejskiej Górce:

 • renty strukturalne: na 75 wniosków przyznano 67 rent. Średnia wysokość świadczenia wynosi 1 tysiąc 495 złotych.

 • Wspieranie gospodarstw niskotowarowych: na 77 przyjętych wniosków, pozytywnie rozpatrzono 73. Rolnicy otrzymali pierwsze wypłaty za łączną kwotę 362 tys. 546 zł 80 gr.

 • Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt - do końca 2005 roku złożono 30 wniosków na kwotę 1 mln. 100 tys. zł.

 • Zalesienie gruntów rolnych - do biura wpłynęły 3 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone,

 • Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych - wpłynęły 293 wnioski z czego w 177 gospodarstwach wartość planowych inwestycji przekroczyła 10 tys.euro. W gospodarstwach tych przeprowadzone zostały kontrole, a od 3 stycznia 2006 roku rozpoczęto wypłatę pieniędzy.

 • Dopłaty bezpośrednie - za 2005 rok wnioski złożyło 3217 rolników. Wypłaty rozpoczęto już 14 grudnia ub.roku. Rok wcześniej dopłaty otrzymało 3132 rolników, w tym 1903 dodatkowo otrzymało tzw. ONW. W sumie wypłacono 26 mln 773 tys. zł.

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad. 20
Interpelacje i zapytania.

 • p. Hemmerling - na wstępie chciałbym pogratulować p. Romualdowi za osiągnięcie tytułu naukowego, a Dyrektorom Szkół za wyniki w nauczaniu.

Sprawa pierwsza, którą chciałbym poruszyć - jest to sprawa kanalizacji sanitarnej. Są osoby podłączone pod nią i nie płacą za odprowadzanie ścieków, dużo osób odprowadza ścieki do rowu w kierunku Pawłowa. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Kolejna rzecz dotyczy gospodarki komunalnej - sprawa sprowadza się nie tylko do tego, że obcina się drzewa i róże. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego niektórzy mieszkańcy Jutrosina muszą sami sobie dbać o obcinkę drzew i krzewów, a niektórym pracownik Urzędu prace te wykonuje.
Proszę o ustosunkowanie się do wyżej wymienionych spraw na kolejnej Sesji, gdzie będę oczekiwał na odpowiedź p. Burmistrza.

 • P. Wlekliński Andrzej - kiedy otrzymamy aszkę na drogę Zygmuntowo? Drugie pytanie: kto ma się zająć wycinką drzew i krzewów przy drodze w stronę Pawłowa?


Odp. Burmistrza - jeśli chodzi o sprawę wycinki drzew i krzewów, będziemy mieli osoby skazane wyrokami sądu do bezpłatnego odpracowania, więc na pewno zostaną te osoby skierowane do takich właśnie porządkowych prac. Jeśli chodzi o aszkę- jak będziemy ja mieli-to na pewno w najbliższym czasie zostanie ona dowieziona.

 • P. Mikołajewski - gratuluję Dyrektorom Szkół za osiągnięcia w nauczaniu, oraz Markowi Suponikowi za osiągnięte wyniki w nauce-życzę dalszych sukcesów. Panu Dyr. Boruckiemu dziękuję za pomoc w zorganizowaniu spektaklu.


Ad. 21
Wolne głosy i wnioski.

 • p. Wlekliński - poruszam sprawę odszkodowań z tytułu szkód łowieckich- był mój wniosek, ażeby tym zajęła się Komisja Rolnictwa. Miał również być ponownie zaproszony przedstawiciel z Nadleśnictwa, teraz słyszę, że są przeładowane terminy. Należało zwołać wcześniej Sesję!

 • p. Przewodniczący - jeśli chodzi o sprawę odszkodowań - Przedstawiciel z Nadleśnictwa zostanie ponownie zaproszony na Sesję, prawdopodobnie wrześniową, ponieważ dzisiejszą porządek obrad jest bardzo napięty.
  Nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Nadleśnictwa-dlaczego nikt nie przybył i nie odp. na zaproszenie. Jednak zostanie sprawa ponowiona. Powracam również do sprawy wycieczki dzieci miejskich do Krotoszyna. Myślałem że sprawa jest już zakończona, jednak jeśli nie to czy przegłosujemy wniosek o zrobienie listy tych dzieci które były na wycieczce? Jeśli jest to tak nurtująca sprawa należy ją wyjaśnić i sprawdzić czy faktycznie na tą wycieczkę pojechały tylko dzieci miejskie. Zwrócę się do Pani Dyrektor o przedłożenie w/w listy.

Jeśli chodzi o sprawę odszkodowań - to Komisja Rolnictwa miała zorganizować spotkanie i wyjaśnić
tę sprawę.

 • P. Sworowski - czy zostanie doprowadzony do porządku plac zabaw przy ośrodku zdrowia w Jutrosinie?

 • P. Burmistrz - przede wszystkim teren placu zabaw należy ogrodzić i zamykać, ponieważ młodzi ludzie niszczą, policja jak może to interweniuje. Wypuszczane są tam psy, które zanieczyszczają plac zabaw-jest to kolejny problem, który musi zostać rozwiązany.

 • P. Małecki - brakuje Sali gimnastycznej w Szkaradowie, Pan Burmistrz nie szanuje tej szkoły. Słyszy się że ma być budowana nowa remiza-czy nie lepiej te środki przeznaczyć na budowę Sali gimnastycznej?

 • Przewodniczący Rady p. Janiak - nie można tu mówić o barku szacunku. Wszystkie możliwości -próbujemy wykorzystać. Złożony wniosek o dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej niestety został odrzucony, jednak musimy i działamy dalej, i mamy nadzieje że sala gimnastyczna w Szkaradowie powstanie. Jeśli natomiast chodzi o budowę remizy w Szkaradowie-to mówi się o tym, z tym że nie jest to zadanie priorytetowe - są to tylko przymiarki. Zadaniem priorytetowym jest sala gimnastyczna w Szkaradowie.


Ad. 22

Na powyższym zakończono obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.Protokołowała:

Rzeźnik Beata

8


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu