Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Numer uchwały: 13
Numer sesji: III
Rok: 2018

Uchwała Nr III/13/2018

Rady Miejskiej

w Jutrosinie

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
______________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r., poz. 1007) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin przekraczających kryteria dochodowe o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 


Traci moc Uchwała Nr XXXVI/216/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian MałeckiU Z A S A D N I E N I E


      Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł. na osobę w rodzinie. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

     Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r. Program ten przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
  
     Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Stosownie do treści ust. 4 przywołanego artykułu ustawy, rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

     Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa w zakresie realizacji uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do wysokości, poniżej której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Wskazana uchwała przewiduje odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od osób i rodzin, których dochód nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego objętych w ramach programu ”Posiłek w szkole i w domu”.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu