Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Numer uchwały: 15
Numer sesji: III
Rok: 2018

Uchwała
Nr III/15/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2018 r.


w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

_____________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r., poz. 1007) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 spełniającym warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2.


Traci moc Uchwała Nr XXXVI/215/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


UZASADNIENIE


       Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł. na osobę w rodzinie.

         Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten przewiduje udzielanie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

       Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa w zakresie realizacji uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do wysokości, poniżej której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

        W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą
ubóstwu, a także umożliwi osobom i rodzinom, a w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

       Podjęcie niniejszej uchwały jest ponadto warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu