Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 37/2006

Protokół Nr 37/2006
P R O T O K Ó Ł XXXVII/2006
z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 26 lutego 2006 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Kląskała Maria

 6. Krzyżosiak Genowefa

 7. Krzyżosiak Romuald

 8. Lubiatowski Aleksy

 9. Mikołajewski Ireneusz

 10. Samol Szczepan

 11. Szymkowiak Eugeniusz

 12. Wlekliński Andrzej

 13. Żyto Roman


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2005.
4. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

 • Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.

 • Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2005 rok.

5. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005.
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2005:

 1. przeprowadzenie głosowania (jawne)

 2. ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,

 3. przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności w roku 2005.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

11.Rozpatrzenie sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2005.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

12. Informacja Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jutrosinie o prowadzonej w roku 2005 działalności.
13.Informacja przedstawicieli: Nadleśnictwa Krotoszyn oraz Kół Łowieckich o trybie oraz zasadach obliczania i przyznawania odszkodowań z tytułu szkód łowieckich.
14.Informacja o stanie opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.

Przewodniczący skierował pytanie do Państwa Radnych, czy wyrażają zgodę o przełożenie pkt 13 za pkt 7. Rada wyraziła zgodę.
Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Przedstawicieli Kół Łowieckich, p. Lisieckiego, Kierownika rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, nowo wybranego sołtysa z Ostój p. Waleriana Kalkę, oraz wszystkich pozostałych gości, oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 13 radnych co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
(2 osoby nieobecne-usprawiedliwione)
Lista obecności Radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
Przed sprawozdaniem Burmistrza głos zajął p. Kazimierz Wojciechowski-inspektor ds. obrony cywilnej w Jutrosinie, gdzie wraz z Burmistrzem wręczyli nagrodę dla zwyciężczyni konkursu wiedzy o obronie cywilnej. Konkurs ogłoszono w „Wiadomościach Jutrosińskich”- pytanie brzmiało „Kto jest szefem obrony cywilnej. Na 10 odpowiedzi 8 było błędnych. Wylosowano jedną osobę p. Reginę Hoffmann z Jezior, która poprawnie udzieliła odpowiedzi na w/w pytanie. Zwyciężczyni konkursu złożono gratulacje wraz z drobnym upominkiem.
Przewodniczący poprosił o zajęcie głosu i przedłożenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
w Jutrosinie:
- udział w naradzie odnośnie ptasiej grypy.
- udział w naradzie Wójtów, Burmistrzów
- udział w Gminnym Zjeździe OSP w Jutrosinie
- udział w gminnym „Dniu Kobiet” w Szkaradowie, gdzie Burmistrz złożył podziękowanie do KGW
- podpisanie umów „Odnowa wsi Płaczkowo” i „Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”
- udział w święcie rzemiosła w Rawiczu
- udział w zebraniu wiejskim w Szkaradowie. Tematem zebrania było postawienie wierzy IDEA.
- udział w Zebraniu Wiejskim w Ostojach, gdzie Rada Sołecka wybrała do czasu wyborów zastępcę sołtysa.
- udział w spotkaniu z p. Jackiem Kurskim - zaprzyjaźnionym z Gminą Jutrosin.
Dziękuję p. Burmistrzowi za przedłożenie sprawozdania, czy są pytania? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do kolejnego pkt. porządku obrad.

Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2005. Proszę p. Burmistrza o zabranie głosu.
Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i gminy Jutrosin za 2005 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2005 rok uchwalono 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosin Nr XXIV/120/2004 w wysokości: dochody - 13.405.129,00, wydatki - 15.154.629,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Mig na 2005r. w kwocie 1.749.500 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,00 zł oraz w kwocie 300.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł na budowę drogi gminnej. Zabezpieczono również spłatę rat kredytu w kwocie 106.000,00 zł i spłatę rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł z dochodów własnych budżetu. W ciągu całego roku 2005 następowały zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 5 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości: dochody-1.443.253,00 zł, wydatki - -156.747,00 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec roku 2005 zamknął się kwotą: dochody: 14.848.382,00 zł, wydatki - 14.997.882,00 zł. Natomiast planowany deficyt budżetowy a koniec 2005 roku wyniósł 149.500,00 zł, sfinansowany z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, oraz z wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł. Spłacono również raty kredytu w kwocie 106.000,00 zł i raty pożyczek w kwocie 429.500,00 zł.
Dochody budżetowe zostały wykonane w 97,82% w stosunku do planowanych. Dochody podatkowe własne od osób fizycznych i prawnych łącznie z udziałami w budżecie państwa zostały wykonane w 102, 78%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 103,70%, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych w 253%. Wykonanie dochodów podatkowych własnych pobieranych przez US kształtuje się na poziomie od 95,40% do 127,35%.
Razem zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez US: zaległości-52.430,96, nadpłaty - 1.429,07 zł. Podatki pobierane przez Urząd Miasta i gminy Jutrosin kształtują się na poziomie 93,57% do 101,14%.Razem zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez UMiG Jutrosin to kwoty: zaległości - 212.847,89 zł, nadpłaty 1.498,61 zł.
Zaległości występujące również w czynszach dzierżawnych w kwocie 9.267,02 zł oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie 214,29 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono 415 upomnień i 37 tytułów egzekucyjnych. Łącznie umorzenia, odroczenia, obniżenia stawek podatkowych na koniec 2005 roku to kwota 599.613,50 zł.
Natomiast wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w 2005 roku w 96,68% ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaje zadań kształtują się różnie:

 1. W dziale „Rolnictwo łowiectwo” wydatkowano środki w 99,93 %

 2. W dziale „Leśnictwo” wydatkowano środki w 99,95%

 3. W dziale „Transport i Łączność” wydatkowano środki w 99,34%.

 4. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w 97,97%

 5. W dziale „Działalność usługowa” wydatkowano środki w 100%

 6. W dziale „Administracja publiczna” wydatkowano środki w 97,56%

 7. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano środki w 99,97%

 8. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w 94,26%

 9. W dziale „Turystyka” wydatkowano środki w 99,95%

 10. W dziale „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wydatkowano środki w 90,15%

 11. W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w 99,38%

 12. W dziale „Różnice rozliczeniowe” środki które zostały nierozdysponowane to kwota 52.431,00 zł

 13. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki finansowe w 98,22%

 14. W dziale „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki w 93,24%

 15. W dziale „Pomoc społeczna” wydatkowano środki w 91,26%

 16. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano środki w 86,17%

 17. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w 90,93%

 18. W dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano środki w 87,76%

 19. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki w 96,07%

 20. W dziale „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano środki w 85,23%
Podsumowując ostateczny wynik budżetu gminy za rok 2005 ukształtował się następująco:
- Osiągnięte dochody za rok 2005 - 14.525.372,93 zł
- Wykonane wydatki za rok 2005 - 14.500.456,75 zł.
- Nadwyżka za rok 2005 - 24.916,18 zł
- wpływy rat pożyczek w roku 2005 - +300.000,00 zł
- wolne środki pozostałe w roku 2004 - + 503.740,38 zł
- Spłata rat pożyczek i kredytu w roku 2005: - 535.500,00 zł.
Na koniec roku 2005 pozostają wolne środki w kwocie 293.156,56 zł.

Burmistrz przedstawił również ważniejsze inwestycje, które zostały wykonane na przełomie 2005 roku:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie, będziemy kontrolować mieszkańców Gminy czy podłączają się do kanalizacji.
- utwardzanie dróg: Jutrosin, Nad Stawem, Jeziora, Janowo. Duża część utwardzeń odpadła ok. 80%-drogi te obecnie są b. niebezpieczne i wymagają dalszego zmodernizowania.
- został przeprowadzony remont biur do góry w Urzędzie-pozostał jeszcze korytarz.
- w szkołach przeprowadzono remonty bieżące - nie było robionych większych remontów.
Niestety nie będzie akcji „ROWY”- ponieważ całe województwo wielkopolskie nie otrzymało pieniędzy od Wojewody. Złożyliśmy wniosek do PUP w Rawiczu na 5 osób na prace interwencyjne.
- na niektórych budynkach została wykonana elewacja
Mieliśmy jeden tytuł egzekucyjny w Śląskowi - jedna rodzina zostanie przeniesiona do mieszkania na Dworcu, przy torach w kierunku Bartoszewic.
- wykonano remonty bieżące w świetlicach wiejskich, została wykonana elewacja w Domu Kultury w Jutrosinie i Bibliotece Publicznej w Jutrosinie.
Dziękuję p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie. Czy są pytania do p. Burmistrza? Jeśli nie ma przechodzimy do pkt. kolejnego porządku obrad.

Ad. 4
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

 • Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.

 • Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2005 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Lubiatowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek wraz z opinią Komisja Rewizyjna Rady Miejska w Jutrosinie WYSTĘPUJE Z WNIOSKIEM DO RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE, O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2005.
U Z A S A D N I E N I E
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie skontrolowała w dniu 23 marca 2006 roku wykonanie budżetu miasta i gminy Jutrosin za rok 2005, dokonując w szczególności analizy:

 • przedłożonej dokumentacji księgowej oraz sprawozdań statystycznych dotyczących realizacji budżetu na przestrzeni roku.

 • sposobu realizacji uchwał finansowych Rady Miejskiej w Jutrosinie, oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

 • zgodności ze stanem faktycznym sporządzonych przez Burmistrza sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy Jutrosin za rok 2005 i planu zadań inwestycyjnych.
Oceniając pozytywnie działalność Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w świetle wyżej określonych dokumentów, oraz uznając za zasadne i wyczerpujące, złożone przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin wyjaśnienia, odnoszące się głównie do realizacji na przestrzeni roku dochodów i wydatków budżetowych - KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE, ZAOPINIOWAŁA POZYTYWNIE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2005, ORAZ DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W TYM ZAKRESIE.

Wydając taką opinię, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005, Komisja Rewizyjna uwzględniła w szczególności:

 1. Wykonanie budżetu zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwałami budżetowymi, przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zasadami rachunkowości budżetowej.

 2. Dobre wskaźniki wykonania budżetu po stronie dochodów (97,82 %) i wydatków (96,68%).

 3. Aktywną działalność Burmistrza Miasta i Gminy, ukierunkowaną na pozyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych, głównie w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz budowy dróg gminnych.

Komisja nadmienia, że w roku ubiegłym miedzy innymi:

 • Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie etap II.

 • Wykonano i sfinansowano w całości zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap III w Jutrosinie.

 • Zakończono inwestycję związaną z odbudową i modernizacją zbiornika wodnego w Ostojach.

 • Wykonano prace ziemne przy rozbudowie i konserwacji wysypiska odpadów komunalnych w Nad Stawem.

 • W ramach inwestycji wykonano powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych Janowo-Stasin, Jutrosin-Nad Stawem

 1. Pozytywne oceny działalności budżetowej Burmistrza, zawarte w dokumentach sporządzonych na przestrzeni roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu - Zespół w Lesznie.

 2. Dane i informacje zawarte w sprawozdaniach Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005.

 3. Dobrą współpracę Burmistrza w realizacji zadań finansowych i gospodarczych Gminy z Radą Miejską i jej organami, jednostkami pomocniczymi gminy, oraz z wszystkimi innymi instytucjami samorządowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie wnioskuje jak wyżej.
Następnie Przewodniczący Komisji rewizyjnej odczytał opinię o wykonaniu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.
W trakcie swojego posiedzenia w dniu 23 marca br. - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie, skontrolowała wykonanie przez Burmistrza budżetu Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005, dokonując w szczególności analizy przedłożonej dokumentacji księgowej, sprawozdawczej i statystycznej oraz prawidłowości wykonywania uchwał budżetowych Rady, oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Komisja szczegółowo zapoznała się też ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu miasta i gminy Jutrosin za 2005 rok, oraz z realizacji planu zadań inwestycyjnych i remontowych, a także przyjęła i uwzględniła w swej pracy wyjaśnienia i informacje złożone przez Burmistrza i Skarbnika w sprawach dotyczących realizacji budżetu na przestrzeni roku, oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tej podstawie oraz uwzględniając wypracowane w toku pracy wnioski, opinie i uwagi oraz pozytywne wyniki przeprowadzonych w ciągu roku kontroli - Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

Projekt budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2005 został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w trybie oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących jego projektowi.
Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz z informacją o stanie mienia komunalnego, został w terminie przekazany Radzie Miejskiej w Jutrosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół w Lesznie.
Po przeprowadzonej procedurze przedłożony projekt budżetu na rok 2005, został przez RIO zaopiniowany pozytywnie.
Ostatecznie budżet Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005, uchwalono
w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 13.405.129,00 zł, a wydatki na kwotę 15.154.629,00 zł.
Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2005 rok w wysokości 1.749.500,00 zł. stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie Etap II i w kwocie 300.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie Etap III, oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł na budowę drogi gminnej.
W budżecie zabezpieczono również spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 106.000,00 zł i spłatę rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł z dochodów własnych budżetu.
W ciągu całego roku 2005 następowały zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych - 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 5 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
Łącznie, dokonano zmian w wysokości:

 • dochody - 1.443.253,00 zł

 • wydatki - -156.747,00zł

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2005 roku zamknął się kwotą:

 • dochody - 14.848.382,00 zł

 • wydatki - 14.997.882,00 zł
Tak ukształtował się plan dochodów i wydatków budżetu , natomiast po sporządzeniu przez Skarbnika Miasta i Gminy ostatecznego bilansu, faktycznie wykonane dochody budżetu w roku 2005 wyniosły 14.525 372,93 zł, co stanowi 97,82 % do planu a wydatki: 14.500 456,75 zł to jest 96,68 % planu.
Planowany deficyt budżetowy na koniec 2005 roku wyniósł więc 149.500,00 zł i sfinansowany został z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.00,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej, oraz z wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł.
W roku 2005 spłacono również raty kredytu bankowego w kwocie 106.000,00 zł.
i raty pożyczki w kwocie 429.500,00 zł.
Analiza uchwał budżetowych Rady, oraz Zarządzeń finansowych Burmistrza pozwala w ocenie Komisji Rewizyjnej stwierdzić, że wydatki budżetu były wykonywane przez Burmistrza zgodnie z celami określonymi przez Radę, w sposób racjonalny, zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, a także w granicach wielkości ustalonych w uchwałach.

Analizując wykonanie budżetu w jego układzie klasyfikacyjnym, Komisja Rewizyjna stwierdza, że w poszczególnych jego działach nie wydatkowano kwot przekraczających wcześniej zaplanowane w nich wielkości.
Po przeanalizowaniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2005, Komisja Rewizyjna wskazuje, że:

 1. W dalszym ciągu należy podejmować działania zmierzające do obniżenia powstałych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych należnych od osób fizycznych.

 2. Z uwagi na wysokość już zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, należy na bieżąco kontrolować i analizować poziom występującego zadłużenia publicznego.
Komisja Rewizyjna nadmienia ponadto, że realizacja budżetu w roku 2005, podlegała stałej kontroli merytorycznej ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół w Lesznie.
Przejawiało się to w bieżącej kontroli uchwał budżetowych Rady i Zarządzeń Burmistrza, sprawozdań finansowych, oraz weryfikacji bieżących informacji o realizacji budżetu.
Przedłożone dokumenty z Regionalnej Izby Obrachunkowej świadczą o pozytywnej ocenie działalności finansowej organów Gminy i osób odpowiedzialnych w tym zakresie.
Biorąc powyższe pod uwagę jak również przyjmując i uwzględniając przedłożone dokumenty oraz wyjaśnienia złożone przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie, opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005.
Dziękuję Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie wniosku wraz z opinią.
Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
Przechodzimy do pkt. kolejnego porządku obrad.
Ad. 5
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005.
Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie p. Grażyna Niedbała.
Odczytała Uchwałę Nr SO-9/3/S/2006?Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Mig Jutrosin za rok 2005.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 roku ze zmianami- wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok opinię pozytywną. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok spełnia wymogi określone w art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Dziękuję p. Skarbnik za przedstawienie opinii przez RIO.
Ad. 6
Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2005.
Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytania do Burmistrza lub Przewodniczącego komisji Rewizyjnej- odnośnie przedłożonych sprawozdań i wniosku.
Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2005:

 1. przeprowadzenie głosowania (jawne)

 2. ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,

 3. przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

Projekt uchwały Nr XXXVII/170/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2005 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem Uchwały i udzieleniem tym samym absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 13 „za”- dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr XXXVII/170/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2005 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2005 została przyjęta jednogłośnie (przy 2 osobach nieobecnych - usprawiedliwionych). Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczono kwiaty. Burmistrz podziękował Radzie, Sołtysom a z szczególności p. Skarbnik za pomoc w wykonaniu budżetu.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do 13 pkt porządku obrad.

Ad. 13
Informacja przedstawicieli: Nadleśnictwa Krotoszyn oraz Kół Łowieckich o trybie oraz zasadach obliczania i przyznawania odszkodowań z tytułu szkód łowieckich.
Przewodniczący Rady poinformował iż nie pojawił się reprezentant nadleśnictwa Krotoszyn. - Mimo wysłanego zaproszenie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt nawet nie usprawiedliwiał swojej nieobecności - stwierdził Stanisław Janiak, przewodniczący rady. Następnie poprosił przedstawicieli dwóch kół łowieckich działających na terenie gminy oraz reprezentanta nadleśnictwa o zabranie głosu. Zaprezentowali oni swoje stanowisko w sprawie wyrządzanych przez dzikie zwierzęta szkód w uprawach rolniczych (Pan Mariusz Maćkowiak z Koła Łowieckiego Drop z Rawicza i Janusz Karaś z Koła Łowieckiego Żuraw z Jutrosina)
Mariusz Maćkowiak i Janusz Karaś poinformowali radnych i sołtysów o możliwości zgłaszania szkód osobom do tego upoważnionym. - Wydajemy również bezpłatnie reperenty zapachowe, które rolnicy mogą ustawić na swoich polach. Prowadzimy również dyżury, podczas których myśliwi sami pilnują niektórych upraw - wyjaśnił Mariusz Maćkowiak, łowczy Koła Łowieckiego Drop. Według ustawy prawa łowieckiego i rozporządzenia ministra ochrony środowiska zarządca jest zobowiązany do likwidacji szkód. Podkreślił również, że zdarzają się przypadki dewastacji urządzeń myśliwskich szczególnie ambon, czatowni i wysiadek.
Zgłaszanie szkód odbywa się w formie pisemnej, z danymi adresowymi.
Dziękuję bardzo za przedłożenie informacji-powiedział Przewodniczący Rady. Proszę o zadawanie pytań:

 • Sołtys z Rogożowa p. Guziołek: gdzie mogę otrzymać środki odstraszające dziczyznę, łąki znajdują się na terenie Bielaw? Odp. Należy zwrócić się do dzierżawcy lub zarządcy-to tej osoby która zarządza kołem łowieckim na danym terenie.

 • Pani Krzyżosiak - gdzie mają zgłaszać się osoby z terenu Szkaradowa jeśli chcą zgłosić szkodę? Odp. Szkaradowo należy do Nadleśnictwa„Wielki Bór”- wszelkie szkody należy zgłaszać do Nadleśniczego „Wielki Bór”.

 • Pan Szymkowiak - w okresie zimowym został ustrzelony lis, przez 3 tygodnie leżał on na terenie odkrytym. Kto jest odpowiedzialny za posprzątanie ustrzelonej zwierzyny? Odp. Nie wiadomo czy lis ten został ustrzelony, być może został on potrącony przez samochód? Jednakże obowiązkiem każdego myśliwego jest zakopanie zwierzyny. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień - są to miesiące rozrodu zwierząt leśnych - proszę by domowe zwierzęta (pies, kot) nie zostały wpuszczane na tereny leśne, by pożywiały się w gospodarstwach domowych. Myśliwy ma prawo ustrzelić domową zwierzynę jeśli w tych miesiącach przebywać będzie na terenach leśnych. W w/w miesiącach zwierzyna domowa nie może przebywać w lesie.
Dziękuję Przedstawicielom Kół Łowieckich. Przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2006.
Głos zajęła p. Skarbnik Grażyna Niedbała - przedstawiając zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 13 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr XXXVII/171/2006 w sprawie zmian w budżecie MiG Jutrosin na rok 2006 została przyjęta przez Radę jednogłośnie (przy 2 osobach nieobecnych-usp.).
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Głos zajął Burmistrz informując iż co roku Rada zatwierdza uchwałą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ceny i stawki opłat nie zmieniają się. Bark pytań.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały Nr XXXVII/172/2006 proszę o podniesienie ręki - 13 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przyjęta przez Radę jednogłośnie (przy 2 osobach nieobecnych - usp.)

Ad. 10
Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności w roku 2005.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
O zabranie głosu Przewodniczący rady poprosił Kierownika OPS w Jutrosinie - Panią Mirosławę Domicz.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie jest gminną jednostką utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizuje zadania własne i zlecone. W 2005 roku z zadań zleconych wypłacono następujące świadczenia: zasiłki stałe - 27.132,02 zł, zasiłki okresowe - 43.526,84 zł. Zadania własne gminy - w 2005 roku wypłacił następujące świadczenia: zasiłki celowe (dla 171 rodzin) na kwotę 67.465.19 zł w tym zasiłki specjalne celowe dla 57 rodzin na kwotę 17.414,98 zł, zasiłki okresowe dl 21 rodzin na kwotę 7.534,81 zł, usługi opiekuńcze dla 2 rodzin na kwotę 3.720,32 zł., posiłek dla potrzebujących dla 115 rodzin na kwotę 43.642,53 zł. Łącznie pomocą z zadań własnych gminy objęto 219 rodzin w tym 160 ze wsi.
klubu seniora-dotacja - 1.600,0 zł, bank żywności-dotacja 2.000,00 zł. Łącznie na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 122.362,85 zł. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18-stego roku życia, które mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem oferujemy usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu. Aktualnie korzysta 6 osób. Pobyt w takiej placówce jest odpłatny w zależności od dochodu rodziny. Pracownicy socjalni organizują również wypoczynek letni. Ogólny koszt wyniósł 7.699,72 zł. W 2005 roku były także wypłacane stypendia szkolne. Złożono 363 wnioski z czego zostało zakwalifikowanych 331, pozostałe 32 wnioski nie spełniały kryteriów. W okresie sprawozdawczym ze świadczeń rodzinnych wypłacono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 1.366.802,87 zł. Złożono 833 wnioski - a wydano 29 decyzji odmownych. MGOPS współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami, zakładami pracy, bankiem żywności w Rawiczu, Klubem Wolontariatu „RAZEM” w Jutrosinie, Związkiem Kombatantów w Jutrosinie.
Ogółem w okresie sprawozdawczym pomocą objęto 396 osób z 246 rodzin.
Dziękuję Pani Kierownik za złożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania: Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Kierownika OPS w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad. 11
Rozpatrzenie sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2005.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącą Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2005 - Panią Wiesławę Krajkę.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie w2005 roku wydatkowała środki finansowe zgodnie z przyjętym programem profilaktyki. Budżet komisji wyniósł 78.000,00 zł z czego wydatkowano 69.307,67 zł.
- działaj ą świetlice środowiskowe przy 3 szkołach podstawowych, do świetlic uczęszcza ok. 60 dzieci.
- dzieci ze świetlic środowiskowych biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach
- organizowane są spektakle, przedstawienia
- gminna komisja dofinansowuje „zielone szkoły” z programem profilaktycznym dla dzieci
- szkoły podstawowe uczestniczą w letnim wyjeździe do Zlotej Oleśnicy, organizowane są kolonie
- Komisja dofinansowuje 6 uczniów gimnazjum i LO letni obóz sportowy
- Komisja finansuje dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół z terenu gminy.
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierała finansowo także: festyn rodzinny, festyny sportowo-profilaktyczne, olimpiadę sortowo-zdrowotną, półkolonie letnie, kampanię edukacyjną, organizują szkolenia.
Gminna komisja Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracuje ściśle ze szkołami, policją, prokuraturą, służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Przewodniczący podziękował za przedłożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania: Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad. 12
Informacja Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jutrosinie o prowadzonej w roku 2005 działalności.
Informację przedłożył Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP w Jutrosinie Pan Alfred Lisiecki.
- obecnie mamy 380 strażaków ochotników
- 1400 mieszkańców Gminy wspiera OSP i są honorowymi członkami
- wszystkie jednostki OSP (13) przedłożyły sprawozdania z zebrań sprawozdawczo-wyborcze
- odbyły się zebrania wyborcze, gdzie nastąpiły zmiany w zarządach.
- otrzymywane z budżetu środki finansowe (ok. 80-85 tys. zł) niestety nie są wystarczające.
- jesteśmy strażakami ochotnikami, jednakże za ten trud wypłacamy strażakom ok. 4000 tys rocznie
- w roku ubiegłym jednostka OSP w Śląskowi nabyła nowy samochód strażacki
- jesteśmy po gminnym zjeździe delegatów OSP. Uczestniczyło w nim 47 osób, gdzie dokonaliśmy wyboru nowych władz, podsumowaliśmy rok 2005 i oceniliśmy go.
- w roku bieżącym zawody strażackie odbędą się w Jeziorach.
Na koniec Prezes podziękował wszystkim za współpracę. Brak pytań.
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę.

Po przerwie przystąpiono do pkt kolejnego porządku obrad.

Ad. 14.
Informacja o stanie opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.
Informację o studium przedstawił Architekt p. Marcin Englert, zajmujący się opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Jutrosin.

Głos zajął p. Marcin Englert- architekt, który zaprezentował prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin, którą to opracowuje Pracownia Projektowa Urbiplan.
Główne tematy poruszone w dyskusji:

 • Zmiana przebiegu obwodnicy miasta Jutrosina ze strony wschodniej na zachodnią planowaną w okolicy istniejącej oczyszczalni ścieków

 • Projektowana obwodnica miejscowości Dubin w ciągu drogi powiatowej relacji Jutrosin - Szkaradowo, przebiegając wschodnią stroną wsi - temat perspektywiczny

 • Rozwój gazyfikacji gminy, a w szczególności budowa systemu gazu przemysłowego dla istniejących i projektowanych zakładów przemysłowych

 • Wyznaczenie terenu aktywizacji gospodarczej w północnej części gminy przy drodze krajowej nr 36 (logistyka, produkcja)

 • Wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, głównie południowa część miasta Jutrosina, oraz pozostałe wsie w granicach zwartej zabudowy wsi (ca 200 m)

 • Budowa zbiornika retencyjnego na orli

 • Wyznaczenia terenów pod zalesienia na obszarach niskich klas bonitacyjnych

 • Dalszy rozwój systemów infrastrukturalnych na terenie gminy( kanalizacja sanitarna)

 • Modernizacja jakości dróg gminnych i powiatowych

 • Etapowa rekultywacja terenów eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (Nadstawem), kierunek rekreacyjny


Ad. 15.
Interpelacje i zapytania - brak

Ad. 16.
Wolne głosy i wnioski:
- głos zabrał p. Leśniak Andrzej - mieszkaniec Szkaradowa. Mam tutaj parę rzeczy do przedstawienia, z niektórymi chciałbym się z Państwem podzielić. Na spotkaniu tzw. roboczym omawialiśmy-a przynajmniej tak mi się wydawało - kilka spraw, a między innymi: pytałem o plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy i bardzo się cieszę że jeden z tych punktów już realizujemy i koncepcja studium właściwie dziś zostaje zaprezentowana. Chciałbym do tego dopowiedzieć, że ja osobiście uważam, że w plany zagospodarowania przestrzennego są bardzo ważne dla każdej wsi. To, że tutaj Burmistrz zapewniał w rozmowie, że jeżeli przychodzi inwestor i jemu pomagamy - to jest trochę za mało, dlatego ja uważam, że te tereny powinny dla inwestora być już przygotowane. Tutaj nie chodzi o to, że w Gminie w tej chwili nie ma dużego bezrobocia - bo przecież nie chodzi nam o to ażeby rozwijać przemysł ciężki - tylko chodzi o to żeby prowadzone były takie działalności gospodarcze, które zatrzymają mieszkańców, a zwłaszcza młodych - tu na naszym terenie. Chciałbym tu z Państwem podzielić się jeszcze paroma sprawami. Chodzi mi tutaj o dość szeroko pojętą sprawę dotyczącą promocji Gminy Jutrosin. Proszę Państwa-zrobiłem tak: wrzuciłem www.jutrosin.pl i okazało się iż na stronie znajduje się napis: „przepraszamy za niedogodności, strona internetowa UMiG znajduje się aktualnie w przebudowie. Wszystkich potrzebnych informacji udzielamy telefonicznie pod wskazanym numerem”. To nie jest nic takiego w końcu, że taka informacja jest, ale wydaje mi się że ten stan już trwa bardzo długo-kto ma Internet, proszę zobaczyć jak to wygląda w innych Gminach, gdzie pisze się nie tylko o samej lokalizacji Gminy, ale również o tym co się w danej Gminie dzieje, informacji tam jest dużo, tam również umieszczone są takie informacje jak tereny na sprzedaż, osiągnięcia Gminy, organizowane uroczystości, co się przewiduje. Nawet nie szkodziło by, żeby przestawione studium umieścić na stronie internetowej naszej Gminy. Wydaje mi się że chyba sprawę zasygnalizowałem-proszę żeby się tym zająć. Oczywiście pewne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, ale są one skąpe, bardzo trudno jest do nich trafić, informacje są tam bardzo pobieżne. Wydaje mi się, że można by było na tej stronie dać taką informację np. że odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ja interesuję się tymi sprawami, wczoraj byłem w Szkaradowie, na tablicy ogłoszeń nie widziałem takiej informacji. Kilka lat temu w Jutrosinie już mówiłem, że jeżeli wystawia się gdzieś taką informację np. przed Urzędem, a stoją tam samochody - to ta informacja jest nie widoczna. Przecież można znaleźć jakieś inne wyjście. Informacja w gazetach może i ona jest - ja nie wiem, nie mówię że nie - ale nie wszyscy czytamy gazety, tych gazet jest teraz tyle, że nie sądzę by w każdej była taka informacja zamieszczona. Zwracam się tutaj szczególnie do Radnych - proszę to potraktować jako szeroką propozycję. Myślę, że jakąś formą promocji Gminy mógłby być bieg uliczny. Na taką imprezę przyjeżdża ok. 100-150 biegaczy, pokazuje się wtedy tym ludziom miasto, można przy okazji rozdać jakieś ulotki promujące Gminę. Ogólny koszt, obsługa- kształtuje się w granicach ok. 1000 zł. , trzeba zawodnikom zapewnić wodę mineralną, kubki jednorazowe, jakieś nagrody oraz sponsorów-to była by rzecz do rozważenia. Powinniśmy się jakoś pokazać jako Gmina. I ostatnia sprawa - ta do której będę na pewno jeszcze wracał nie tylko dziś, ale i w najbliższym czasie. Jest to sprawa, która dotyczy mnie szczególnie - jest to kompleks sportowy w Szkaradowie. Uważam, że od kilkunastu lat jest to jakieś nieporozumienie-iż w Szkaradowie, gdzie znajduje się Gimnazjum i Szkoła Podstawowa do których to dojeżdżają dzieci z połowy Gminy brak jest Sali gimnastycznej. Kilka dni temu na „gorąco” przeczytałem w gazecie „ABC”, że Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie Sali sportowej i boiska sportowego. Po pewnym czasie w innej lokalnej gazecie pisze, że wniosek został odrzucony. Nigdy nie było pieniędzy w naszej Gminie i nigdy ich nie ma. Na razie nie wiem dlaczego tak się stało że te wnioski zostały odrzucone - ale myślę, że tą prawą zainteresują się również inne osoby - powiedział Pan Leśniak. Dziękuję bardzo-to wszystko.
Przewodniczący Rady podziękował p. Leśniakowi - myślę, że to wystąpienie jest może bardzo ważne, ale ubolewam jednak nad tym, że jednak Pan nie jest zainteresowany tym , co w naszej Gminie się dzieje, bo jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego to przyznaję i mogę szczerze powiedzieć że ten plan jako jedyna Gmina w powiecie rawickim mieliśmy od początku 1990 roku i dzisiaj go aktualizujemy chyba po raz trzeci., w tym okresie 16-stu lat i ten plan zagospodarowania Gmina Jutrosin posiadała od początku, jak tylko Burmistrz objął to stanowisko. My-niektórzy Radni - również Kol. Ireneusz Mikołajewski pracował nad pierwszym planem. Dziś go aktualizujemy. Dowodem tego jest kompletna sprawa jeśli chodzi o firmę „NORTHSTAR” - kiedy szukali w tym czasie miejsca na budowę fabryki, gdzie w żadnej gminie w powiecie rawickim tego nie można było zrobić, ponieważ nie posiadali planu zagospodarowania przestrzennego. Myśmy tę sprawę załatwili praktycznie w 24 godziny.
Jeśli chodzi o promocję Gminy - w Internecie - my - jako Gmina - cały czas mamy stronę internetową, jest prawdą, że nie było tam wszystkiego - jednak obecnie strona jest w dopracowaniu.
Sprawa biegu ulicznego - my aktualnie jako Gmina nie organizujemy biegu ulicznego, ale mamy wiele innych imprez, które odbywają się rok w rok, np. organizowany jest „RAJD ROWEROWY”, gdzie turyści przejeżdżają przez wiele Gmin min. przez Jutrosin - jest to też pewna forma promocji. Kolejna sprawa wspomniana przez Pana to kompleks sportowy w Szkaradowie - szczególnie tą sprawą interesują się również koleżanki i koledzy Radni ze Szkaradowa, p. Sołtys i wiele innych osób. To prawda, że wniosek, który składaliśmy został odrzucony - nie nastąpiło to jednak z naszej winy. Ja jako Szef Rady -w imieniu Radnych nie mogę przyjąć postawionego przez Pana zarzutu, ponieważ jeśli chodzi o oświatę to w Szkaradowie zainwestowanych jest b. dużo pieniędzy - jest nowa szkoła (podstawówka, gimnazjum). Należą się duże podziękowania Kol. Radnemu Barteczce, który włożył wiele wysiłku, czasu i sił w to, że boisko sportowe przy szkole jest właśnie na takim poziomie i służy szkole, dzieciom i młodzieży. Więc jeśli chodzi o te zarzuty w 90% - ja jako Szef Rady w imieniu Radnych - odrzucam.

Głos zabrał Burmistrz - zmieniły się trochę czasy jeśli chodzi o system planów przestrzennych, jedynym błędem jaki był to był likwidacja gminnej zabudowy przestrzennej. My dziś bazujemy na studium, robimy opracowania zabudowy na bazie studium. 5 lat temu mieliśmy 40 działek, dziś nie ma żadnej, musimy dalej wyznaczać tereny pod zabudowę -miasto się rozrasta. Mamy nowe obiekty, w między czasie powstała nowa szkoła, zakłady. Na tyle ile możemy - działamy - wszystko wiąże się ze środkami finansowymi. Na dzień dzisiejszy nie mamy strony internetowej , jest cały czas w opracowaniu. Po świętach majowych zostanie ona uruchomiona. Wszelkie aktualności będą wprowadzane, również powiadomienia o sesji. Powoli wchodzimy również w podpis elektroniczny. Dużo dokumentów dochodzi drogą elektroniczną, czeka nas również wdrożenie obiegu elektronicznego dokumentów.
Oczywiście można by było promować Gminę, poprzez ulotki, foldery, jednak my mamy książkę o Gminie - która jest zbiorem zaszłości-jest to też promocja Gminy.
Jeśli chodzi o imprezy - jedną z nich będzie mistrzostwa Polski w drezynach- impreza ta odbyć się ma w miesiącach wakacyjnych. Imprezę organizuję: Gmina Pakosław, M. Górka, Jutrosin, Kobylin.
Sprawa sali gimnastycznej - złożony przez nas wniosek został niestety odrzucony, nie udało się - jednak chcemy ponowić ten projekt i złożyć go ponownie. Każda uwaga przez Pana Leśniaka przedstawiona - to dobra uwaga - ale nie zawsze wszystko wychodzi. Dziękuję.
p. Leśniak - chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze - po tak surowej krytyce ze strony Pana Przewodniczącego, jeśli ja mam 10% racji, to dla mnie bardzo dużo. Proszę również zwrócić uwagę, że pomimo wielu imprez organizowanych przez Gminę - Pan Burmistrz znajduje jeszcze kolejną- mistrzostwa Polski w drezynach. I okazuje się że może być więcej imprez i nikomu to nie przeszkadza. W naszej Gminie naprawdę można zrobić dużo więcej - i nie można ale trzeba zrobić! Chodzi przede wszystkim o rozwój całej gminy - dziękuję.
p. Przewodniczący - w naszej gminie cały czas coś się dzieje, byłbym bardzo szczerze i mocno zadowolony żeby p. Leśniak również się przyczynił do zorganizowania jakiejkolwiek imprezy. Będę na pewno tym, który pierwszy się pod tym podpisze. Dziękuję.
- p. Mikołajewski - odnośnie działalności kulturalnej odbyło się w Jutrosińskim Muzeum Ziemi spotkanie z p. Durskim - rzeźbiarzem. Zapraszam na wystawę w/w autora, oraz na wystawę prac p. Koniecznej, oraz do zapisywania się do Miłośników Ziemi Jutrosińskie.
- Radny p. Szmkowiak - prośba o załatanie dziur na drodze w Domaradzicach
- Sołtys z Domaradzie p. Domaniecki - proszę o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za to iż w tym roku nie odbędą się prace „ROWY”.
odp. Burmistrz - Decyzją Wojewody Wielkopolskiego w całym województwie Wielkopolskim nie odbędą się w/w parce, ponieważ bark jest na ten cel środków finansowych.
- Kierownik ARiMR w Miejskiej Górce udzielił informacji jak pełnione będą dyżury w Agencji oraz Urzędach-odnośnie pomocy w wypełnianiu wniosków unijnych o dopłaty bezpośrednie.
- Sołtys z Ostój p. Kalka - na Ostojach znajduje się zbiornik wodny-nie jest on ogrodzony, bardzo proszę o jego ogrodzenie, oraz proszę o zakup iglaków, które posadzone zostaną przy zbiorniku.
- p. Krzyżosiak - proszę o rozwieszenie ogłoszeń odnośnie pomocy w wypełnianiu i odbieraniu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
- sołtys z Jezior - prośba o zrobienie nowej nawierzchni drogi w kierunku Jezior.
- Burmistrz przedstawił program imprez na 1-3 maja.
Ad. 17.
Zakończenie

Na powyższym zakończono obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała
Rzeźnik Beata
11


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu