Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Numer uchwały: 14
Numer sesji: III
Rok: 2018

Uchwała
Nr III/14/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
____________________________________________________________________________

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Uchwala się dla Gminy Jutrosin program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki

UZASADNIENIE


        Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, ma zapewnić dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorący posiłek przygotowany w stołówce szkolnej. Pomoc taką mogą otrzymać także osoby samotne, starsze oraz niepełnosprawne. Pomoc udzielana będzie w postaci ciepłego posiłku, zakupu żywności lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.

         Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

        Warunkiem przyznania pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie