Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Jutrosin

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Jutrosin

Numer uchwały: 12
Numer sesji: III
Rok: 2018

Uchwała
Nr III/12/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie:
szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Jutrosin
___________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 2018 poz. 994 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych prawa handlowego tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej, przez Gminę Jutrosin.

§ 2.


Gmina Jutrosin może w szczególności obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez Gminę.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Jutrosin na dany rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych (aportów).
3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:
a) własność nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, prawo użytkowania wieczystego,
b) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,
4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w przypadku gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.
5. Zgody Rady Miejskiej wymaga zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, która spowoduje utratę przez Gminę pakietu kontrolnego udziałów i akcji.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do wycofania udziałów i akcji w spółkach.
2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zbywania udziałów i akcji w spółkach.

§ 6.

Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów i akcji w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

§ 7.

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Burmistrz Miasta i Gminy informuje Radę Miejską w Jutrosinie na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu