Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Numer uchwały: 9
Numer sesji: III
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr III/9/2018
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
____________________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 30.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.598.847,66 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 34.011.969,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 586.877,79 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.671.995,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 83.722,71 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.420,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2018, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 30.810,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 37.556.694,66 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 32.508.400,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.048.294,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 11.671.995,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 33.952,71 zł,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018, obejmujący wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.420,00 zł, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2018, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.


§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 4.


§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości - 148.310 ,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 4.000,00 zł”


§ 5.


§ 12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 105.910,87 zł
2) celową w wysokości - 85.000,00 zł
z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -
85.000,00 zł”


§ 6.


§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.


§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2018 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu