Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 36/2006

Protokół Nr 36/2006
P R O T O K Ó Ł XXXVI/2006
z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 28 lutego 2006 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Kląskała Maria

 6. Krzyżosiak Genowefa

 7. Krzyżosiak Romuald

 8. Lubiatowski Aleksy

 9. Mikołajewski Ireneusz

 10. Samol Szczepan

 11. Swornowski Waldemar

 12. Szymkowiak Eugeniusz

 13. Żyto Roman


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości zabudowanej położonej w Jutrosinie przy ul. Mickiewicza 12.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2006.

 8. Informacja Kierownika rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.

 9. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczegółowym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.

 10. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2006.

 11. Interpelacje i zapytania.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Zakończenie.


Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, oraz wszystkich gości oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 13 radnych co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
(2 osoby nieobecne-usprawiedliwione)
Lista obecności Radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 • Udział w spotkaniu noworocznym z nowym Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 • Podpisanie umowy „Odnowa wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej”

 • Spotkanie z mieszkańcami Jutrosina-odnośnie gazyfikacji.

 • Udział w naradzie sołtysów.

 • Udział w naradzie wójtów, burmistrzów.

 • Udział z zebraniach wiejskich KGW w Jutrosinie

 • Wizytacja Biskupa -Spotkanie w Urzędzie MiG.

 • Końcowa kontrola przedstawicieli SAPARD-Etap III kanalizacja sanitarna Jutrosin.


Dziękuję Panu Burmistrzowi za sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa Radnych i Sołtysów ma jakieś pytania do Pana Burmistrza? Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do kolejnego pkt. porządku obrad Sesji.

Ad. 3
Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2006.
Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie-Pani Grażyna Niedbała.
Przedstawione zmiany stanowią załącznik do Uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował iż zmiany były przedstawiane na Komisjach i poddane pod dyskusję. Jeżeli nie ma pytań poddamy uchwałę pod głosowanie: po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania-kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto się wstrzymał-nie widzę, kto jest przeciwny-nie widzę-dziękuję. Zatem Uchwała Nr XXXVI/165/2006 w sprawie zmian w budżecie Mig Jutrosin została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. W regulaminie tym zawarte jest miedzy innymi: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obowiązku właścicieli nieruchomości nie skanalizowanych, gdzie Burmistrz po raz kolejny zaapelował o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej.; sprawy związane z obowiązkiem właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia, segregacji i usuwania odpadów komunalnych, obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i usuwania nieczystości płynnych, obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji rolniczej. Wszelkie szczegóły znajdują się w w/w regulaminie. Burmistrz poinformował, iż dla większych miejscowości gmina zakupi pojemniki na szkło i plastiki.
Przedstawiony Projekt Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu.
Przewodniczący Rady podziękował p. Burmistrzowi za przedstawienie Regulaminu. Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do Pana Burmistrza? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały: po przeczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/166/2006 proszę o podniesienie ręki: 13 „za”- dziękuję, kto jest przeciwny-nie widzę, kto się wstrzymał-nie widzę. Zatem Uchwała Nr XXXVI/166/2006 została przyjęta przez wszystkich Radnych obecnych na Sesji. (2 so. Nieobecne usprawiedliwione).
Uchwała Nr XXXVI/166/2006 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Głos zajął Burmistrz miasta i Gminy w Jutrosinie, informując iż projekt Regulaminu szczegółowo omawiany był na Komisjach Stałych Rady, gdzie każdy z Radnych projekt taki otrzymał wcześniej w celu zapoznania się z nim. Dyskusje podejmowane były na Komisjach.
Przewodniczący o zajęcie głosu poprosił również p. Dolińskiego - Prezesa Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu, gdzie poinformował iż Regulamin zawiera wszystko to co przewiduje Ustawa-jest z nią zgodny.
Brak pytań do Burmistrza Mig oraz do p. Prezesa-Dolińskiego.
Przystąpiono do głosowania: po przeczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/167/2006 proszę o podniesienie ręki: 13 „za”- dziękuję, kto jest przeciwny-nie widzę, kto się wstrzymał-nie widzę. Zatem Uchwała Nr XXXVI/167/2006 została przyjęta przez wszystkich Radnych obecnych na Sesji. (2 so. Nieobecne usprawiedliwione).
Uchwała Nr XXXVI/167/2006 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.


Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości zabudowanej położonej w Jutrosinie przy ul. Mickiewicza 12.
Głos zajął Burmistrz informując, iż wolę uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości w sposób określony w uchwale, oraz w trybie przepisów o komunalizacji mienia, wyraziła Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu, która jest najemcą znajdującego się w niej lokalu użytkowego zajmowanego przez Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie, oraz Starosta Powiatu Rawickiego.
Zgodnie z intencją stron, celem przeniesienia prawa własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jutrosin jest:

 • ustanowienie Gminy Jutrosin, na obszarze której nieruchomość jest położona, jej pełnoprawnym właścicielem.

 • stworzenie Gminie jako właścicielowi nieruchomości podstaw prawnych, umożliwiających finansowanie z budżetu kosztów jej utrzymania i remontu, w tym szczególnie w części przynależnej do Policji.

 • przekazanie Gminie Jutrosin nieruchomości, ważnej dla prawidłowego zabezpieczenia wykonywanych przez nią zadań w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Sprawa uregulowania stanu prawnego własności poruszana była na komisjach Stałych Rady. Nie wiąże się to z Likwidacją Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie-nadal funkcjonować będzie tam posterunek policji-tak jak do tej pory, jednakże musi zostać stan prawny uregulowany.
Dziękuję p. Burmistrzowi. Jeśli nie ma pytań-przechodzimy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały:
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/168/2006 proszę o podniesienie ręki: 13 „za”- dziękuję, kto jest przeciwny-nie widzę, kto się wstrzymał-nie widzę. Zatem Uchwała Nr XXXVI/168/2006 została przyjęta przez wszystkich Radnych obecnych na Sesji. (2 so. Nieobecne usprawiedliwione).
Uchwała Nr XXXVI/168/2006 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2006.
Głos zajął Burmistrz-od tego roku weszło Rozporządzenie mówiące o tym iż osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy, korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej muszą podjąć pracę społecznie-użyteczną -40 godzin miesięcznie, 10 godzin tygodniowo, stawka 6z00 zł/ h. Od 1 marca będziemy mieli 6 osób- 1 os. W Szkaradowie, 2 os. Z Dubina, 3 osoby z Jutrosina). Dlatego wymagane jest by Rada przyjęła uchwałą roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2006.
Rodzaje prac społecznie użytecznych są następujące:

 • Sprzątanie i porządkowanie terenów i placów publicznych (Jutrosin, Dubin, Szkaradowo)

 • Prace porządkowe na stadionie sportowym w Jutrosinie oraz palcach zabaw dla dzieci (Jutrosin, Dubin, Szkaradowo)

 • Prace porządkowe w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach (Grabkowo, Śląskowo, Domaradzie, Dubin, Szkaradowo)

 • Prace przy porządkowaniu byłego cmentarza Ewangelickiego w Jutrosinie

 • Utrzymanie w czystości wiat przystankowych PKS (Jutrosin, Bartoszewice, Stary Sielec, Śląskowo, Domaradzie, Dubin, Szkaradowo)

 • Odśnieżanie w miesiącach zimowych na terenie Jutrosina

Dziękuję p. Burmistrzowi. Jeśli nie ma pytań-przechodzimy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały:
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/169/2006 proszę o podniesienie ręki: 13 „za”- dziękuję, kto jest przeciwny-nie widzę, kto się wstrzymał-nie widzę. Zatem Uchwała Nr XXXVI/169/2006 została przyjęta przez wszystkich Radnych obecnych na Sesji. (2 so. Nieobecne usprawiedliwione).
Uchwała Nr XXXVI/169/2006 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 8
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie Pana Sylwestra Sarbinowskiego. Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie podzielony jest na trzy rejony służbowe. Miasto Jutrosin jako rejon służbowy nr 1 posiada 1932 mieszkańców i obsługiwany jest przez Kierownika Rewiru mł. asp. Sylwestra Sarbinowskiego. Tren Wiejski podzielony podzielony jest na dwa rejony służbowe. Rewir nr 2 obejmuje miejscowości znajdujące się w południowo-wschodniej części gminy i liczy 2305 mieszkańców, a obsługiwany jest przez dzielnicowego sierż. szt. Leszka Staśkiewicza. Rejon służbowy nr 3 obejmuje miejscowości znajdujące się w południowo-zachodniej części gminy i liczy 2981 mieszkańców, a obsługiwany jest przez sierż. szt. Krzysztofa Kowalskiego.
W okresie 2005 roku w rejonie działania Rewiru Dzielnicowych III w Jutrosinie ogółem stwierdzono 18 przestępstw. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2004 ilość ta uległa zmniejszeniu o 20 przestępstw. Ilość wykroczeń zakończonych skierowaniem spraw do Sądu Grodzkiego wyniosła 7, co stanowi o 2 wykroczenia mniej niż w roku 2004. Dzielnicowi tut. Rewiru w roku 2005 zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 15 sprawców przestępstw: 3 sprawców kradzieży, 1 sprawcę kradzieży z włamaniem, 1 pasera, 1 sprawcę „łamania zakazów sądowych” oraz 9-ciu nietrzeźwych kierujących. Nałożyli 101 mandatów karnych i udzielili 1796 pouczeń. Przeprowadzili 21 interwencji w tym 9 w miejscach publicznych i 12 domowych. Zatrzymali 3 osoby poszukiwane. Uzyskali 44 informacje z czego 26 zostało potwierdzonych pozytywnie i wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach karnych. Ponadto wykonali 226 wywiadów i ustaleń; Odbyli 376 spotkań w ramach prowadzonych programów prewencyjnych; 22 razy uczestniczyli w zabezpieczeniu miejsc zdarzeń.
W 2005 roku ilość zdarzeń o charakterze kryminalnym w porównaniu z analogicznym okresem czyli rokiem 2004 uległa zmniejszeniu o 20 przestępstw, mianowicie z 38 na 18. Ilość wykroczeń uległa również zmniejszeniu z 9 na 7. Przestępstwa zaistniały we wszystkich rejonach służbowych. Ogółem Dzielnicowi wykorzystani zostali do służby obchodowej w 85%, głównie w godz. 14.00-22.00 i 20.00-4.00. Należy zaznaczyć iż z 18-stu przestępstw zaistniałych na terenie Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie nie wykryte pozostały 2 tj. kradzież w włamaniem do sklepu w Grąbkowie oraz kradzież folii z silosów w Rogożowie. Nie stwierdzono przypadków narkomanii jak również istnienia zorganizowanych subkultur.
Biorąc pod uwagę ilość i charakter przestępstw zaistniałych na terenie działania Rewiru Dzielnicowych III w Jutrosinie należy stwierdzić iż organizacja i planowanie służby nie budzi większych zastrzeżeń.
Przewodniczący podziękował Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych za przedłożone sprawozdanie.
Brak pytań do Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Głos zajął również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu podinsp. Sławomir Śmiełowski, gdzie poinformował iż od 2005 roku zmienił się system oceny Policji-Strategia 2005-2010. Główny nacisk położony jest na zapobieganie liczby przestępstw, na wykrywanie sprawców, zwalczanie przestępczości. Ogólnie w Powiecie zmalała liczba przestępstw. Dziękuję jeszcze raz za przekazanie pieniędzy na zakup samochodu policyjnego.
Przewodniczący podziękował Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu podinsp. Sławomirowi Śmiełowskiemu,
Ad. 9
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczegółowym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
Stopa bezrobocia zmniejszyła się o 7,2% w Powicie, a w Gminie wynosi 6%, stopa bezrobocia jest niższa w Gminie. Na koniec roku 2005 zarejestrowanych w PUP z Gminy Jutrosin mieliśmy 250 osób, gdzie 54,8% ogółu bezrobotnych stanowią kobiety. Obecnie jest mniej osób posiadających prawo do zasiłku. Gmina Jutrosin po Pakosławiu należy do Gmin, gdzie jest najmniej zarejestrowanych osób w PUP w Rawiczu. Na prace społecznie użyteczne zostanie skierowanych nie więcej niż 10 osób. Podjecie takiej pracy nie powoduje wykreślenia z ewidencji bezrobotnego.

Głos zajął p. Burmistrz - informując w Gminnym Centrum Informacji przyjmowani są na staż osoby które ukończyły szkołę wyższą, już 3 osoby w trakcie rozpoczęcia stażu znalazły zatrudnienie w innych zakładach pracy. Osoby które podjęły staż i go ukończyły częściej znajdują sobie pracę. Złożyłem również wniosek -zapotrzebowanie na 37 osób na „ROWY”. Obecnie z PUP mamy 3 osoby na stażu. Cały czas istnieje problem bezrobocia dziewczyn po szkole średniej - ratunkiem są różnego rodzaju kursy min. w bombkarni.

p. Kląskała - ile osób po kursie, szkoleniu znajduje zatrudnienie? Odp. To zależy od współpracy jaka istnieje z Zakładami Pracy oraz z zapotrzebowania na pracę w danym okresie.

Brak pytań.

Ad. 10.
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2006.
Przewodniczący poinformował Radę iż każdy z nich otrzymała wcześniej Plan Pracy rady Miejskiej, gdzie na komisjach omawiano szczegóły. Jeżeli są jeszcze jakieś sugestie czy pytania, to proszę o ich zadawanie.
- p. Krzyżosiak Genowefa - propozycja Komisji oświaty, jaka padła na posiedzeniu komisji, jest taka ażeby w lipcu gdzie nie ma zaplanowanej sesji, zorganizować uroczystą sesję z okazji 725-lecia nadania praw miejskich dla Jutrosina.
- p. Janiak - propozycją moją jest ażeby wprowadzić na jednej z najbliższych sesji pkt odnośnie likwidacji szkód łowieckich.
Plan Pracy Rady poddano pod głosowanie-jednogłośnie, przyjęty został Postanowieniem.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania - brak

Ad. 12.
Wolne głosy i wnioski:
- p. Krzyżosiak - prośba mieszkańców Szkaradowa o pasy na głównej krzyżówce koło figury
- sołtys z Rogożowa - na odcinku drogi Smolice-Rogożewo brak pokrywy kanalizacyjnej
- p. Janiak - Firma wywożąca śmieci p. Felisiaka nie dotrzymuje terminów ich wywozu

p. Burmistrz - z p. Felisiakiem będą przeprowadzone rozmowy-prawdopodobnie wycofuje się z umowy, po rozmowach będę znał ich rezultat. Proszę również o trzymanie drobiu w zamknięciu-obawa przed epidemią ptasiej grupy.

Ad. 13
Zakończenie.
Na powyższym zakończono obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała
Rzeźnik BeataInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu