Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ II/18 z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 5 grudnia 2018 r., o godz. 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ II/18 z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 5 grudnia 2018 r., o godz. 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: II/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ II/18

z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 5 grudnia 2018 r., o godz. 16:30
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Fabian Małecki
2. Mirosława Antkowiak
3. Mariusz Grzywaczewski
4. Ireneusz Mikołajewski
5. Halina Kaźmierska
6. Karol Wieczorek
7. Jola Woroch
8. Marek Kozica
9. Jolanta Kapała
10. Dawid Kaczmarek
11. Janina Machowicz
12. Bożena Maćkowiak
13. Mirosław Barteczka
14. Mateusz Janicki
15. Tomasz Guziołek


        Otwarcia – o godzinie 16:30 – II Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki. Powitał przybyłych gości: Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych - pełen skład Rady - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:


1. Sprawozdanie Burmistrza pomiędzy Sesjami 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie Radnemu Tomaszowi Guziołkowi oraz złożenie przez Niego ślubowania 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie (Komisji budżetu, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska; Komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu) 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w Domaradzicach w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu 10. Interpelacje i zapytania 11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad


Brak pytań.


Ad.1

Sprawozdanie Burmistrza pomiędzy Sesjami


      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Romuald Krzyżosiak – w okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w :
- koncercie sygnalistów muzyki łowieckiej – „Myśliwi dla Niepodległej” zorganizowanym przez Zarząd kół łowieckich powiatu rawickiego oraz Zarząd Gobarto-Dziczyzna;
- podsumowaniu polowania integracyjnego kół łowieckich;
- zebraniu Samorządu Mieszkańców Miasta Jutrosin;
- spotkaniu okolicznościowym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zorganizowanym przez nauczycieli Przedszkola w Dubinie;
- zebraniu wiejskim w Domaradzicach poświęconym m.in.: omówieniu warunków technicznych oraz terminów wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji;
- przekazaniu jednostkom OSP sprzętu kupionego przez Gminę Jutrosin ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz Sprawiedliwości;
- wizycie połączonej ze złożeniem życzeń urodzinowych z okazji 90 rocznicy urodzin u p. Seweryny Mencel ze Szkaradowa oraz p. Henryki Świerzewskiej z Grąbkowa;
- spotkaniu z p. Dariuszem Kempińskim i p. Bartoszem Nowickim z sekcji paralotniowej Aeroklubu Ostrowskiego poświęconym organizacji nad zalewem w Jutrosinie – Mistrzostw Polski w paralotniarstwie w dniach 4-8.06.2019r. - będą to eliminacje do Mistrzostw Europy;
- zebraniu Polskiego Związku hodowców gołębi pocztowych – sekcja Jutrosin;
- posiedzeniu Gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
- podpisaniu umowy w sprawie przekazania przez Gminę Jutrosin udziałów w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.


        Informuję również, iż zapoznałem się z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, w tym z zakresem obowiązków pracowników. Dokonałem analizy projektu budżetu na 2019 rok, ogłosiłem konkurs na stanowisko Kierownika MGOPS w Jutrosinie – w związku z planowanym przejściem na emeryturę dotychczasowej p. Kierownik. Dokonano zmiany zakwaterowania lokatorów korzystających z mieszkań komunalnych polegającym na przekwaterowaniu lokatorów z lokalu położonego w miejscowości Nad Stawem, do lokalu w miejscowości Jutrosin. Lokal w Nad Stawem został przydzielony mieszkance Jezior. Zakończona została ocena merytoryczna wniosku złożonego na rewitalizację Jutrosina. Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz znalazł się na 66 miejscu, co oznacza, że nie otrzymamy dofinansowania na realizację tej inwestycji.


Brak pytań.


Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 2

Wręczenie zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie Radnemu Tomaszowi Guziołkowi oraz złożenie przez Niego ślubowania


        Pan Kazimierz Wojciechowski - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wraz z Panią Danutą Gurbiel – Z-cą Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczyli zaświadczenie - potwierdzające prawomocność dokonanych wyborów – Panu Tomaszowi Guiołkowi. Następnie Radny odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po czym wypowiedział słowo „Ślubuję”.


Ad. 3

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


       W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Po tym pkt nastąpiła przerwa, podczas której Radni mieli podjąć uzgodnienia, skutkujące podziałem pracy w poszczególnych Komisjach Rady.


Obrady wznowiono od pkt 4.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego

W skład Komisji Rewizyjnej zostali zaproponowani:

Pani Bożena Maćkowiak, Pani Halina Kaźmierska, Pani Jola Woroch, Pan Tomasz Guziołek oraz Pan Karol Wieczorek.

              Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej. Radni zaproponowali, aby Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Bożena Maćkowiak. Po aprobacie z Jej strony Pan Fabian Małecki przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr II/3/2018 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego.


Wyniki głosowania imiennego:


ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/3/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego


W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostali zaproponowani:


Pan Dawid Kaczmarek, Pani Bożena Maćkowiak, Pani Jolanta Kapała, Pani Janina Machowicz, Pan Marek Kozica oraz Pan Tomasz Guziołek.

         Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni zaproponowali, aby Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Dawid Kaczmarek. Po aprobacie z Jego strony Pan Fabian Małecki przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr II/4/2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego.


Wyniki głosowania imiennego:


ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA
: Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/4/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady

      W skład Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostali zaproponowani:
Pan Mariusz Grzywaczewski, Pan Dawid Kaczmarek, Pani Jolanta Kapała, Pani Mirosława Antkowiak oraz Pan Mateusz Janicki.

Natomiast do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Pan Mirosław Barteczka, Pan Ireneusz Mikołajewski, Pan Mateusz Janicki, Pani Janina Machowicz, Pan Marek Kozica, Pan Karol Wieczorek, Pani Halina Kaźmierska, Pani Jola Woroch.

Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w poszczególnych Komisjach Stałych Rady. Pan Fabian Małecki przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr II/5/2018 w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Wyniki głosowania imiennego:


ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski,
Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mariusz Grzywaczewski, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek, Mateusz Janicki, Dawid Kaczmarek.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/5/2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

       Przewodniczących wyżej wymienionych Komisji Stałych Rady, członkowie wybierają spośród siebie – i tak też Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu został Pan Mateusz Janicki, natomiast Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Mariusz Grzywaczewski.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin


       Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki. Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin, Panu Romualdowi Krzyżosiakowi proponuje się miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 8.275 zł. Na wynagrodzenie to składa się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4.500,00 zł., dodatek funkcyjny w wysokości – 1.400,00 zł., dodatek specjalny w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.475,00 zł. oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 900,00 zł.


        Brak pytań ze strony Radnych. Zatem Przewodniczący Rady - Pan Fabian Małecki przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr II/6/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


Wyniki głosowania imiennego:


ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (3), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Dawid Kaczmarek, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska,
Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Jola Woroch, Karol Wieczorek, Marek Kozica,
Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Jolanta Kapała, Mariusz Grzywaczewski, Tomasz Guziołek
Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/6/2018 została przyjęta przez Radę z 12 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018


        Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr II/7/2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.


Wyniki głosowania imiennego:


ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Dawid Kaczmarek, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska,
Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol
Wieczorek, Marek Kozica, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak,
Tomasz Guziołek
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Mariusz Grzywaczewski

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/7/2018 została przyjęta przez Radę z 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w Domaradzicach w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu


       Głos zajął Pan Fabian Małecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie. Przeczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w Domaradzicach w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu. Brak pytań ze strony Radnych, zatem przystąpiono do procedury głosowania.


Wyniki głosowania imiennego:


ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Dawid Kaczmarek, Fabian Małecki, Halina Kaźmierska,
Ireneusz Mikołajewski, Janina Machowicz, Jola Woroch, Jolanta Kapała, Karol
Wieczorek, Marek Kozica, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak,
Tomasz Guziołek
PRZECIW: Mariusz Grzywaczewski

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/8/2018 została przyjęta przez Radę z 14 głosami „za” i 1 „przeciw”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10

Interpelacje i zapytania


- p. M. Janicki – parę dni temu został uruchomiony program „Maluch plus” na rok 2019. Sprawa dotyczy żłobków. Pani Minister Rafalska uruchomiła na ten cel środki w kwocie 450 mln. zł. Zostały nam trzy tygodnie żeby ruszyć z tym programem. Ja już mówiłem przed wyborami dlaczego jest nam to potrzebne. Myślę, że warto na jedną ze Sesji zaprosić p. J. Legutko, która powiedziałaby o tym jak wiele pracownic nie wraca po urlopie macierzyńskim do pracy, bo nie ma z kim zostawić dzieci. Z tego co wiem to Miejska Górka i gminy ościenne chcą też wystartować z tym programem. Prosiłbym p. Burmistrza, żeby osoby odpowiedzialne w naszej gminie, dowiedziały się czy możemy składać wniosek, czy mamy jakiekolwiek szanse i pomieszczenie, które można było by na taki żłobek przeznaczyć;


- p. Burmistrz – w najbliższym tygodniu jest zorganizowane spotkanie Dyrektorów Szkół i ten temat zostanie poruszony;


- p. M. Janicki – będę monitorował.


Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11

Wolne głosy i wnioski


- p. T. Jankowiak (Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich) – pogratulowała Radnym uzyskania mandatu Radnego oraz prosiła o pomoc w rejestracji kół gospodyń wiejskich. W tej chwili obowiązuje uproszczona procedura. W Agencji Rynku Rolnego będziemy zarówno rejestrować istniejące już koła, jak i te utworzone od nowa. Nie zostało już wiele czasu, bowiem z tematem trzeba się uporać do 27 grudnia 2018 roku;


- p. Burmistrz – w poniedziałek ustalimy z Kierownikiem ARiMR w Miejskiej Górce termin spotkania organizacyjnego dla naszej Gminy – dotyczące tego tematu;


- p. F. Małecki – kolejna Sesja odbędzie się 27 grudnia 2018 roku – o godz. 14:30.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12

Zakończenie obrad

     O godz. 18:45 Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki zakończył obrady II Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu