Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 35/2005

Protokół Nr 35/2005
P R O T O K Ó Ł XXXV/2005
z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 29 grudnia 2005 roku o godz.13.00 w sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Kląskała Maria

 6. Krzyżosiak Genowefa

 7. Krzyżosiak Romuald

 8. Lubiatowski Aleksy

 9. Mikołajewski Ireneusz

 10. Samol Szczepan

 11. Swornowski Waldemar

 12. Szymkowiak Eugeniusz

 13. Wlekliński Andrzej

 14. Żyto Roman


Jedna osoba nieobecna - uspr.
Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Chciałbym powitać wszystkich bardzo a w szczególności pana Janusza Murawkę - Starostę Rawickiego, Pana Kazimierza Maciaszka - Kierownika PUP w Rawiczu, Pana Waldemara Horodko- Komendanta Policji Powiatowej w Rawiczu, Pana Jerzego Tylickiego-Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu, panie i Panów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Przedstawicieli Zakładów Pracy, Panią Honoratę Dmyterko-Redaktor „Życia Rawicza”, księży, Kierownika rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie-Pana Sylwestra Sarbinowskiego, Pana Michała Dolińskiego, radnych, sołtysów, p. Burmistrza, p. Skarbnik, p. Sekretarza oraz wszystkich pozostałych gości.
Otwieram obrady XXXV sesji rady miejskiej na której obecnych jest 14 Radnych-(jedna osoba nieobecna) co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad:


Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

 1. CZĘŚĆ ROBOCZA

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Jutrosin na rok 2005.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin 2004 do 2007 z perspektywą do 2015 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu granic aglomeracji „JUTROSIN”.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Jutrosinie w roku 2005.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami wraz z informacją o realizacji najważniejszych zadań w roku 2005.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Wolne głosy i wnioski.

Przerwa w obradach.

 1. CZĘŚĆ OKOLICZNOŚCIOWA SESJI

 • Święta Bożego Narodzenia - podzielenie się opłatkiem

 • Nowy Rok 2006 - życzenia noworoczne

 • Otwarcie wystawy - Epopeja narodowa „Pana Tadeusza” w rzeźbach Mariana Murka

 • Zakończenie.


Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z państwa ma jakieś zastrzeżenia? Jeśli nie ma przechodzimy do pkt. 1 porządku obrad.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie-Przewodniczący po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXXIV sesji RM poinformował, iż znajduje się on do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Jutrosin na rok 2005.
Zmiany w budżecie przedstawiła skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie-Pani Grażyna Niedbała.
Zmiany stanowią załącznik do Uchwały RM.
Dziękuję p.Skarbnik -czy ktoś ma pytania co do przedstawionych zmian? Jeśli nie ma pytań to przystępujemy do głosowania. Po odczytaniu uchwały: kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”. Kto jest przeciwny? -nie widzę, kto się wstrzymał? - nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr XXXV/162/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin 2004 do 2007 z perspektywą do 2015 roku.
Proszę aby głos zajął Burmistrz MiG. Burmistrz poinformował, iż jeszcze nie dotarła opinia z Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Powiatu Rawickiego-jednak otrzymałem informację telefoniczną iż opinia dotrze drogą pocztową na początku stycznie. Już teraz jednak wiadomo, iż opinia ta jest pozytywna. Dzisiaj jest to tylko kwestia przyjęcia tej uchwały, a realizowana będzie etapami.
Dziękuję Panu Burmistrzowi - czy są pytania? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin do roku 2007 z perspektywą do roku 2015 proszę o podniesienie ręki- 14 „za”, kto jest przeciwny- nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Zatem uchwała nr XXXV/163/2005 zastała przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu granic aglomeracji „JUTROSIN”.
Głos zajął Burmistrz - informując iż otrzymaliśmy pismo w dniu 13 grudnia 2005 roku w sprawie projektu planu granic aglomeracji „JUTROSIN”- zweryfikowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Znajdujemy się w systemie krajowym i dlatego musimy pewne reguły , które ustawa przewiduje przyjąć. Ażeby nasza Gmina mogła by być w systemie ściekowym, potrzebna jest opinia Rady i musimy podjąć uchwałę
Dziękuję Panu Burmistrzowi - czy są pytania? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu granic aglomeracji „JUTROSIN” proszę o podniesienie ręki- 14 „za”, kto jest przeciwny- nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Zatem uchwała nr XXXV/164/2005 zastała przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Jutrosinie w roku 2005.
W roku 2005 odbyło się 10 Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, podczas których Rada przyjęła 42 uchwały, regulujące głównie sprawy budżetowe, inwestycyjne i gospodarcze, oświatowe oraz inne o charakterze społecznym leżące w kompetencji Rady.
Jest ważne, że uchwalane akty prawne zostały przyjęte zarówno przez nadzór prawny wojewody wielkopolskiego, jak i w zakresie nadzoru finansowego przez regionalną izbę obrachunkową w Poznaniu-zespół w Lesznie bez żadnych uwag i zastrzeżeń, skutkujących konsekwencjami prawnymi w postaci ich uchylenia bądź stwierdzenia nieważności.
Komisje stałe Rady, obradowały pomiędzy sesjami - 29 razy, w tym:

 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 7

 • Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - 7

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 7

 • Komisja Rewizyjna - 8

Najniższą frekwencję radnych, zanotowano podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca 2005 roku (sesja wyjazdowa). W tej Sesji uczestniczyło 10 radnych, natomiast w 4 Sesjach radni uczestniczyli w pełnym ustawowym składzie - tj. 15 osób. (podczas 5 sesji nieobecnych było od 1-3 radnych)
Przewodniczący dodał, iż jest zadowolony ze współpracy z Radnymi jak sołtysami.

Ad. 6
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami wraz z informacją o realizacji najważniejszych zadań w roku 2005.

 • Na początku chciałbym przekazać dla nowo wybranego sołtysa wsi Płaczkowo teczkę-to nasza tradycja że każdy sołtys obejmujące stanowisko dostaje od nas taką dyplomatkę, w której będzie mógł nosić wszystkie potrzebne mu dokumenty - przekazał Burmistrz.

 • Udało nam się zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie - ok. 70% mieszkańców Jutrosina zastało podłączonych do kanalizacji, wzmocnienie dróg, remonty budynków komunalnych

 • Byliśmy organizatorem dożynek powiatowych

 • Sukcesem jest zakwalifikowanie wniosków - dziedzictwo kulturowe (Płaczkowo i Jutrosin)

 • Przedsięwzięciem, które nie doszło do skutku była budowa drogi w Zaborowie, oraz brak oświetlenia w niektórych wioskach.

 • Wszelkie szczegóły przedstawione zostaną na sesji marcowej - absolutoryjnej.


Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania - brak

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski - brak

Kończąc sesję roboczą chciałbym wszystkim podziękować za wkład pracy jaki został włożony w całym 2005 roku. Przewodniczący Rady złożył również wszystkim życzenia szczęśliwego, nowego roku 2006. na życzeniach zakończono część roboczą XXXV Sesji Rady Miejskiej.

 1. CZĘŚĆ OKOLICZNOŚCIOWA SESJI

 • Święta Bożego Narodzenia - podzielenie się opłatkiem

 • Nowy Rok 2006 - życzenia noworoczne

 • Otwarcie wystawy - Epopeja narodowa „Pana Tadeusza” w rzeźbach Mariana Murka

 • Zakończenie.

Przewodniczący poprosił o zajęcie głosu Ks. Dziekana Stanisława Matuszczaka o słowo modlitwy.
Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach noworocznych Burmistrz wraz z Starostą dokonali otwarcia wystawy autorstwa Mariana Murka - Epopeja Narodowa „Pana Tadeusz” w rzeźbach.Na powyższym zakończono XXXV Sesję Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała
Rzeźnik Beata


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu