Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jutrosin sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu w celu dokapitalizowania Spółki

UCHWAŁA Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jutrosin sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu w celu dokapitalizowania Spółki

Numer uchwały: 8
Numer sesji: II
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie
: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jutrosin sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu w celu dokapitalizowania Spółki
_______________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Jutrosin do Spółki pod nazwą Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Jutrosin o wartości netto 2.210.904,90 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset cztery złote, 90/100 netto) wykazanych w załączniku nr 1 do powyższej uchwały w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia przez Gminę Jutrosin nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/159/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice stanowiącej własność Gminy Jutrosin

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr II/8/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.      Wykaz sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych do przekazania przez Gminę Jutrosin w formie aportu do spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu w celu podwyższenia kapitału zakładowego


1. Kolektory grawitacyjne – obręb Dubin Ø 200 - 181 m
2. Kolektory grawitacyjne – obręb Domaradzice Ø 200 - 3201 m
3. Przyłącza kanalizacyjne – obręb Domaradzice Ø 160 - 730,70/97m/szt
4. Przyłącza kanalizacyjne – obręb Dubin Ø 160 – 18/2/szt
5. Przepompownie ścieków 16,2 mᵌ/h (każda) – 3 komplety
6. Rurociągi tłoczne Ø 90 – 2122 m

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie sieci kanalizacji sanitarnej
i urządzeń kanalizacyjnych w formie aportu do spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o.
w Pakosławiu


      W celu doposażenia w majątek Spółki Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu Gmina Jutrosin, która jest jej udziałowcem wyraża wolę przeniesienia na rzecz Spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu) sieci kanalizacji sanitarnej i urządzenia kanalizacyjne, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Dokapitalizowanie Spółki nastąpi w zamian za objęcie przez Gminę Jutrosin nowych udziałów powstałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu