Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ I/18 z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 listopada 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ I/18 z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 listopada 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: I/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ I/18

z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 22 listopada 2018 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Fabian Małecki
2. Mirosława Antkowiak
3. Mariusz Grzywaczewski
4. Ireneusz Mikołajewski
5. Halina Kaźmierska
6. Karol Wieczorek
7. Jola Woroch
8. Marek Kozica
9. Jolanta Kapała
10. Dawid Kaczmarek
11. Janina Machowicz
12. Bożena Maćkowiak
13. Mirosław Barteczka
14. Mateusz Janicki

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

     Zgodnie z artykułem 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obowiązek otwarcia i poprowadzenia do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady przypadł Radnemu Seniorowi – Panu Fabianowi Małeckiemu.

     Pan Fabian Małecki oświadczył, iż inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Jutrosinie została otwarta oficjalnie o godz. 14:00. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Pana T. Guziołka jest usprawiedliwona), co stanowi qworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

      Powitał Panie i Panów Radnych, przy czym złożył wszystkim gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Radnego oraz życzenia pomyślności i sukcesów w działalności na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców.

     Powitał również Pana Burmistrza – Romualda Krzyżosiaka, któremu wyborcy powierzyli sprawowanie tego zaszczytnego, ale i niezmiennie odpowiedzialnego urzędu. Złożył gratulacje oraz życzenia osiągnięć w pracy zawodowej dla dobra gminy i jej mieszkańców.

     W dalszej kolejności równie gorąco powitał nowo wybranych Radnych Rady Powiatu Rawickiego – Panią Katarzynę Frąckowiak oraz Pana Jacka Gilewskiego, Proboszcza Parafii w Jutrosinie – ks. Tadeusza Jaskułę, ustępującego Burmistrza – Zbigniewa Koszarka, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Sołtysów, kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Pana Kazimierza Wojciechowskiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie, a także Panią Danutę Gurbiel – Z-cę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie.

     Pan Fabian Małecki przedstawił porządek obrad według którego odbywać się będzie Sesja:

1. Wręczenie Radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze. 2. Złożenie ślubowania przez Radnych. 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie. 4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie 5. Wręczenie Burmistrzowi przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza 7. Złożenie przez ustępującego Burmistrza informacji o stanie Gminy 8. Zakończenie obrad.

Brak pytań co do porządku obrad.

Ad. 1

Wręczenie Radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.

     Pan Kazimierz Wojciechowski - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wraz z Panią Danutą Gurbiel – Z-cą Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczyli zaświadczenia 14 Radnym - potwierdzające prawomocność dokonanych wyborów.

Ad. 2
Złożenie ślubowania przez Radnych

    Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radnego ma obowiązek złożyć ślubowanie. Jego odmowa oznacza zrzeczenie się mandatu. Pan Małecki poprosił zatem do stołu prezydialnego najmłodszego Radnego – Pana Dawida Kaczmarka, który odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po czym wypowiedział słowo „Ślubuję”.

     Następnie pozostali Radni w ten sam sposób, uroczyście przystąpili do złożenia ślubowania.


       W sumie ślubowanie złożyło 14 Radnych. Nieobecny – Pan Tomasz Guziołek przystąpi do ślubowania na najbliższej Sesji.

Ad. 3
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie

      Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. W związku z tym Pan Małecki poprosił o zgłaszanie kandydatur i ewentualne uzasadnienie kandydatury danej osoby. Przy czym każdy kandydat musiał wyrazić zgodę na kandydowanie.
       I tak też na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie zgłoszono 1 kandydata: Pana Fabiana Małeckiego.

        Wybrano również osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej, powołanej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Byli to: Pan Mateusz Janicki (przewodniczący komisji), Pani Bożena Maćkowiak, Pan Mirosław Barteczka oraz Pan Dawid Kaczmarek(członkowie komisji). Skład ten został przez Radnych przegłosowany i przyjęty. Pan Małecki przedstawił zatem zasady głosowania, po czym Radni oddali swoje głosy.

         Po krótkiej przerwie – w czasie której komisja skrutacyjna liczyła głosy – przewodniczący komisji – Pan Mateusz Janicki odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie (protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu).
Komisja stwierdziła, że Radny Fabian Małecki – otrzymał 14 głosów, w związku z czym jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jutrosinie.

       Pan Fabian Małecki podziękował za okazane mu zaufanie i powierzenie mu pełnienia zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Rada pracowała sprawnie, z pożytkiem dla Gminy i jej mieszkańców. Od tego momentu prowadził już obrady Sesji nie jako Radny Senior – a już jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.


      Pan Fabian Małecki odczytał treść uchwały Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

           Pan Ireneusz Mikołajewski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji pogratulował w imieniu nieobecnego byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Stanisława Janiaka oraz wręczył Panu Fabianowi symboliczną wiązankę kwiatów.

Ad. 4

Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie

          Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy oraz ustawą o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących. Zgłoszonych zostało 3 kandydatów: Pan Ireneusz Mikołajewski, Pan Mariusz Grzywaczewski oraz Pani Mirosława Antkowiak. Pan Małecki przedstawił obowiązujące zasady głosowania, po czym Radni oddali swoje głosy.

         Po krótkiej przerwie – w czasie której komisja skrutacyjna (ta sama co przy wcześniejszym głosowaniu) liczyła głosy – przewodniczący komisji – Pan Mateusz Janicki odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu).

        Komisja oznajmiła, że Radna Mirosława Antkowiak otrzymała 10 głosów, Radny Mariusz Grzywaczewski – 9 głosów, natomiast Radny Ireneusz Mikołajewski otrzymał 5 głosów. W związku z czym bezwzględną większością głosów Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Jutrosinie wybrano: Panią Mirosławę Antkowiak oraz Pana Mariusza Grzywaczewskiego.

       Pan Fabian Małecki odczytał treść uchwały Nr I/2/2018 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Wręczenie Burmistrzowi przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze

         Pan Kazimierz Wojciechowski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie oraz Pani Danuta Gurbiel – Z-ca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczyli Panu Romualdowi Krzyżosiakowi zaświadczenie Komisji o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Ad. 6
Złożenie ślubowania przez Burmistrza

       Pan Fabian Małecki poprosił Pana Romualda Krzyżosiaka o złożenie przed Radą Miejską w Jutrosinie roty ślubowania.

Burmistrz wypowiedział słowa:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

        Podziękował za wybór oraz zapewnił o wzajemnej współpracy z Radnymi przy podejmowaniu działań służących rozwojowi naszej gminnej, lokalnej społeczności.

       Kwiaty oraz klucze do Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie wręczył Panu Romualdowi ustępujący Burmistrz – Zbigniew Koszarek.

Ad. 7

Złożenie przez ustępującego Burmistrza informacji o stanie Gminy


        Pan Zbigniew Koszarek – ustępujący z fotela Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – przedstawił Radnym oraz obecnym gościom informację o inwestycjach gminnych tych skończonych i tych przygotowanych dla następcy oraz sytuację ekonomiczną i stan zadłużenia Gminy Jutrosin.


Ad. 8

Zakończenie obrad

        O godz. 15:40 Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki zakończył obrady I Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu