Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XL/18 z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17 października 2018r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XL/18 z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17 października 2018r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XL/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ XL/18

z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 17 października 2018r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 – XL Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Starostę Powiatu Rawickiego – Pana Adama Sperzyńskiego, Komendanta Powiatowego Policji – Pana Radosława Matysiaka, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik oraz pozostałych gości.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych - pełen skład Rady - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
5. Podjęcie postanowienia o niepodejmowaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych oraz o opłacie targowej na 2019 rok 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok
11. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych
12. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2017/2018
13. Podsumowanie kadencji 2014-2018
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad


      Ze względu na to, że XL Sesja jest ostatnią Sesją w tej kadencji i ma dzisiaj niecodzienny charakter, Dyrektorzy Przedszkoli zawnioskowali do Przewodniczącego Rady o wycofanie z obrad Sesji pkt dot. ich informacji. Radni mieli taką informację przedstawioną w wersji papierowej już na obrady komisji.


      Rada pozytywnie się do tej propozycji ustosunkowała i przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


      Przed omawianiem pkt porządku obrad na scenie wystąpiła grupa obrzędowa „Szakiety” ze Szkaradowa.


     Po 20 minutowym występie Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z Gminy Jutrosin w towarzystwie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II - podziękowali za wieloletnią współpracę - odchodzącemu na emeryturę Burmistrzowi Zbigniewowi Koszarkowi.


Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

       W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego;
- odwiedziłem z życzeniami kolejną Jubilatkę z naszej Gminy;
- brałem udział w zebraniu LGD w Pępowie;
- uczestniczyłem w spotkaniu w Poznaniu, podczas którego wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa w Szkaradowie;
- w Pakosławiu odbyło się spotkanie dotyczące Wielkopolskiej Odnowy Wsi, podczas którego wyróżnienie otrzymało sołectwo Szkaradowo oraz Dubin;
- brałem udział w spotkaniu Rady zatrudnienia w Rawiczu;
- byłem z p. Skarbnik na podpisaniu umowy na dofinansowanie jednostek OSP w naszej Gminie (Dubin, Szkaradowo, Jutrosin oraz Rogożewo);
- odbyły się u nas Mistrzostwa Polski w kopa sportowego;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

     Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

       Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2019 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

Podatek od nieruchomości na 2019 rok:
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,84 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,84 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,84 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 0,82, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,93, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,84. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,71 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,71 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,71 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 4,63, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,71, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,71. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,71. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,31 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,31 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,31 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 0,29, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,49, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,31. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,31. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 3,09 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 3,09 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 3,09 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 3,04, natomiast propozycja Min. Finansów – 3,09, proponowana stawka przez Burmistrza – 3,09. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni: 3,09. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 2%
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,79 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,79 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,79 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 0,77, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,79, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,79. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,79. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 18,90 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 19,00 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 19,00 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 18,50, natomiast propozycja Min. Finansów – 23,47, proponowana stawka przez Burmistrza – 19,00. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00. Za tą stawką zagłosowało 10 Radnych (przeciw była Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego).

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 10,98 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,98 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 10,98 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 10,80, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,98, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,98 Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,98. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,78 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,78 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,78 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 4,70, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,78, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,78. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,78. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 5,80 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,80 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 5,80 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2018 roku to 5,56, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,90, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,80. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,80. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

        Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XL/205/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XL/205/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie postanowienia o niepodejmowaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych oraz o opłacie targowej na 2019 rok


      Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak. Stawki podatku od środków transportowych oraz opłatę targową zostawiamy na poziomie tym co w ubiegłym roku. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady odczytał treść postanowienia o niepodejmowaniu nowych stawek podatku i opłaty lokalnej na rok 2019. Za tym postanowieniem głosowało 15 Radnych (jednogłośnie).

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin


        Głos zabrał Sekretarz Miasta i Gminy – Pan Zenon Łakomy. Przypomniał Radnym, że Uchwałą Nr XXXVIII/195/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Jutrosinie przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jutrosin, który zgodnie z przepisami został przekazany do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W odpowiedzi na powyższe postanowieniem WR.RET.070.407.2018.AR z dnia 5.10.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jutrosin, zgłaszając jednak potrzebę uzupełnienia i usunięcia z jego treści niektórych zapisów dotyczących: uzupełnienia § 3 Regulaminu o parametry jakościowe wody oraz przeredagowania zgodnie z ustawą § 8 ust. 2 i § 30 Regulaminu. Sekretarz poinformował Radnych, że stosowne poprawki, w tym dotyczące prawidłowej nazwy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zostały opracowane przez Radcę prawnego Urzędu i wprowadzone do projektu Regulaminu przedłożonego pod obrady Sesji Rady.


         Radni nie zgłosili pytań po wystąpieniu Sekretarza, w związku z tym Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 rok


      Głos zajął Sekretarz Gminy - Pan Zenon Łakomy. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2019 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.
         Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert. W budżecie gminy zaplanowano na przyszły rok kwotę dla organizacji pozarządowych w wysokości 120.000 zł.
Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania


      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy – Pan Zenon Łakomy. Spółki wodne mogą występować z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Jutrosin. Składają w tym celu wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który udzielona ma być dotacja. Spółka taka może otrzymać dotację celową na realizację zadań w wysokości 50% wartości realizowanego zadania brutto w danym roku, jednak nie więcej niż 12.000 zł. brutto. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/208/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok


       Głos zajęła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz. Prace społecznie użyteczne jest to forma pracy skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/209/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok


        Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – pracownik MGOPS w Jutrosinie. Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce jako jedne z czołowych wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez polskie społeczeństwo. Problem ten, mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko alkoholizmu dotyczy zarówno polityki lokalnej, regionalnej, jak i również całego kraju. Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, alkoholizm był, jest i będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk, zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej rodziny. Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który stanowi rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie gminy, która na mocy ustawy uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. Program ma minimalizować, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Działania podejmowane w ramach programu powinny uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Powinny wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi. Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2018r. 99 rodzin korzystało z różnego rodzaju formy pomocy materialnej. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 8 rodzin.
        Rewir dzielnicowych w Jutrosinie zanotował następujące zdarzenia: interwencje domowe z udziałem nietrzeźwych – 1, 7 nietrzeźwych kierowców, w tym 7 popełniających przestępstwo, 20 przypadków picia alkoholu w miejscach publicznych. Z dokumentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że Komisja wszczęła 2 postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu. Ponieważ znaczna część zachowań antyspołecznych podejmowana jest zwykle pod wpływem alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się m.in. szkoły gminne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia.

Zadania Gminy dotyczące realizacji Programu:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Zadanie 1.

- Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, do którego podstawowych zadań należy: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz przemocy domowej, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik) w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

- Zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego obejmuje m.in: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik), zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy.

Zadanie 2.
- Współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, przygotowanie dokumentacji do sądu, współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe - szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1.

- Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.

Zadanie 2.
- Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej.

Zadanie 3.
- Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie 1.

- Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci

Zadanie 2.
- Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.

Zadanie 3.
- Dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4.

- Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, wspieranie merytoryczne i finansowe konkursów wiedzy o uzależnieniach, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia, festynów rodzinnych, wspieranie i dofinansowywanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl życia.

Zadanie 5.

- Organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadanie 6.

- Dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących

Zadanie 7.

- Wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 8.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

Zadanie 9.
- Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Zadanie 1.

- Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/210/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 11
Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu.

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Ad. 12
Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2017/2018


Wycofany z porządku obrad.


Ad. 13

Podsumowanie kadencji 2014-2018


      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił inwestycje, jakie podczas kadencji 2014-2018 udało się wykonać Gminie Jutrosin, korzystając ze środków zewnętrznych oraz współpracując z Powiatem, czy Urzędem Wojewódzkim. Wręczył podziękowania za wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności wszystkim Radnym kadencji 2014-2018. Do podziękowań dołączył się również Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak, który ponadto podsumował w kilku zdaniach mijającą kadencję (mianowicie frekwencję Radnych, ilość Sesji, komisji czy podjętych uchwał i stanowisk przez Radę).

      W pkt tym uroczyście pożegnano – odchodzącego po 28 latach na zasłużoną emeryturę – Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Zbigniewa Koszarka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Stanisława Janiaka – pełniącego tę funkcję nieprzerwanie od 24 lat.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

Brak

Ad. 16

Zakończenie obrad

O godz. 17:00 Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu