Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 32/2005

Protokół Nr 32/2005
P R O T O K Ó Ł XXXII/2005
z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 29 września 2005 roku o godz.10.00 w sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Giezek Edward

 4. Grzywaczewski Bogusław

 5. Janiak Stanisław

 6. Kląskała Maria

 7. Krzyżosiak Genowefa

 8. Krzyżosiak Romuald

 9. Lubiatowski Aleksy

 10. Mikołajewski Ireneusz

 11. Samol Szczepan

 12. Swornowski Waldemar

 13. Szymkowiak Eugeniusz

 14. Wlekliński Andrzej

 15. Żyto Roman


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006.

 6. Złożenie informacji przez:

- Burmistrza Miasta i gminy Jutrosin dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych zobowiązanych ustawowo kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz pracowników urzędu.
- Przewodniczącego rady Miejskiej w Jutrosinie dotyczących oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych.

 1. Złożenie informacji przez Burmistrza MiG Jutrosin o przyjętych założeniach i wskaźnikach do projektu budżetu Gminy Jutrosin na rok 2006, oraz zasadach polityki podatkowej.

 2. Interpelacje i zapytania.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 15 radnych co stanowi pełne quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- spotkanie u notariusza w sprawie kupna mieszkania w bloku
- Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Dożynek Powiatowych
- Komisja szacowała jakie spowodowała susza w naszej Gminie
- ukończona została budowa kanalizacji w mieście Jutrosin- cały Jutrosin jest już skanalizowany, 14 przyłączy jest więcej niż planowano-proszę o podłączanie się do kanalizacji
- na początku września odbyły się Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa w Rawiczu , gdzie z naszej Gminy zorganizowane zostało stoisko.
- udział w 50-leciach pożycia małżeńskiego
- udział w komisjach stałych rady
- udział w naradzie Wójtów, Burmistrzów
- wnioski o odnowę wsi zostały pozytywnie zaopiniowane, jeżeli po komisji sterującej okaże się że otrzymamy pieniądze, to kontynuować i realizować te projekty będziemy w przyszłym roku.
- zostanie złożony wniosek do ZPORR-u na budowę drogi Dubin-Zaborowo
- Burmistrz podsumował wybory do Sejmu i Senatu

Dziękuję Panu Burmistrzowi za sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa Radnych i Sołtysów ma jakieś pytania do Pana Burmistrza? Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do kolejnego pkt. porządku obrad Sesji.

Ad. 3
Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.
Głos zajął burmistrz Miasta i Gminy-Zbigniew Koszarek:
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 uchwalono w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 w wysokości: dochody - 13.405.129,00; wydatki - 15.154.629,00 zł.
W ciągu I półrocza 2005 roku zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu 6 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz jeden raz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości: dochody - 546.895,00 zł; wydatki - 846.895,00 zł.
Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin zamknął się w I półroczu 2005 roku kwotą: dochody - 13.952.024,00 zł; wydatki - 16.001.524,00 zł.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 2.049.500,00 zł stanowi deficyt budżetowy sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poznaniu w kwocie 300.000,00 zł. (I transza 600.000,00 zł w 2004 roku i II transza 300.000,00 zł w roku 2005), oraz w kwocie 300.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł na budowę drogi gminnej, a także z wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł. Zabezpieczono środki na spłatę rat kredytu w kwocie 106.000,00 zł i spłatę rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie za I półrocze 2005 roku. Wszelkie szczegóły omawiane były na komisjach stałych rady. Proszę teraz Przewodniczących Komisji o opinię na temat przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu.
- Komisja Rolnictwa - opinia pozytywna
- Komisja Oświaty - opinia pozytywna
- Komisja Budżetu - opinia pozytywna
- Komisja Rewizyjna - opinia pozytywna.

Dziękuję Przewodniczącym Komisji - zatem informacja został przyjęta. Przechodzimy teraz do punktu kolejnego porządku obrad.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.
Zmiany przedstawiła skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie Pani Grażyna Niedbała. Szczegóły omówione zostały na komisjach stałych, więc Przewodniczący Rady poprosił przedstawicieli komisji stałych Rady o opinię w sprawie przedstawionych przez Panią Skarbnik zmian.
- Komisja Rolnictwa - opinia pozytywna
- Komisja Oświaty - opinia pozytywna
- Komisja Budżetu - opinia pozytywna
- Komisja Rewizyjna - opinia pozytywna.
Dziękuję Komisjom, a teraz przystępujemy do przegłosowania uchwały: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem Uchwały Nr XXXII/145/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie przedstawionych zmian w budżecie na rok 2005 proszę o podniesienie ręki:
- „za” - 15 głosów - dziękuję
Kto jest przeciwny? - nie widzę - dziękuję.
Kto się wstrzymał? - nie widzę - dziękuję.
Zatem Uchwała w sprawie zmian w budżecie została przyjęta przez radę jednogłośnie. Dziękuję, przechodzimy do kolejnego pkt. porządku obrad.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006.
Głos zajął Burmistrz, informując, iż ustawa o stypendiach weszła w życie w roku ubiegłym i jeszcze do teraz nie jest dopracowana. Stypendia te obejmują szkoły podstawowe, gimnazja ,niektóre szkoły ponadgimnazjlne.
W naszej Gminie przyjęliśmy dwie grupy dochodowe:
Grupa I - dochód miesięczny netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 200,00 zł
Grupa II - dochód miesięczny netto na członka rodziny wyższy niż 200,00 zł ale nie przekraczający 316,00 zł
Grupa I - stypendium w wysokości 50,00 zł
Grupa II - stypendium w wysokości 45,00 zł
pierwsza wypłata - w czerwcu kwota 6400 zł to jest 128 uczniów po 50 zł, druga rata 6375 zł to jest: 33 uczniów po 50 zł i 105uczniów po 45 zł.
Na komisjach przedstawiane były wszystkie szczegóły.
Przewodniczący poprosił o wyrażenie opinii przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady - wszystkie komisje przyjęły przedstawiony Regulamin bez uwag. Przystąpiono do głosowania, po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę - dziękuję, kto jest przeciwny - nie widzę - dziękuję zatem uchwała została przyjęta przez Radę jednogłosnie.

Ad. 6
Złożenie informacji przez:
- Burmistrza Miasta i gminy Jutrosin dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych zobowiązanych ustawowo kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz pracowników urzędu.
- Przewodniczącego rady Miejskiej w Jutrosinie dotyczących oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych.
Jako pierwszy informację przedłożył Burmistrz Miasta i Gminy:
Przedkładam Radzie Miejskiej w Jutrosinie informacje wynikające z analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych ustawowo kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu.
Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, jako Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin byłem zobowiązany przyjąć i poddać analizie złożone oświadczenia majątkowe przez osoby pełniące kierownicze funkcje publiczne w Gminie.
W wymaganym ustawowo terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2005 roku, oświadczenia o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2004 roku złożyli wszyscy:

 • Dyrektorzy Szkół ( 5 osób) i Przedszkoli Samorządowych (3 osoby),

 • Dyrektor Ośrodka Kultury,

 • Dyrektor Biblioteki Publicznej,

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Pracownicy Urzędu: Sekretarz, Skarbnik oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Razem na moje ręce złożono więc 14 oświadczeń majątkowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeń majątkowych, oraz mojej wiedzy i uzyskanych informacji co do stanu faktycznego sytuacji majątkowej podległych mi pracowników stwierdzam, że w złożonych oświadczeniach majątkowych prawidłowo określili i zawarli informacje o swoich:

 1. Zasobach pieniężnych i posiadanych nieruchomościach.

 2. Mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych (dotyczy to głównie posiadania samochodu).

 3. Źródłach dochodów z tytułu zatrudnienia.

 4. Zaciągniętych kredytach powyżej 10.000 zł.

Chcę poinformować również, że żadna z tych osób nie wchodzi w konflikt z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Oznacza to, że pracownicy Gminy na funkcjach kierowniczych, objęci przepisami tej ustawy, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają udziałów w spółkach prawa handlowego, nie zasiadają w radach i zarządach tych spółek.
Informuję również, że wszystkie oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy, przekazałem wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT, do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych-Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu.
Pismem z dnia 23 września 2005 roku, skierowanym do Rady Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że w wyniku dokonanych czynności sprawdzających, złożone oświadczenia uznano za prawidłowe.
Stwierdzam, iż w mojej ocenie osoby zajmujące funkcje publiczne w Gminie, zobowiązane do złożenia zeznań majątkowych w sposób prawidłowy wypełniły swój ustawowy obowiązek.

Informuję również, że moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości /pismo z dnia 22 września 2005 roku/.
Odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych Radnych informację przedłożył Przewodniczący Rady:
Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie, byłem zobowiązany przyjąć i przeanalizować złożone przez radnych oświadczenia majątkowe.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości. /pismo z dnia 22 września 2005 roku/
W wymaganym ustawowo terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2005r, oświadczenia o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2004 roku, złożyli wszyscy radni /14/.
W swoich oświadczeniach, radni prawidłowo wypełnili oświadczenia majątkowe w zakresie:

 • danych osobowych,

 • posiadanych nieruchomościach i mieniu ruchomym o wartości powyżej dziesięciu tysięcy złotych.

 • posiadanych zasobach pieniężnych, kredytach.

 • źródłach dochodów (gospodarstwo rolne, umowa o pracę, renta i emerytura).

Również prawidłowo odnieśliście się Państwo radni do części formularza określającego udziały w akcjach, spółkach praw handlowego, prowadzonej działalności gospodarczej, funkcjach w zarządach i radach nadzorczych.
Zgodnie z wymogiem ustawowym, podaliście również Państwo, dochód roczny z tytułu diet należnych za pełnienie funkcji radnego.
Radni, którzy pełnią funkcję sołtysa podali także roczne wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu.
Oświadczenia majątkowe Radnych wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT, zostały również przesłane do weryfikacji do Urzędu Skarbowego w Rawiczu.
Pismem z dnia 23 września 2005 roku, skierowanym do Rady Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że w wyniku dokonanych czynności sprawdzających, złożone oświadczenia uznano za prawidłowe.
Stwierdzam, że wszyscy członkowie Rady Miejskiej w Jutrosinie w sposób prawidłowy wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, przedstawiając w nich zarazem prawidłowe dane co do wielkości i rodzaju składników posiadanego majątku.

Ad. 7
Złożenie informacji przez Burmistrza MiG Jutrosin o przyjętych założeniach i wskaźnikach do projektu budżetu Gminy Jutrosin na rok 2006, oraz zasadach polityki podatkowej.
Informacje przedłożył Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin:
- prognozowana stopa inflacji - na poziomie 2%
- jeszcze nie otrzymaliśmy żadnych wytycznych z Ministerstwa Finansów co do budżetu.
- do jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu rozesłana została informacja o podjęciu działań mających na celu opracowanie w stosownym zakresie, materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006. Po otrzymaniu tych materiałów będziemy wiedzieli ile pieniędzy trzeba będzie zaplanować w przyszłorocznym budżecie.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania:
- Żyto Roman - mieszkańcy ul. Garncarskiej dziękują za wymalowanie pasów na jezdni. Proszę o posprzątanie rozsypanych kamyszków przy stolarni, oraz interweniuję do pana Burmistrza o to, czy nie można zrobić coś z głośnochodzącym wentylatorem w stolarni - mieszkający obok ludzie skarżą się na hałas. Kolejna moja prośba jest następująca, ażeby dofinansować lub kupić nagłośnienie dla Bractwa Kurkowego. Kolejna sprawa: co z wykupem budynku p. Nowackiej przy ul. Szkolnej i ostatnia sprawa: chodzi o wybory - już od dawna lokale wyborcze w Jutrosinie znajdują się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych gdzie są bardzo ciasne i nie ma odpowiednich warunków do głosowania. Mamy duży dom kultury - czy nie można tego przenieść właśnie tu?
Odp. Burmistrz - Jeżeli chodzi o stolarnię - jest to zakład pracy ze względu na głośność nie można go zlikwidować. Jeśli o zadane pytanie odnośnie budynku p. Nowackiej - jestem już po rozmowie. Moja propozycja za jaką budynek byśmy wykupili to 12-15 tys. zł. Właścicielka budynku podała o wiele wyższą cenę i dlatego odpowiedzi kiedy i za ile budynek zostanie sprzedany nie znam, ponieważ p. Nowacka musi się zastanowić. Jeśli coś wiadomo będzie mi w tej sprawie na pewno powiadomię.
Sprawa wyborów: mamy 2 komisje i wymogiem jest ażeby każda komisja mieściła się w oddzielnym pomieszczeniu. Kolejnym wymogiem jest też to że w tym samym budynku co mieści się komisja-musi być pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy, dlatego wybory odbywać się będą w szkole.
- p.Wlekliński - prośba o interwencję w sprawie odszkodowań wyrządzonych przez zwierzynę leśną na polach. Z naszej strony kierowane były prośby do Nadleśnictwa o zareagowanie, przyjazd- jednakże bezskutecznie. Prośbę więc skierujemy do wydziały rolnictwa, ażeby zajęli się tą sprawą.
Proszę też w imieniu mieszkańców o lepsze oznakowanie wiosek, kierunkowskazów.
- p. Mikołajewski - czy coś wiadomo w sprawie wiatraka w Dubinie, druga sprawa to droga na nowym osiedlu w Jutrosinie - są tam straszne dziury, utrudniony dojazd do posesji - proszę o odpowiedzi na piśmie.
- p. Krzyżosiak Genowefa - czy zmieniła się procedura informowania mieszkańców o wynikach głosowania w wyborach ponieważ w Szkaradowie po wyborach parlamentarnych wyników nie było?

- p. Krzyżosiak Romuald - sprawa „Sprzątania świat” - na cmentarzu niemieckim znajduje się przewrócony słup energetyczny, prośba o jego usunięcie.
- p. Alcer - sprawa sprzątania świata - dzieci ze szkoły będą sprzątać teren w Dubinie - kto ma zapewnić wywóz i miejsce składowania śmieci?
- p. Kurzawa - przy akcji takiej jak „sprzątanie świata” z dziećmi jako opiekunowie powinni być wyznaczeni nauczyciele, których niestety w Sielcu zabrakło.
- p. Przewodniczący Rady - jeśli chodzi o sprzątania świata, jest to temat bardzo trafny. Akcja ta odbywa się w dniu wolnym od szkoły, dowóz dzieci w tym dniu jest zapewniony, jak również zapewniona powinna być opieka ze strony nauczyciel. Kieruję prośbę do sołtysów o pomoc w zorganizowaniu tej akcji. Propozycja moja jest również taka by we wcześniej zorganizowanym miejscu, gdzie złożone zostaną śmieci - by wywiozła je firma np. P. Felisiaka.
- p. Domaniecki - prośba o oznakowanie drogi w Domaradzicach, oraz o zrobienie nawierzchni drogi w stronę Góreczek Wielkich (800 m) - wniosek do Zarządu dróg w Rawiczu.
- p. Żyto - prośba o oznakowanie drogi Jutrosin - Pępowo (km)
- p. Kurzawa - w lesie między Domaradzicami a Śląskowem ktoś urządził sobie dzikie wysypisko śmieci, przy drodze wyrzucane są worki ze śmieciami.
- p. Mikołajewski - dlaczego w naszej Gminie tak opornie idzie organizacja zbiornika retencyjnego? Sprawa boiska - dlaczego ono nie jest uwalcowane?
- p. Burmistrz - jeśli chodzi o boisko-należy nawieźć tam ziemi i wyrównać cały teren, sprawa zbiornika retencyjnego-przygotowanie całej dokumentacji trwa.
Jeżeli chodzi o brak oznakowania na drodze Jutrosin - Pępowo - fakt ten został zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu i znak ten będzie postawiony.
Mamy gościa - Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Starym Sielcu - Pana Kozicę - proszę o zajęcie głosu - poprosił Przewodniczący Rady.
Prezes poinformował, iż Spółdzielnia pobiera wodę ze starej przepompowni - prośba do burmistrza i rady jest następująca, ażeby zrobić nowe przyłącze do przepompowni ponieważ przy pobieraniu wody górne piętra w blokach nie mają wody.
- p. Burmistrz - temat ten należy drążyć, ponieważ nie mamy pełnej dokumentacji tych sieci wodociągowych. My chcemy żeby przyłączyć ich na starą sieć, która tam istnieje, woda cofnie się wtedy do was z powrotem. Zostanie zorganizowane zebranie z mieszkańcami, wtedy przedstawimy jak to będzie wyglądało. Do tej pory Sielec nie płacił za wodę, teraz to się zmieni, ponieważ ci co liczników jeszcze nie posiadają będą musieli je założyć i od tego czasu za wodę trzeba będzie płacić. Liczniki, przyłącza, zawory - wszystko to będziemy musieli założyć.

- p. Szymkowiak - droga Borek-Dubin została ładnie wykonana, jednak nie zostały zrobione zjazdy na pola.
- p. Burmistrz - zjazdy na pola zostaną zrobione na samym końcu.
- p. Owczarek - czy Jeziora doczekają się własnego boiska i czy zostanie dokończona sprawa ugruntowienia ziemi?
- p. Burmistrz - wszelkie dotyczące tej sprawy dokumenty zostają przygotowane i sprawdzane przez Geodetę. Jednakże nie jest to sprawa łatwa ponieważ są to sprawy b.stare.

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski - brak

Ad. 10
Zakończenie

Na poniższym zakończono obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała
Rzeźnik Beata6


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu