Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 30/2005

Protokół Nr 30/2005
P R O T O K Ó Ł XXX/2005
z XXX Sesji wyjazdowej
która odbyła się 17 czerwca 2005 roku o godz. 15.00

 1. Barteczka Mirosław

 2. Giezek Edward

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Krzyżosiak Genowefa

 6. Lubiatowski Aleksy

 7. Mikołajewski Ireneusz

 8. Samol Szczepan

 9. Szymkowiak Eugeniusz

 10. Żyto Roman


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych i Sołtysów

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.


 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.

 4. Informacja Dyrektora przedszkola w Jutrosinie oraz Dyrektora Przedszkola w Dubinie o prowadzonej działalności w roku 2004/2005.

 5. Podsumowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie działalności Samorządu Gminy Jutrosin w okresie 1990-2005.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie.


Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Pana Burmistrza oraz wszystkich, którzy biorą udział w tej Sesji w tym szczególnie osoby które towarzyszą sołtysom i radnym oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 10 radnych co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 • odbyły się Gminne Zawody Strażackie w Janowie- dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych zawodów.

 • przypada 15-lecie samorządu -jego działalności - 2 razy na 15 lat odbywa się Sesja wyjazdowa-poinformował Burmistrz.


Ad. 3
Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005.
Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie zmian w budżecie:
Po stronie dochodów zwiększamy z tytułu zawarcia umów z pracownikami „ROWY”(za cały okres trwania umowy) +179.780,00 zł.
Po stronie wydatków:

 • wynagrodzenia dla pracowników „ROWY” do końca trwania umowy + 179.780,00.

 • II etap kanalizacji sanitarnej + 150.000,00 zł.

 • III etap kanalizacji sanitarnej + 50.000,00 zł.


Zmniejszamy kwotę wolnych środków o 200.000,00.
Pozostałe zmiany w ramach posiadanych środków finansowych w poszczególnych rozdziałach.
Dziękuję Panu Burmistrzowi za przedstawienie zmian w budżecie. Czy ktoś ma pytania odnośnie przedstawionych zmian? Jeżeli nie ma pytań przejdziemy teraz do głosowania: Kto z obecnych Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 9 „za”- dziękuję. Kto jest przeciwny - 1 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXX/143/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4
Informacja Dyrektora przedszkola w Jutrosinie oraz Dyrektora Przedszkola w Dubinie o prowadzonej działalności w roku 2004/2005.
Jako pierwsza sprawozdania przedłożyła Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie Pani Urszula Lis, informując iż Przedszkole w Jutrosinie liczy 6 oddziałów w tym 1 oddział znajduje się poza Przedszkolem w Jutrosinie. W tym roku przedszkolnym uczęszczało 91 dzieci. Zatrudniamy 10 nauczycielek, w tym 9 mianowanych, 1 intendentkę, 1 kucharkę, 1 pomoc kuchenną. Dzieci otrzymują 2 posiłki dziennie (za 1 dziecko - 2,50). Przedszkole nasze prowadzi działalność oświtowo-kulturalną, dzieci biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez inne placówki, organizowane są również wyjazdy, wycieczki. Dzieci korzystają również z usług logopedy, 3 dzieci korzysta z porad psychologa, a 53 z porad pedagoga. Oddział Przedszkola w Jutrosinie jest czynne do 15 lipca, dlatego dzieci mogą uczęszczać jeszcze przez pewien okres wakacji.
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przedłożenia sprawozdania. Czy są pytania co do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma poproszę teraz panią Dyrektor z Dubina o przedłożenia sprawozdania z prowadzonej działalności w roku 2004/2005.
Głos zabrała Pani Iwona Kwiatkowska Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dubinie informując, iż Przedszkole Samorządowe w Dubinie liczy 3 oddziały, które czynne są w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Do Przedszkola uczęszcza 60 dzieci, koszt wyżywienia jednego dziecka na dzień wynosi 1,80 zł. Aby zaoszczędzić wydatki związane z zakupem żywności, personel naszego przedszkola w sezonie letnim przygotowuje samodzielnie różnego rodzaju przetwory i soki.
Organizujemy różnego rodzaju imprezy dochodowe wraz ze Szkołą Podstawową w Dubinie oraz konkursy, gry i zabawy dla dzieci.
W tym roku Przedszkole nasze wzbogaciło się o nowo zakupiony sprzęt rekreacyjno-muzyczny. Przeprowadzone zostały również remonty bieżące.

Cieszymy się, iż miejscowe władze popierają naszą działalność-powiedziała P. Dyrektor zwracając się o dalsze wsparcie i dofinansowanie.
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przedłożenia sprawozdania. Czy są pytania co do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma to przechodzimy do kolejnego pkt. porządku obrad.

Ad. 5.
Podsumowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie działalności Samorządu Gminy Jutrosin w okresie 1990-2005.
Głos zajął Burmistrz, informując iż w latach 1990-2005 na poszczególnych miejscowościach sołeckich wykonano min.:
- Ostoje - woda, telefony, część kanalizacji, rozbudowa remizy
- Janowo: remont świetlicy, woda, telefony.
- Jeziora: telefony, woda, remont świetlicy.
- Szkaradowo: szkoła, woda, telefony, droga, remonty
- Zaborowo: telefony, woda, przygotowanie dokumentacji na drogę.
- Pawłowo: telefony, woda, nowa świetlica,
- Rogożewo: telefony, drobne remonty
- Bartoszewice: droga, telefony
- Grabkowo: woda, telefony
- Stary Sielec: telefony
- Nowy Sielec: telefony
- Domaradzie: woda, telefony,
- Dubin: gaz, telefony,
- Bielawy: woda, telefony, aszka na drogi,
- Jutrosin: woda, stacja uzdatniania wody, asfalty, oczyszczalnia ścieków, skanalizowanie Jutrosina.
Nie mam miejscowości, gdzie nie było by cos zrobione, chodźmy najmniejsze remonty, czy inwestycje. Mam nadzieję że kolejne lata przyniosą nam większe inwestycji-powiedział Burmistrz.
Czy są pytania co do przedstawionego sprawozdania Burmistrza? Bark pytań.
Przystępujemy do kolejnego pkt. porządku obrad-poinformował Przewodniczący.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania: brak.

Ad. 7
Wolne głosy i nioski:

 • sołtys z Jezior - zwrócił uwagę na to, iż na mniejszych wioskach bardzo mało się dzieje i pod względem remontowym jak i organizowania jakichkolwiek imprez. Jednakże dziękuję Panu Burmistrzowi za pomoc w remoncie świetlicy wiejskiej w Jeziorach.


Na powyższym zakończono obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Rzeźnik Beata

1


3


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu