Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 27/2005

Protokół Nr 27/2005
P R O T O K Ó Ł XXVII/2005
z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 15.04.2005r., o godz. 10.00

Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Programu Rozwoju Miejscowości Płaczkowo, podejmowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Rozwoju Miejscowości Jutrosin, podejmowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik- oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczą wszyscy Radni, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi pełne quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią sporządzonego Protokołu z XXVI Sesji RM w Jutrosinie. Protokół został poddany pod głosowanie. Rada przyjęła protokół jednogłośnie i znajduje się on do wglądu w Sekretariacie Urzędu.
Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu:

 • przygotowanie programu dla miejscowości Płaczkowo i Jutrosin.

 • udział w poborze (100 osób poborowych)

 • udział w podsumowaniu wystawy „Tradycje wielkanocne”

 • udział w jubileuszu pożycia małżeńskiego Państwa Matysiaków

 • udział w Sesji Powiatowej.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Programu Rozwoju Miejscowości Płaczkowo, podejmowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Głos zajął Burmistrz: cały czas trwa przygotowanie projekt dla Płaczkowa. W programie tym ujęte jest to co chcemy zrobić. Wymienione są mocne i słabe strony Płaczkowa.
Analiza silnych i słabych stron Płaczkowa została przeprowadzona dla następujących obszarów: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA, SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, DZIEDZICTWO KULTUROWE

Silne strony

Słabe strony

 • Czyste powietrze

Brak kanalizacji sanitarnej

 • Woda pitna zdatna do picia bez przegotowania

 • Wodociąg wykonany z rur azbestowych

 • Segregacja odpadów komunalnych

 • Brak płyt gnojowych

 • Cykliczne ćwiczenia pożarnicze jednostek strażackich

 • Brak miejsca spotkań i podtrzymywania tradycji loklanych

 • Pokazy gotowania i pieczenia zdrowej żywności

 • Niszczejący cmentarz poewangelicki

 • Tablica pamiątkowa poświęcona Edmundowi Bojanowskiemu

 • Brak chodników i zły stan dróg

 • Zespół folwarczny wpisany do rejestru zabytków (przed wojną była tu ochronka dla biednych założona przez Edmunda Bojanowskiego)

 • Brak zagospodarowanego centrum wsi

 • Funkcjonowanie spółki Hodowla Roślin Smolice

 • Brak bezpiecznego placu zabaw

 • Zwodociągowanie wsi

 • Brak gospodarstw ekologicznych

 • Niska stopa bezrobocia

 • Brak kanalizacji

 • Dobrze rozwinięta sieć dróg

 • Brak miejsca spotkań i wspólnych działań mieszkańców wsi

 • Dobrze funkcjonujące indywidualne gospodarstwa rolne

 • Sklep spożywczy - centrum rozrywki

 • Niska stopa bezrobocia

 

 • Brak podziału na rolników indywidualnych i pracujących w Spółce Hodowli Roślin Smolice

 

 • Działalność OSP, koła gospodyń

 • i kółka rolniczego

 

 • Wykorzystywanie przez rolników indywidualnych wiedzy rolniczej przekazywanej przez spółkę

 • Hodowla Roślin Smolice

 

 • Uczestnictwo pracowników spółki Hodowla Roślin Smolice w zebraniach wiejskich

 

 • Angażowanie się mieszkańców w organizację dnia dziecka, dnia kobiet itp.

 

Obiektem szczególnym dla mieszkańców Płaczkowa jest świetlica wiejska. Miejsce to wraz z otoczeniem stanowi centrum wsi i zgodnie z planami mieszkańców to właśnie tam powinno koncentrować się życie społeczne i kulturalne wsi. W Płaczkowie nie ma innych miejsc, w których mieszkańcy mogliby spotykać się i integrować oraz kultywować tradycje lokalne. Każdy program - czy dla Płaczkowa, czy dla Jutrosina, czy dla jakiejkolwiek innej miejscowości musi zostać przyjęty przez Radę Uchwałą. Kosztorys tego przedsięwzięcia mieści się w granicy 444,653,80. Dokładny koszt znany będzie dopiero po przeprowadzeniu przetargu. Wniosków takich jak nasze jest bardzo dużo, więc nie mamy żadnej pewności, że nasze wnioski zostaną zatwierdzone pozytywnie. Jeśli nasze wnioski zostaną zatwierdzone pozytywnie, to prace ruszą dopiero od kwietnia do listopada przyszłego roku. Wcześniej - po przyjęciu wniosków muszą zostać przeprowadzone przetargi na prace remontowe. Jednakże zależy teraz wszystko od Rady, czy ten wniosek zostanie przyjęty Uchwałą.
Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy są pytania?

 • Radny Edward Giezek - kiedy się odbyło i jaki skład osób liczyło zebranie wiejskie w Płaczkowie. Jakie jest zaangażowanie mieszkańców wsi Płaczkowa i czy warto inwestować taką kwotę pieniędzy w miejscowość, jaką jest Płaczkowo?

 • Burmistrz - nie można mówić o barku zaangażowania tych mieszkańców, ponieważ mieszkańcy sami też budowali świetlicę. Jeśli chodzi o zebranie wiejskie-odbyło się ono 4 marca. Przybyło na nie 20 osób-jest to frekwencja dobra, chodź zawsze mogło by być więcej osób, jednakże był to dzień ciepły i większość mieszkańców wyjechała w pole.

 • Radny Wlekliński - dla mnie jest bezcelowe podjęcie tej uchwały. Świetlicę, która obecnie jest w stanie dewastacji-to główny problem Pana Sołtysa z Płaczkowa, ponieważ to on jest w pełni odpowiedzialny za obecny stan budynku. Sprawa toczy się głównie o Płaczkowo, więc dlaczego nie jest na tej Sesji obecny Sołtys Płaczkowa?

 • Burmistrz - jest to Sesja robocza, na którą zaproszeni zostali tylko Radni. Sprawa Płaczkowa nie jest sprawą nam nieznaną, ponieważ już wcześniej wiedzieliśmy, iż wniosek będzie przygotowywany na Płaczkowo i Jutrosin.

 • Pani Kląskała - pytanie kieruję do Pana Burmistrza-od kiedy było wiadomo o tych projektach?

 • Burmistrz - od początku tego roku wiadomo było i mówiliśmy, iż przygotowywane będą te projekty. Jednakże wtedy nie było sprzeciwu ze strony Rady. Teraz okazuje się, że jest inaczej. Tylko od Was-Rado zależy, czy będziemy mogli pomóc miejscowości Płaczkowo, czy też nie. Jeżeli chodzi o samego Sołtysa, jego wybór na to stanowisko zależało i zależeć będzie tylko do mieszkańców Płaczkowa. Oni Go wybrali i do nich należy ocena pracy Sołtysa-a my musimy ją uszanować.

 • Pani Kląskała Maria - kiedyś zwróciłam się do Pana Burmistrza z prośbą o wykup świetlicy w Sielcu. Zaangażowanie mieszkańców jest tam bardzo duże i świetlica ta na pewno bardziej by się przydała niż w Płączkowie. Jednakże usłyszałam od Pana odpowiedź odmowną, tłumacząc brakiem funduszy. Teraz natomiast ponad 40 tys. Zł ma zostać włożone w Płaczkowo.

 • Burmistrz - powiem szczerze, iż w naszej Gminie znajduje się zbyt dużo świtlic. Wtedy tak wyszło-brak funduszy spowodował iż niemożliwe było wykupienie świetlicy dla Sielca.

 • Radny Samol Szczepan - wieś Płaczkowo jest miejscowością częściowo majątkową, a Sołtys jest, jaki jest. Moim zdaniem jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość otrzymania dotacji dla Płaczkowa to dlaczego nie mamy dać im takiej szansy? Moim zdaniem powinniśmy pozytywnie zaopiniować uchwałę i przyjąć Plan dla miejscowości Płaczkowo.

 • Radny Wlekliński - moim zdaniem za mało zaangażowania we wszelką działalność wkłada Sołtys. Należy to wszystko przemyśleć bardzo dokładnie. Moją propozycją jest, ażeby przełożyć ten punkt na kolejną Sesję.

 • Radny Grzywaczewski - wszyscy uwzięli się na Sołtysa, ale należy pomyśleć o mieszkającej tam młodzieży. Oni mają przyszłość przed sobą i dlatego należałoby musimy dobrze przemyśleć decyzję o tym, czy nie popełnilibyśmy błędu zaprzepaszczjąc szansę przyznania im tych pieniędzy.

 • Przewodniczący Rady - ja jako Sołtys jestem za głosem Pana Giezka, pana Wleklińskiego i przyznaję im rację, ale musimy przemyśleć propozycję Burmistrza, ażeby nie zaprzepaścić szansy otrzymania takiej kwoty. Jeśli chodzi o świetlicę w Płaczkowie, to Rada Sołecka wsi powinna zostać ukarana, iż dopuściła do takiej dewastacji budynku. Jednakże jestem za tym, iż należy im dać jeszcze jedną szansę.

Przejdziemy teraz do kolejnego punktu i przedstawię uchwałę dot. przyjęcia programu „Odnowa miasta Jutrosina”.

Ad. 4
Jutrosin stanie się najładniejszym i najlepiej zagospodarowanym miasteczkiem w regionie. Miejscem atrakcyjnym dla inwestorów oraz stałych i nowych mieszkańców, stwarzającym optymalne warunki dla rozwoju sportu i rekreacji , pielęgnującym tradycje lokalne i dziedzictwo kulturowe-tymi słowami rozpoczął wystąpienie swe Burmistrz, mówiąc iż jest to główne motto z programu „Odnowa miejscowości Jutrosin”. 5 kwietnia 2005 roku odbyło się zebranie Samorządu mieszkańców Jutrosina. Frekwencja była dość dobra jeśli chodzi o Jutrosin
Odnowienie i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie to główny cel, jaki stawiamy programie dla Jutrosina.
Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie pozwoli mieszkańcom miasta na aktywny wypoczynek i uprawianie sportu w miejscu zamieszkania, co znacząco podniesie wskaźnik osób systematycznie uprawiających sport i w istotny sposób wpłynie na integrację społeczności lokalnej.
Bezpośrednim rezultatem przedsięwzięcia będzie ilość osób bezpośrednio korzystających z obiektu sportowego - w sposób czynny i bierny (około 1 900 osób).
Wpłynie to w sposób: korzystny, trwały, istotny, długofalowy i pozytywny na ogół społeczności lokalnej.
W szczególności dotyczyć to będzie poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Jutrosina oraz kształtowania w społeczności lokalnej stylu aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dziękuję Panu Burmistrzowi za przedstawienie projektu dla Jutrosina. jeżeli nie ma pytań przedstawię projekt Uchwały. Przewodniczący po odczytaniu uchwały poprosił radnych o jej przegłosowanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - 0, kto się wstrzymał 0. Dziękuję, zatem uchwała w sprawie zatwierdzenia programu Rozwoju miejscowości Jutrosin podejmowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin.
Proszę o zajęcie głosu przez Pana Burmistrza:
zmiany z zakresu rzeczowego i finansowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, dokonuje się w związku z ubieganiem się Gminy Jutrosin o dofinansowanie realizacji wprowadzanych do niego przedsięwzięć inwestycyjnych, w ramach współfinansowanego przez unię Europejską Sektorowego programu Operacyjnego „Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla miejscowości Płaczkowo i Jutrosin.
Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy są pytania co do przedstawionych zmian przez Pana Burmistrza? Jeżeli nie ma pytań przystępujemy do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionych zmian proszę o podniesienie ręki: „za” - 15 głosów, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciw - również nie widzę, zatem uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin. została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Ciąg dalszy pkt. 3
Przewodniczący Rady poinformował, iż właśnie na salę wszedł P. Wojciechowski Ryszard, który przedstawi przybliżony kosztorys wraz z wykazem prac, które mają być przeprowadzone w Płaczkowie:
Przedmiotem inwestycji jest remont świetlicy wiejskiej, budowa boiska sportowego, zagospodarowanie placu zabaw i oczka wodnego oraz remont chodników. Finansowanie przedsięwzięcia: 80% z środków EFOiGR - Sekcja Orientacji - koszt 353 322,24 zł, pozostałe 20% to środki własne (budżet gminy) - 88 330,56 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia to 441 652,80 zł. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to kwiecień-listopad 2006r.
Dziękuję Panu Wojciechowskiemu za przedstawienie wstępnego kosztorysu. Czy są pytania? Jeśli nie ma przystąpimy teraz do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Programu Rozwoju Miejscowości Płaczkowo, podejmowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” : po doczytaniu projektu uchwały przystapiono do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki:„za” - 13 głosów,, kto jest przeciw - 2, kto się wstrzymał - nie widzę, zatem uchwała została przyjęta przez Radę większością głosów.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania:
- Radny Żyto - na ulicy ogrodowej w paru miejscach zapadła się kanalizacja burzowa. Czy byłoby możliwe ażeby pracownicy zakładający kanalizację naprawiliby te usterki?
- Burmistrz - oczywiście - odbiór końcowy kanalizacji wiąże się z odbiorem technicznym inwestorskim. Jeżeli będą jakiekolwiek niedociągnięcia i usterki pracownicy muszą to poprawić.

 • Radny Mikołajewski - czy coś nowego wiadomo w sprawie wiatraków?
  - Burmistrz - po rozmowach z Wójtem z Pakosławia, oraz ze sołtysem wynikło, iż ażeby nabyć wiatrak musi być wszystko uzgodnione z Konserwatorem zabytków. Nie ma możliwości sprzedaży wiatraków pomiędzy sobą. Na dzień dzisiejszy nic więcej nie wiadomo. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek sprzedaży musi być również przedłożona opinia Rady.

 • Radna Krzyżosiak - czy w naszym Urzędzie nie ma pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie gminnego planu imprez, ponieważ niektóre - organizowane z dużym wyprzedzeniem imprezy nakładają się z tymi, które organizowane są praktycznie „od ręki”? Jeżeli nie ma takiego pracownika, to proszę o wyznaczenie osoby, która by się tym zajęła.

 • Burmistrz - pewne ramowe programy są. Niekiedy imprezy nawarstwiają się, ponieważ wsie same je sobie organizują, jak również szkoły. Nie da się wszystkiego razem schormonizować.

 • Radny Szymkowiak - przez Domaradzice przebiega droga powiatowa, jednakże przy naprawie dróg zawsze pewien fragment pozostaje nie załatany.

 • Burmistrz - przedstawię to Powiatowemu Zarządowi Dróg w Rawiczu

 • Radny Alcer - czy jest jakiś wyznaczony czas na to ażeby zgłosić w danej miejscowości imprezę i wynająć salę?

 • Burmistrz - zależy to tylko od Sołtysa wsi, czy wyrazi zgodę na wynajęcie sali, czy tez nie.

 • Radna Kląskała - czy jest możliwość brania paru obiadów z przedszkola w Dubinie dla starszych ludzi? Jest u nas starsza pani, która za pełną odpłatnością chciałaby skorzystać z obiadów z przedszkola.

 • Burmistrz - obiad dla tej Pani miał być dostarczany. Nie wiem dlaczego tego nie uczyniono. Skontaktuję się z Panią Dyrektor z Przedszkola i rozwiążemy tą sprawę.

 • Radny Grzywaczewski - w Jutrosinie będą robione drogi; czy istnieje możliwość zrobienia 2 zatoczek dla samochodów na ul. Wrocławskiej, koło sklepu Pana Siatki?

 • Burmistrz - nie ma takiej możliwości. Jest to droga powiatowa. Będzie spotkanie z Zarządem dróg powiatowych oraz z Policją - wtedy zobaczymy, czy jakoś ten problem będzie rozwiązany.

 • Burmistrz - informuję, iż od dzisiaj jest czynny nowy Bar na ul. Ogrodowej. Składamy wniosek na czytelnię komputerową dla biblioteki dla Szkaradowa (3 komputery). Burmistrz poinformował również, iż od 15 lat chcemy sprzedać działkę w Domaradzicach. Na działce tej znajduje się w stanie rozsypki stary spichlerz. Prośba moja kierowana jest do Radnych: czy wyrażają zgodę na rozbiórkę tego spichlerza? Może po usunięciu go działka prędzej znajdzie nabywcę.

Rada wyraziła zgodę na usunięcie spichlerz na działce w Domaradzicach.
Ad. 7
Wolne głosy i wnioski -brak
Na zakończenie Przewodniczący rady poprosił o terminowe składanie oświadczeń majątkowych oraz o ustalenie Komisji Stałych przed kolejną sesją absolutoryjną.
Na powyższym zakończono obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Rzeźnik Beata


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu