Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 26/2005

Protokół Nr 26/2005
P R O T O K Ó Ł XXVI/2005

z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30.03.2005r., o godz. 13.00
w sali MGOK w Jutrosinie


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Giezek Edward
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Janiak Stanisław
5. Kląskała Maria
6. Krzyżosiak Genowefa
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Swornowski Waldemar
12. Szymowiak Eugeniusz
13. Wlekliński Andrzej
14. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.
( 1 osoba nieobecna -usprawiedliwiona)

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2005r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 226.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „budowa kanalizacji sanitarnej - etap III dla miejscowości Jutrosin”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin.

 7. Informacja Burmistrza o przebiegu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie.

 8. Interpelacje i zapytania.

 9. Wolne głosy i wnioski.

 10. Zakończenie.


Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, sołtysów i wszystkich obecnych i zaproszonych gości - oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał. Na dzisiejszej Sesji zaproszony jest Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Grzyb, który w każdej chwili ma do nas dojechać.
Zatem przystępujemy do pkt. 1 porządku obrad:
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią sporządzonego Protokołu z XXV Sesji RM w Jutrosinie. Protokół został poddany pod głosowanie. Rada przyjęła protokół jednogłośnie i znajduje się on do wglądu w Sekretariacie Urzędu.
Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • udział w zebraniach wiejskich i sprawozdaniach OSP.

 • uczestnictwo w uroczystym przekazaniu samochodów dla Policji

 • udział w szkoleniu RIO - w sprawie budżetu

 • udział w walnym zebraniu Klubu Sportowego „ORLA”

 • udział w gminnych obchodach „Dnia Kobiet”

 • udział w „50-leciu” KGW w Grąbkowie.

 • udział w Komisjach Stałych Rady

 • udział w dwudniowym spotkaniu Wójtów, Burmistrzów w Puszczykowie

 • odbędą się spotkania z drogowcami (sprawa naprawy dróg gminnych)

 • odbyło się spotkanie w sprawie projektów dla Płaczkowa i Jutrosina „Dziedzictwo kulturowe na wsi”Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.
Zmiany w budżecie po dochodów jak i wydatków przedstawiła Skarbnik Urzędu Pani Grażyna Niedbała.
Po przedstawieniu zmian Przewodniczący poprosił poszczególne Komisja stałe o uwagi odnośnie przedstawionych zmian:
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - brak uwag
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - brak uwag
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - brak uwag
- Komisji Rewizyjnych - brak uwag
Dziękuję. Jeśli komisje nie mają uwag, proszę Radę o przegłosowanie niniejszej uchwały: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXVI/131/2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2005 rok proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXVI/131/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Na salę wszedł właśnie oczekiwany pan Andrzej Grzyb, którego serdecznie witamy.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 226.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III dla miejscowości Jutroisn”.
Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu: Postanowiliśmy zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu do wysokości 226.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - EYAP III dla miejscowości Jutrosin” . Jej spłata następować będzie z dochodów własnych budżetu MiG Jutrosin z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.
Dziękuję p. Burmistrzowi i poproszę poszczególne Komisja stałe o uwagi, lub pytania do P. Burmistrza:
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - brak uwag
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - brak uwag
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - brak uwag
- Komisji Rewizyjnych - brak uwag
Dziękuję. Jeśli komisje nie mają uwag i pytań, proszę Radę o przegłosowanie niniejszej uchwały: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXVI/132/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXVI/132/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu: kwota przyznana nam na stypendia jest bardzo niska w stosunku do potrzeb. Propozycją naszą jest, ażeby utworzyć dwie grupy dochodowe: pierwsza - o dochodzie miesięcznym netto na członka rodziny ucznia do kwoty 200,00 zł; druga grupa - o dochodzie miesięcznym netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00 zł i nie przekraczający 316,00. Wysokość stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: przy grupie I - 50,00 zł, przy grupie II - 45,00 zł. W przypadku, gdy Gmina posiada niewystarczającą ilość środków finansowych na przyznanie stypendiów przyjmuje się zasadę, że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najmniejszych dochodach w rodzinie, począwszy od najmniejszego dochodu w górę, aż do wyczerpania środków. Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników do nauki, odzieży i obuwia sportowego, przyborów szkolnych, słowników i lektur szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych, pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w formie świadczenia pieniężnego. Moją propozycją - powiedział Burmistrz - jest utworzenie komisji Stypendialnej-która będzie ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym. W skład komisji będą wchodzić Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie, w liczbie 5 osób. Wszelkie szczegóły zawarte są w Regulaminie i omawiane były na Komisjach Stałych Rady.
Przewodniczący rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin. Czy komisje mają uwagi czy pytania co do przedstawionego regulaminu? Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poprosił Panie i Panów Radnych o przegłosowanie: : Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXVI/133/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXVI/133/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)

Ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie przystąpiono do kolejnego pkt. obrad:

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin
Proszę o zajęcie głosu przez Pana Burmistrza. Wykupione zostały już wszystkie działki budowlane, dlatego chcemy wprowadzić korektę do Studium. Przedmiotem zmian Studium będą obszary, dla których Gmina sporządzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz obszary, na których rozmieszczone będą inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, poproszę Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych o wyrażenie opinii odnośnie wprowadzenia zmian do Studium: Komisja rolnictwa - opinia pozytywna; Komisja Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna; Komisja Oświaty - opinia pozytywna; Komisja Rewizyjna - opinia pozytywna. Dziękuję. Zatem przystępujemy do głosowania: po doczytaniu treści uchwały przez Przewodniczącego przystąpiono do głosowania: Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za” - dziękuję; kto jest przeciwny - nie widzę -dziękuję; kto się wstrzymał - nie widzę - dziękuję. Zatem Uchwała Nr XXVI/134/2005 RM w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie (1 os. nieobecna - uspr.)


Ad.7
Informacja Burmistrza o przebiegu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie.
Po przerwie lutowej i marcowej ruszyły prace budowy, obecnie jesteśmy na ul. Wrocławskiej w kierunku Rynku. Podłodze znajduje się nieczynna studnia, która zostanie zapypana. Ruch jest utrudniony- za co przepraszam, jednak organizowane są objazdy. Na Etap III wchodzi firma „DELTA” -która zacznie prace od wytwórni grzybów. Termin realizacji zadania - jest to wrzesień 2005. i do końca roku wszyscy mieszkańcy mają być już podłączeni do kanalizacji. Od 1 maja wprowadzamy opłaty za wywóz nieczystości na oczyszczalnię tj. 1,70+VAT od 1m3. Zostały wysłane do mieszkańców Jutrosina pisma odnośnie samodzielnego podłączania się do kanalizacji.
Dziękuję p. Burmistrzowi za przedłożone sprawozdanie.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania:
- p. Żyto - mieszkańcy ul. Garncarskiej proszą o namalowanie pasów na jezdni., 2 panie zgłosiły się z prośbą o usunięcie 2 choinek koło ośrodka zdrowia.
- p. Mikołajewski - proszę o wyjaśnienie sprawy dotyczącej 2 wiatraków znajdujących się w Gminie Jutrosin, a przejmujących je przez Gminę Pakosław.

Odp. Burmistrz - jeśli chodzi o namalowanie pasów, droga ta należy do Powiatu, złożymy wniosek i myślę że pasy zostaną namalowane. Jeśli chodzi o choinki nie są one tak duże, ażeby należało je usunąć. Wpłynął wniosek o zrobienie zatoczek na ul. Wrocławskiej. Jest to droga przelotowa i dlatego jestem za tym, ażeby te znaki obowiązywały, a parking jest na Rynku. Sprawa kolejna-wiatraki - kiedyś chcieliśmy wyremontować te wiatraki-jednak były problemy ze strony właścicieli. Są to wiatraki prywatne i dlatego ja Ne mam na to żadnego wpływu kto je kupi. Nie potwierdzam informacji o ich wykupie-bo nic o tym nie słyszałem. Sprawa zostanie wyjaśniona.

Ad. 9.
Wolne głosy i wnioski
- Sołtys Kurzawa - ul. Podgórna, czy nie można tam postawić znaku zatrzymywania się?
Odp. znak zostanie tam umieszczony.
- p. Małecki - popieram p. Mikołajewskiego odnośnie wykupu przez naszą Gminę wiatraków. Może nasza rada też mogła by załatwić pieniądze na ich wykup, bo z tych informacji które ja posiadam-Gmina Pakosław ma na ich wykuppieniądze.
- p. Janiak - myślę że jeśli dojdzie do ich wykupu to Wójt z Pakosławia nas o tym poinformuje.

Wystapienie A.Grzyba - Posła na Sejm RP:
Pan poseł poruszył następujące sprawy:
- sprawa genetyki roślinnej
- fundusze unijne akcesją
- sprawy rolnictwa (zadeklarowanie ile użytków zielonych będzie uprawiane)
- Kwalifikacje dla młodych rolników (płyta gnojowa)
- sprawy subregionu leszczyńskiego.

Ad. 10.
Zakończenie

Na powyższym zakończono obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Rzeźnik Beata
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu