Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/208/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jutrosin oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XL/208/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jutrosin oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Numer uchwały: 208
Numer sesji: XL
Rok: 2018

Uchwała
Nr XL/208/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie:
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jutrosin oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
______________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.


Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jutrosin oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

§ 2.


1. Spółki wodne mogą występować z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Jutrosin.

2. Spółki wodne składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który udzielona ma być dotacja.

3. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych nie może przekroczyć kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Jutrosin uchwalonej na dany rok budżetowy.

4. Spółka wodna może otrzymać dotację celową na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 w wysokości 50% wartości realizowanego zadania brutto w danym roku jednak nie więcej niż 12 000 zł brutto.

§ 3.


1. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji składają pisemny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

3. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Miasta I Gminy Jutrosin.

4. W przypadku braków formalnych wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin wzywa składającego wniosek do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji celem uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 4.

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin uwzględniając wysokość planowanych środków w budżecie, zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Jutrosin, a spółką wodną.

§ 5.


Sposób rozliczania dotacji:

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin rozliczenia z wykonania zadania i wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym i finansowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie powinno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

3. Organ Gminy Jutrosin może przeprowadzić kontrolę realizacji zadania.

4. Udzielona z budżetu Gminy Jutrosin dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 2077 z póżniejszymi zmianami).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu