Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 25/2005

Protokół Nr 25/2005
P R O T O K Ó Ł XXV/2005

z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 21.02.2005r., o godz. 13.00
w Sali Restauracji „RATUSZOWA” w Jutrosinie.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.
( 1 osoba nieobecna -usprawiedliwiona)

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.


PORZĄDEK OBRAD SESJI

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu MiG Jutrosin na rok 2005.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenie kryteriów wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Jutrosin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego utrzymania w przyjętej w formie organizacyjnej Zespołu Szkół w Szkaradowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie zasad przyznawania pomocy z budżetu Gminy na dożywianie.
11. Podjęcie postanowienia w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2005.
12. Informacja Komendanta Policji Powiatowej w Rawiczu o sytuacji kadrowej w Rewirze Dzielnicowych w Jutrosinie, oraz o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawickiego.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, sołtysów i wszystkich obecnych i zaproszonych gości - oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady w szczególności powitał min.: Pana Sylwestra Sarbinowskiego - mł. asp. Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, Przedstawicieli Zakładów Pracy, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Sołtysów, Radnych, Panią Skarbnik, Burmistrza, Pana Godlewskiego oraz przedstawicieli z gazet „Życie Rawicza” i „Gazety Poznańskiej”.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 14 radnych (1 osoba nieobecna - uspr.), dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Przed przystąpieniem do pkt. 1 porządku obrad Przewodniczący Rady wraz z z-cą Przewodniczącego Panią Genowefą Krzyżosiak w związku z przejściem na emeryturę wręczyli podziękowanie za wieloletnią pracę p. Godlewskiemu.

Jeśli nie ma żadnych pytań co do przedstawionego porządku obrad przystępujemy do pkt. 1 - poinformował Przewodniczący Rady-Pan Stanisław Janiak

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią sporządzonego Protokołu z XXV Sesji RM w Jutrosinie. Protokół został poddany pod głosowanie. Rada przyjęła protokół jednogłośnie i znajduje się on do wglądu w Sekretariacie Urzędu.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • na początku roku odbyło się spotkanie podsumowujące rok poprzedni z Wojewodą i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego;

 • odbyły się 2 narady odnośnie sieci kanalizacyjnej

 • udział w Zarządzie Gminnym OSP

 • podpisanie w Poznaniu u Wojewody umowy na III ETAP kanalizacji sanitarnej

 • przygotowywanie uchwał

 • udział w otwarciu wystawy „Jan Paweł II na znakach pocztowych”

 • udział w komisjach stałych rady

 • odbyło się spotkanie z Izbą Gospodarczą, na którym zostały wręczone wyróżnienia dla firmy Pana Niziołka oraz dla „NORTHSTAR”.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.
Zmiany w budżecie po dochodów jak i wydatków przedstawiła Skarbnik Urzędu Pani Grażyna Niedbała.
Po przedstawieniu zmian Przewodniczący poprosił poszczególne Komisja stałe o uwagi odnośnie przedstawionych zmian:
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - brak uwag
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - brak uwag
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - brak uwag

 • Komisji Rewizyjnych - brak uwag

Dziękuję. Jeśli komisje nie mają uwag, proszę Radę o przegłosowanie niniejszej uchwały: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXV/123/2005 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2005 rok proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/123/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.
Uzasadnienie do Uchwały odczytała Skarbnik Urzędu Pani Grażyna Niedbała.

Uchwałą Nr 2/68/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało, że w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2004 roku, sklasyfikowano niezgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej
Dubin-Zaborowo i przez wieś Zaborowo”, które realizowane jest przy
współfinansowaniu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jeżeli na dzisiejszej Sesji uchwała zostanie podjęta, wtedy eliminuje wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nieprawidłowości, dostosowując zapisy klasyfikacji budżetowej do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którymi wydatki związane z realizacją tego zadania, zostały ujęte w budżecie z odpowiednią czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej, stosowną do źródeł ich finansowania

Dziękuję za przedstawienie zmian. Jeżeli nie ma pytań, po doczytaniu Uchwały przystąpimy do głosowania:
Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXV/124/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/124/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenie kryteriów wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia.
Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu: Co roku Rada Miejska musi uchwalić regulamin płacowy dla nauczycieli. Po konsultacjach z dyrektorami szkół, a dyrektorzy po konsultacjach z pracownikami zaproponowano:

 1. dodatek za wysługę lat - w wysokości i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela

 2. dodatek motywacyjny - w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (warunkiem przyznania tego dodatku jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

 3. dodatek funkcyjny -

   1. dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, w wysokościach:

- dyr. szkół podstawowych - do 35% płacy zasadniczej
- dyr. gimnazjum - do 40% płacy zasadniczej
- dyr. przedszkoli - do 30% płacy zasadniczej
- dyr. szkół ponadgimnazjalnych - d0 40% płacy zasadniczej
- zastępcy dyr. w/w/ placówek - do 20% płacy zasadniczej
- kierownicy praktycznej nauki zawodu - do 20% płacy zasadniczej
2. dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. (szczegóły zostały omawiane na poszczególnych komisjach stałych rady).
3. dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
- sprawowania funkcji opiekuna stażu - 30 zł
- powierzenia wychowawstwa : w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w klasach liczących do 15 dzieci - 25,00 zł; w klasach liczących powyżej 15 dzieci -35,00 zł; w przedszkolach - 35,00 zł.

 1. dodatek za warunki pracy: wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 6, ustala dla nauczycieli-dyrektor, a dla dyrektora-Burmistrz Miasta i Gminy.

 2. Wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw: przysługuje wynagrodzenie wypłacane wg stawki osobistego wynagrodzenia tego nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Ustala się ją dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego za miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. Szczegóły wynagradzania za nadgodziny znajdują się w załączniku do uchwały.

 3. nagrody i inne świadczenia: wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nagród z funduszu nagród dla nauczycieli określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi za przedstawienie regulaminu.
Przewodniczący Rady zapytał: czy są pytania lub jakieś uwagi odnośnie przedstawionej przez Burmistrza propozycji dot. wynagradzania nauczycieli?

  • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - przypomnę iż propozycją naszej komisji było, ażeby dodatek motywacyjny wynosił 1%-jednakże akceptujemy propozycję Burmistrza (2%), drugą naszą propozycją było, ażeby dodatek funkcyjny w wysokości 25,00 zł (do 15 dzieci) podnieść jak pozostałe do 35,00 zł.

  • Przewodnicząca Komisji Oświaty - nasza Komisja zaakceptowała wszystkie wyżej przedstawione propozycje. Jednakże-jeśli mogę- chciałabym zwrócić szczególną uwagę - iż gdy pracowałam jako nauczyciel języka polskiego - wprowadzony był i wypłacany dodatek za sprawdzanie zeszytów. Tylko nauczyciel języka polskiego, może powiedzieć , ile trudu wymaga sprawdzenie jednego zeszytu. Moja prośba jest następująca-ażeby na przyszłość wprowadzić taki dodatek w wys. 20,00 zł.

  • Pan Musielak Andrzej - dziękuję Pani Krzyżosiak za pamięć o nauczycielach. W niektórych kartach nauczyciela samorządy wprowadziły dodatek od sprawdzania zeszytów, oraz dodatek za dzień wolny od pracy. Może warto byłoby się zastanowić ażeby wprowadzić te dwa dodatki.

  • Burmistrz - postaramy się na rok przyszły coś w tym kierunku zrobić. Jest to temat złożony dlatego należy go przemyśleć i poddać pod dyskusję.

  • Radny Wlekliński - dot. rozdziału 1, post. 1. Osobiście jestem za tym, ażeby Dyrektorzy wypłacali wszelkie dodatki.


Przewodniczący Rady podziękował za wszelkie przedstawione uwagi, wszystkie są cenne i dlatego na pewno przy kolejnym uchwalaniu będą brane pod uwagę.
Przystępujemy do głosowania. Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z regulaminem
Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXV/125/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/125/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Jutrosin.
Proszę o zajęcie głosu przez Pana Burmistrza.
Burmistrz przedstawił projekt regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli. Szczegóły w/w regulaminu omawiane były na poszczególnych komisjach stałych rady i konsultowane z dyrektorami placówek szkolnych.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie regulaminu i po doczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania:
Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXV/126/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/126/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Właśnie wszedł na salę Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu Pan Waldemar Horodko, którego serdecznie witamy.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin.
Proszę o zajęcie głosu przez Pana Burmistrza.
Burmistrz poinformował, iż nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, wypłacany co miesiąc w wysokości:

  • dla 1 osoby - 6%

  • dla 2 osób - 8%

  • dla 3 i więcej osób - 10%

Szczegóły omawiane były na komisjach stałych rady i znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
Dziękuję Panu Burmistrzowi i po doczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania:
Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXV/127/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/127/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego utrzymania w przyjętej w formie organizacyjnej Zespołu Szkół w Szkaradowie.
Głos zajął Burmistrz informując, iż zmieniła się Karta Nauczyciela i przepisy dotyczące tej Karty. Kuratorium Oświaty przedstawia opinię dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Szkaradowie i również Rada musi taką opinię przedłożyć. Jeśli opinia z Kuratorium byłaby negatywna-wtedy zmieniłaby się forma jej funkcjonowania.
Dziękuję Panu Burmistrzowi i po doczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania:
Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXV/128/2005 proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/128/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kolejnego pkt. obrad. Komendant Powiatowy policji-Waldemar Horodko poprosił Przewodniczącego i Radę o przełożenie pkt. 12.
Rada wyraziła zgodę na przełożenie pkt 12 .
Zatem przystępujemy do pkt. 12 porządku obrad.

Ad. 12
Informacja Komendanta Policji Powiatowej w Rawiczu o sytuacji kadrowej w Rewirze Dzielnicowych w Jutrosinie, oraz o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawickiego.
Poproszę o zabranie głosu Pana Waldemara Horodko - Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu.
P. Komendant na początku podziękował Radzie za zaproszenie i przedstawił nowego Kierownika Rewiru Dzielnicowych - Pana Sylwestra Sarbinowskiego.
Kierownik Rewiru został wybrany przez 5 osobową - powołaną wcześniej Komisję, która jednogłośnie wybrała go na w/w stanowisko. Otrzymał również opinię pozytywną od Pana Burmistrza.

Rok 2004 był dla policji Rawickiej rokiem dobrym.
Pan Komendant poinformował, iż sytuacja kadrowa w policji wahała się w granicach 107-99 etatów. nie uczestniczyliśmy w żadnej aferze w kraju. Jesteśmy na 4 miejscu w województwie wielkopolskim. W roku poprzednim zostało przeprowadzone badanie dot. oceny pracy policji i bezpieczeństwa na terenie powiatu rawickiego.
53% badanych stwierdziło, iż powiat rawicki jest powiatem bezpiecznym. 89% badanych nie zgłaszało żadnych spraw na policję. Powiat rawicki uważany jest za najbardziej bezpiecznym powiatem w Wielkopolsce. Coraz mniej osób obawia się, iż może stać się ofiarą przestępstwa - co świadczy o coraz to większym zaufaniu dla Policji.
P. Horodko poinformował również, iż w miesiącu litym Wojewoda Wielkopolski podjął inicjatywę: konkurs na najlepszego dzielnicowego. Został nim Krzysztof Kowalski - policjant z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, co również jest ogromnym sukcesem.
Komendant zwrócił szczególną uwagę również na takie problemy, jak: coraz to częstsze włamania do mieszkań na terenie powiatu rawickiego. Ogromy problem stanowi rozprowadzanie narkotyków na Sarnowskiej dyskotece-prośba do rodziców młodzieży jeżdżącej do tej dyskoteki - o większą kontrolę młodzieży.
P. Horoko podziękował również za przekazanie pieniędzy na dofinansowanie zakupu samochodów dla policji. Samochody zostaną przekazane 25 lutego 2005r. na rawickim rynku.

Przewodniczący Rady podziękował za sprawozdanie i przybliżenie wymienionych problemów. Czy ktoś z państwa ma pytania do Pana Komendanta?

  • Pan Mikołajewski - na ręce pana Komendanta składam podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do zabezpieczenia wystawy - „Jan Paweł II za znakach pocztowych”.

  • Pan Owczarek - dlaczego w dyskotece w Sarnowie wpuszczane są osoby poniżej 18-go roku życia?

  • Pan Komendant - dyskoteka w Sarnowie otrzymała pozwolenie na działalność i nie ma możliwości pełnego kontrolowania osób, które do niej wchodzą.

Głos zajął Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie - Pan Sylwester Sarbinowski, dziękując za przedstawienie. Kieruję prośbę w kierunku Rady - dotyczy ona przekazania środków finansowych na odnowienie wnętrza Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie. Jeśli chodzi o sprawę postoju na ul. Wrocławskiej - wpływają prośby o zrobienie parkingu. Należy tą sprawę jakoś rozwiązać, ponieważ jest tam zakaz postoju i zatrzymywania się, jednakże kierowcy nie przestrzegają tegoż znaku. Podziękowanie kieruję również do Pana Komendanta, który przekazał nowy samochód dla Jutrosina.

Głos zajął Burmistrz - jeśli chodzi o ul. Wrocławską - jest to odcinek drogi powiatowej. Ulica ta jest bardzo niebezpieczna. Jest to droga przelotowa i bardzo ruchliwa. Niedaleko znajduje się Rynek, gdzie jest mnóstwo miejsc parkingowych- dlatego proszę zostawiać samochody na Rynku.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat.
Głos zajął Burmistrz-informując, iż usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem - to obejmuje zakres usług opiekuńczych. Jednakże wszelkie szczegóły tej uchwały omawiane były na Komisjach Stałych Rady.
P. Janiak poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji o opinie co do szczegółów, które przedstawił Burmistrz:

  • Komisja Rolnictwa - brak uwag

  • Komisja Rozwoju gospodarczego - brak uwag

  • komisja Oświaty - bark uwag

  • Komisja Rewizyjna - braku uwag

Dziękuję. Zatem przystępujemy do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu Uchwały Nr XXV/129/2005 w sprawie przyjęcie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat proszę o podniesienie ręki:
14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/129/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie zasad przyznawania pomocy z budżetu Gminy na dożywianie.
Głos zajął Burmistrz, informując iż pomoc w postaci zakupu ze środków budżetowych jednego posiłku dziennie przysługuje osobom go pozbawionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, a w szczególności: uczniom szkół podst. i gimnazjów, dzieciom do 7 lat z rodzin spełniających przyjęte kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, osobom starym, chorym, niepełnosprawnym. Pomoc taka może być również przyznana osobom uprawnionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, jeżeli występują szczególne okoliczności t. j. : sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, niezaradność życiowa rodziców lub opiekunów, alkoholizm rodziców lub opiekunów, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc ta przyznawana jest nieodpłatnie. Wszelkie szczegóły omawiane były na poszczególnych Komisjach.
Dziękuję Panu Burmistrzowi.
P. Janiak poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji o opinie co do szczegółów, które przedstawił p. Burmistrz:

  • Komisja Rolnictwa - brak uwag

  • Komisja Rozwoju gospodarczego - brak uwag

  • komisja Oświaty - bark uwag

  • Komisja Rewizyjna - braku uwag

Dziękuję. Po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady poprosił o jej przegłosowanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu Uchwały Nr XXV/130/2005 w sprawie przyjęcie zasad przyznawania pomocy z budżetu Gminy na dożywianie proszę o podniesienie ręki:
14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXV/130/2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)
Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 11
Podjęcie postanowienia w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2005.
Głos zajął Przewodniczący rady. Na komisjach przedstawiony został Plan Pracy Rady na rok 2005. Czy Koleżanki i Koledzy radni mają jakieś inne propozycje co do przedstawionego planu? Jeżeli nie ma to proszę o przegłosowanie Postanowienia Nr 1/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2005:
14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję. Zatem Plan Pracy rady na 2005 rok został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 13.
Interpelacje i zapytania: -

  • Pan Musielak - w jakiej formie będą przydzielane stypendia dla dzieci?

  • Burmistrz - w najbliższym czasie rozstrzygnie się w jakiej firmie zostaną przydzielane stypendia. Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wiemy.

  • Pan Małecki - Radny Powiatowy- kieruję moje pytanie do P. Burmistrza- w jaki sposób organizacje nasze mogą korzystać z sali Domu Kultury?

  • Burmistrz - nie widzę żadnego problemu w zorganizowaniu jakichkolwiek imprez.

  • P. Małecki - zatem wracając do postawionego przeze mnie pytania prosząc p. Konieczną - Dyr. Domu Kultury o udostępnienie sali dla dzieci, gdzie chcąc zorganizować przez Bractwo Kurkowe imprezy strzeleckiej - usłyszałem odpowiedź odmowną, a do tego bardzo irytującą.

  • P. Przewodniczący - Janiak - ja osobiście wyraziłem już swoją opinię na temat funkcjonowania Domu Kultury i nadal podtrzymuję, iż jest on za mało udostępniany.

  • p. Krzyżosiak - jeżeli chodzi o Panią Dyrektor Domu Kultury - również odmownie potraktowała zaproszenie na Komisję oświaty, oznajmiając, iż nie dysponuje chwilą czasu wolnego.

  • p. Kurzawa - jeżeli chodzi o P. Dyrektor Domu Kultury - kieruję prośbę do P. Burmistrza, ażeby zainterweniował się w wyżej przedstawionych sprawach.

  • Burmistrz - jest to problem, który ciągnie się już od jakiego czasu. Na tymże stanowisku, na jakim p. Konieczna się znajduje, powinna być osoba zaangażowana w swoją pracę, czego jestem świadomy, że tak u nas nie jest. Będę rozmawiał z Panią Dyrektor w w/w sprawach.

Ad. 14.
Wolne głosy i wnioski:

  • Burmistrz - Pan Giezek wraz z ODR poprosili o poinformowanie rolników, iż zorganizowane zostaną na poszczególnych wioskach szkolenia dla rolników. Szczególnie duże zainteresowanie jest wypełnianiem wniosku na dofinansowanie na płytę obornikową.

  • Burmistrz - proszę sołtysów o odbiór w Urzędzie nakazów płatniczych.

  • Sołtys wsi Zmysłowo - bardzo dużo śmieci wywożone jest do pobliskich lasów. Również jedna osoba z wioski nie podpisała z żadną firmą umowy na wywóz śmieci.

  • Sołtys wsi Domaradzice - bardzo dziękuję p. Burmistrzowi za wstawiennictwo, a Panu Lipowczykowi z Zarządu Dróg w Rawiczu za dowiezioną aszkę na drogę.


Na powyższym zakończono obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Rzeźnik Beata11


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu