Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 24/2004

Protokół Nr 24/2004P R O T O K Ó Ł XXIV/2004

z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.12.2004r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Genowefa
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Swornowski Waldemar
12. Szymowiak Eugeniusz
13. Wlekliński Andrzej
14. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.
( 1 osoba nieobecna -usprawiedliwiona)

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.I. CZĘŚĆ ROBOCZA

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 według następującego porządku:

 1. przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 przez Burmistrza Miasta i Gminy,

 2. przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej,

 3. przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu-Zespół w Lesznie o projekcie budżetu,

 4. stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków,

 5. zgłaszanie do projektu budżetu poprawek prze Radnych oraz autopoprawka przez Burmistrza,

 6. dyskusja nad spornymi zagadnieniami budżetowymi oraz głosowanie osobno zgłoszonych poprawek i autopoprawek,

 7. głosowanie całej uchwały budżetowej na rok 2005.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o proponowanej przez Komisję Ustalenia Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w Warszawie, zmianie urzędowej nazwy miejscowości „NADSTAWEM”.

 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno - gospodarczych w roku 2004.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Jutrosinie w roku 2004.

 5. Interpelacje i zapytania

 6. Wolne głosy i wnioski.II. CZĘŚĆ OKOLOCZNOŚCIOWA SESJI

  1. Święta Bożego Narodzenia - występy uczniów Gimnazjum w Jutrosinie- Jasełka

  2. Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej zespołu ludowego „ORLANIE”.

  3. Nowy Rok 2005.

  4. Zakończenie.


Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, sołtysów i wszystkich obecnych i zaproszonych gości - oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady w szczególności powitał min.: Księdza Dziekana-Stanisława Matuszczaka, Księdza Proboszcza Piotra Zawickiego , Księdza Proboszcza Kazimierza Białka, Przedstawicieli Zakładów Pracy, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Pana Fabiana Małeckiego-Radnego Powiatowego, Panią Jadwigę Łysikowską-Prezes GS „SCH”, Panią Jadwigę Giec- Dyrektora BS w Jutrosinie, , Sołtysów, Radnych, Panią Skarbnik, Burmistrza oraz przedstawicieli z gazet „Życie Rawicza” i „Gazety Poznańskiej”.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 14 radnych (1 osoba nieobecna - uspr.), dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią sporządzonego Protokołu z XXIII Sesji RM w Jutrosinie. Protokół został poddany pod głosowanie. Rada przyjęła protokół jednogłośnie i znajduje się on do wglądu w Sekretariacie Urzędu.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • udział w spotkaniach wigilijnych, jasełkach.

 • udział w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów w Bojanowie.

 • udział w Komisjach stałych Rady

 • przegotowanie uchwał na Sesję.


Ad. 3
Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.


 1. przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 przez Burmistrza Miasta i Gminy:

Głos zajął Burmistrz, informując, iż w projekcie budżetu na rok 2005 dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin kształtują się w wysokości 13.405.129,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, natomiast wydatki na kwotę 15.154.629,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu MiG Jutrosin na 2005 rok w kwocie 1.749.500,00 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,00 zł oraz w kwocie 300.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł. na budowę drogi gminnej, z uwzględnieniem spłaty rat kredytu w kwocie 106.000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł. Spłata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowanych na lata obejmujące spłatę.
Najważniejsze inwestycje zaplanowane na rok 2005 to budowa kanalizacji sanitarnej ETAP II i III , budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Wrocławskiej i m. Borek, budowa zbiornika wodnego w Ostojach, kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubin, budowa drogi gminnej przez wieś Dubin-Zaborowo i przez wieś Zaborowo oraz budowa drogi gminnej - Bielawy.
W skrócie Burmistrz przedstawił projekt budżetu na 2005r, Przewodniczący podziękował Burmistrzowi, po czym poprosił poszczególne Komisje Stałe Rady o wyrażenie opinii do projektu budżetu:

 1. przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

 • Komisja Rolnictwa - opinia pozytywna

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego - opinia pozytywna

 • Komisja Oświaty - opinia pozytywna

 • Komisja Rewizyjna - opinia pozytywna.


 1. przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu-Zespół w Lesznie o projekcie budżetu

Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2005 rok przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie Pani Grażyna Niedbała (opinia pozytywna).
Opinia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu i znajduje się do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

d e)
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków oraz zgłaszanie do projektu budżetu poprawek przez Radnych oraz autopoprawka Burmistrza:
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie, informując, iż biorąc pod wagę zastrzeżenia i uwagi wyrażone w opinii Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie - przedstawiam Radzie Miejskiej w Jutrosinie - autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2005, której podstawowym celem jest pełne wskazanie środków finansowych zadań gospodarczych wykazanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na rok 2005.
Zgłoszona autopoprawka określa źródła finansowania oraz wielkość wydatków, niezbędnych w roku 2005 na realizację następujących inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie - etap II
Na dokończenie realizacji tego zadania, proponuję zabezpieczyć w budżecie na 2005 rok, środki finansowe w wysokości 739.586,00 zł w tym:
- środki własne 419.586,00 zł
- środki GFOŚiGW 20.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 300.000,00 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie - etap III
Na podstawie uchwały nr 1476/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie: wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, oraz po uwzględnieniu do rozliczeń kwoty kosztów tej inwestycji, uzyskanej po przeprowadzonym przetargu - proponuję wprowadzić do budżetu na rok 2005:
a) po stronie dochodów kwotę w wysokości 1.307.466,00 zł, z podziałem na środki z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 980.600,00 zł
- Ministerstwa Gosp. i Pracy 130.746,00 zł
- budżetu gminy 196.120,00 zł
b) po stronie wydatków, kwotę na sfinansowanie całego zadania w wysokości 1.307.466,00 zł, z uwzględnieniem pożyczki w kwocie 300.000,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej Dubin-Zaborowo i przez wieś Zaborowo
Na zabezpieczenie sfinansowania przedmiotowej inwestycji, proponuję wprowadzić do budżetu na rok 2005, pożyczkę w wysokości 1.800.000,00 zł.

Wysoka Rado!
Mając na uwadze zasady prawa budżetowego, oraz konieczność pełnego wykazania w budżecie roku 2005, źródeł i wielkości kwot środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji wyżej określonych inwestycji, zwracam się do Pań i Panów radnych o przyjęcie w drodze głosowania, wyżej przedstawionej autopoprawki.

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie w/w autopoprawki.

Czy są pytania odnośnie przedstawionej przez Burmistrza autopoprawki?

 • Pan Giezek - Panie Burmistrzu - po raz kolejny jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym. Odbyły się komisje, gdzie nie było mowy o jakiejkolwiek autopoprawce. Dziś zostało nam wręczone pismo i dlaczego my jako Rada mamy się ustosunkować do tego, by ją przyjąć? Autopoprawka nie została przedstawiona i omówiona na Komisjach więc ja jestem przeciwny jej przyjęcia.

 • Burmistrz poinformował, iż gdy odbywały się komisje nie mieliśmy jeszcze decyzji z RIO. Nie wiedzieliśmy również, że musimy mieć pełne zabezpieczenie budżetu. Jeżeli Rada negatywnie przyjmie autopoprawkę nie będziemy mogli się starać o środki na budowę III Etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie, nie podpiszemy również umowy na budowę drogi gminnej przez Zaborowo-Dubin. Jeżeli Rada nie zatwierdzi przedstawionej autopoprawki, to nie będziemy mogli korzystać z żadnych pomocowych projektów-uzasadnił Burmistrz.

f)
Dyskusja nad spornymi zagadnieniami budżetowymi oraz głosowanie osobno zgłoszonych poprawek i autopoprawek:
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek i autopoprawek: jeżeli Komisje nie zgłosiły żadnych uwag przystępujemy do głosowania: Kto jest za przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki:

 • Za przyjęciem autopoprawki głosowało 13

 • 1 głos przeciwny

 • 0 wstrzymujących się od głosu

Autopoprawka została przyjęta przez Radę większością głosów „za” (13) i stanowi załącznik do 4 do protokołu.

g)
głosowanie całej uchwały budżetowej na rok 2005.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały budżetowej, następnie przystąpiono do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały Nr XXIV/120/2004 proszę o podniesienie ręki:

 • Za przyjęciem głosowało 13 Radnych

Kto jest przeciwny:

 • 1 głos przeciwny

Kto się wstrzymał?

 • 0 wstrzymujących

Zatem uchwała Nr XIV/120/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyjęta przez Radę większością głosów (13 ).
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Burmistrz podziękowała Radzie za przyjęcie tej uchwały.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
Zmiany w budżecie po dochodów jak i wydatków przedstawiła Skarbnik Urzędu Pani Grażyna Niedbała.
Po przedstawieniu zmian Przewodniczący poprosił Radę o przegłosowanie niniejszej uchwały: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem Uchwały Nr XXIV/121/2004 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2004 rok proszę o podniesienie ręki: 14 głosów „za”- dziękuję. Kto się wstrzymał? - 0 -dziękuję. Kto jest przeciwny? - 0 - dziękuję.
Zatem uchwała Nr XXIV/121/2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
(1 osoba nieobecna uspr.)Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o proponowanej przez Komisję Ustalenia Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w Warszawie, zmianie urzędowej nazwy miejscowości „NADSTAWEM”.
Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie informując, iż wpłynęło do Urzędu pismo od Wojewody Wielkopolskiego informujące, iż Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych rozpatrzyła ponownie nasz wniosek dotyczący zmiany nazwy wsi Nadstaw na Nadstawem. Komisja zgodziła się na przyjęcie proponowanego brzmienia nazwy, pod warunkiem jednak zastosowania prawidłowej pisowni, zgodnie z zasadami języka polskiego, tj. Nad Stawem.
W w/w temacie odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Nadstawem, w którym uczestniczyło 22 osoby z 25 domów - czyli prawie z każdego domu był przedstawiciel. Sprawa została przedstawiona i przybyli na zebranie mieszkańcy jednogłośnie ustosunkowali się do decyzji Wojewody.
Przewodniczący podziękował Sekretarzowi za wystąpienie i po odczytaniu Uchwały przystąpiono do głosowania: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem Uchwały Nr XXIV/122/2004 w spawie wydania opinii dotyczącej proponowanej zmiany urzędowej nazwy miejscowości proszę o podniesienie ręki:

 • 14 „za” - dziękuję.

Kto jest przeciwny?

 • 0 - dziękuję.

Kto się wstrzymał?

 • 0 - dziękuję.

Zatem uchwała Nr XXIV/122/2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie (1 os. nieobecna).

Ad. 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno - gospodarczych w roku 2004:

 • dokończenie budowy oczyszczalni ścieków

 • rozpoczęcie budowy kanalizacji w Jutrosinie (firma „DRENBUD”)

 • działa przepompownia przy stadionie

 • został rozstrzygnięty przetarg na III Etap budowy kanalizacji sanitarnej

 • zostało założone oświetlenie na nowopowstałym osiedlu w Jutrosinie

 • powstały nowe miejsca pracy - (firma „PANIX”w Śląskowie- odbudowa i powiększenie zakładu, Zakłady Mięsne „DUDA” w Grąbkowie - odbudowa i powiększenie zakładu; „GS” w Jutrosinie - odbudowa i remont piekarni). Burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy w naszej gminie inwestują i stwarzają nowe miejsca pracy. Podziękowania za współpracę skierował również do Radnych i Sołtysów oraz wszystkich tych osób których jeszcze nie wymienił.

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie z realizacji najważniejszych zadań społeczno - gospodarczych w roku 2004.

Ad.7
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Jutrosinie w roku 2004.


W roku 2004 odbyło się 10 Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, podczas których Rada przyjęła 51 Uchwał.
Na tą liczbę uchwał, Regionalna Izba Obrachunkowa - Zespół w Lesznie miała zastrzeżenia jedynie do dwóch uchwał, które w rezultacie zostały ostatecznie uchylone. Dotyczy to następujących aktów prawnych:
1) Uchwały Nr XVIII/87/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i gminy w Jutrosinie.
2) Uchwały Nr XXI/100/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 14 września 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005.
Komisje stałe Rady, obradowały pomiędzy sesjami - 33 razy, w tym:
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 8
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - 8
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 8
- Komisji Rewizyjnych - 9
Najniższą frekwencję Radnych, zanotowano podczas obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 23 lipca 2004 roku. W tej Sesji uczestniczyło 12 Radnych, natomiast w pozostałych Sesjach Radni uczestniczyli w pełnym ustawowym składzie - tj. 15 osób.
Na koniec Przewodniczący podziękował Sołtysom i Radnym za współpracę.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

 • Radny Wlekliński - na jutrosińskim targowisku jest zła organizacja. Jest okres zimy i podczas dni targowych właściciel powinien zadbać o właściwy stan targowiska: chodzi to o odgarnianie śniegu, posypanie miejsc śliskich, udostępnianie dojazdu do targowiska.

 • Burmistrz - wszystkie zastrzeżenia i uwagi zostaną przekazane p. Waścińskiemu.


Ad. 9.
Wolne głosy i wnioski.- Brak

II. CZĘŚĆ OKOLOCZNOŚCIOWA SESJI

   1. Święta Bożego Narodzenia - występy uczniów Gimnazjum w Jutrosinie- Jasełka

   2. Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej zespołu ludowego „ORLANIE”.

   3. Nowy Rok 2005.

   4. Zakończenie.


Przewodniczący poinformował iż I Część obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie została zakończona. Przechodzimy teraz do II części Sesji- okolicznościowej, gdzie za chwilkę odbędzie się występ - Jasełka w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Jutrosinie.

Po występie Przewodniczący podziękował uczniom oraz osobom które pomogły zorganizować i uświetnić dzisiejszą XXIV Sesję Rady Miejskiej.

Kolejnym punktem Sesji okolicznościowej jest Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej zespołu ludowego „ORLANIE”.
Przewodniczący poinformował, iż Zespół ten gości dziś na naszej Sesji. Burmistrz wraz z Przewodniczącym wręczyli wszystkim członkom „ORLAN” dyplomy uznania za 30- lecie działalności zespołu ludowego, wyrażając wdzięczność i podziękowanie za pracę włożoną w propagowania i krzewienie kultury muzycznej oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i obyczajów naszej ziemi - życząc całemu zespołowi jeszcze wielu sukcesów artystycznych, dużej satysfakcji i radości ze wspólnych dokonań oraz powodzenia w życiu osobistym.

Ad. 10.
Zakończenie.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej życząc wszystkim szczęśliwego nowego roku, pomyślności i dalszej dobrej współpracy w Nowym Roku.


Na powyższym zakończono obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:


Beata Rzeźnik8


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu