Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 13/2003

Protokół Nr 13/2003
P R O T O K Ó Ł

z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 10.12.2003r., o godz. 14.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad. 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Informacja kierowników Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jutrosinie o sytuacji w służbie zdrowia i perspektywach jej funkcjonowania w roku 2004.

 4. Podjęcie uchwał (dwóch) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

 5. Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2004:

 • w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 • w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 • w sprawie: wysokości stawki podatku od posiadania psów,

 • w sprawie: wysokości opłaty targowej i administracyjnej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 1 q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2004.

 2. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia do obliczania wymiaru podatku leśnego ceny urzędowej 1mł drewna, która na rok 2004 została określona na kwotę 107,70 zł. (jeżeli Rada nie zdecyduje się na obniżenie ceny drewna, nie ma potrzeby podejmowania uchwały).

 3. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej Gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

 7. Interpelacje i zapytania

 8. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie

Otwarcia XIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości: dr Iwonę May, dr Jerzego May, Sołtysów, Radnych, Burmistrza oraz przedstawicieli z gazet „Życie Rawicza” i „Rawickie ABC”.

Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad został przyjęty bez żadnych zmian.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami:

 • Burmistrz poinformował zebranych radnych, iż uczestniczył w naradzie Wujtów i Burmistrzów w Pakosławiu;

 • Burmistrz brał udział również w obchodach 50-lecia Koła Łowieckiego Żuraw, gdzie myśliwi zostali uhonorowani odznakami;

 • Udział w obchodach Swięta Niepodległości;

 • Burmistrz uczestniczył w zorganizowanym przez Klub „Wrzos” z Jutrosina wieczorze przy piosence biesiadnej, w którym uczestniczyły zespoły z Kościana i ze Wschowy. Wieczór ten był organizowany z okazji dnia seniora;

 • Odbyła się narada w Urzędzie Wojewódzkim, w której brał udział Burmistrz, organizowana przez Wojewodę i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dotycząca budżetu na 2004 rok;

 • Burmistrz brał również udział w naradzie sołtysów, na której został ustalony termin szkoleń dla rolników dotyczących dopłat bezpośrednich;

 • W Urzędzie odbyła się kontrola finansowa, którą zrobiła wynajęta przez nas firma. Nie stwierdzono żadnych poważnych błędów, znalazły się tylko małe przeoczenia;

 • Jak co czwartek odbyło się spotkanie dotyczące oczyszczalni ścieków w Jutrosinie, na którym uczestniczył inspektor nadzoru budowlanego.


Ad. 3
Informacja kierowników Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jutrosinie o sytuacji w służbie zdrowia i perspektywach jej funkcjonowania w roku 2004.

 • dr Iwona May:

Szanowni Państwo Narodowy Fundusz Zdrowia ma wymogi, na które lekarze dbający o dobro pacjentów, nie mogą się zgodzić i ich zaakceptować. Proszę Państwa, wzywanie karetki, nawet do uzasadnionych wypadków prawdopodobnie będzie podlegało opłacie, tak więc dojdzie do tego, że ludzie będą umierać na ulicy i nikt nie wezwie pomocy z obawy przed pokryciem kosztów.

 • dr Jerzy May:

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zgadzam się z dr May, że nie możemy zaakceptować zaproponowanych nam warunków. Wyobraźcie sobie Państwo, że wszystkie zadania ambulatoryjne mają zostać przeniesione do zadań Przychodni Rejonowych. Nie możemy się na to zgodzić, ponieważ nie będzie już na te zadania dopłat i lekarze koszty będą musieli pokrywać z własnej kieszeni. Szanowni Państwo, protestujemy dla Państwa dobra i nie chcemy nikomu zrobić krzywdy, to wszystko dla Waszego dobra, dla dobra pacjentów. Stawka jaką teraz otrzymujemy na jednego pacjenta nie jest wystarczająca, nie starcza na utrzymanie pielęgniarek, sprzątanie, prąd, opatrunki, leki, itp. Od 1 stycznia 2004 roku nadal będziemy leczyć pacjentów.

 • Pan Przewodniczący RM S. Janiak:

Wspomnieliście Państwo, że od nowego roku nadal będziecie leczyć pacjentów, a co z kosztami, przecież nie podołacie finansowo?

 • dr Iwona May:

To wszystko zależy od dalszej działalności NFZ, my - lekarze, jesteśmy przygotowani do rozmów i negocjacji. Jeżeli nic się nie zmieni, to od stycznia 2004 roku bedziemy mogli wypisywać recepty ze zniżką, ponieważ Państwo są ubezpieczeni. A jeśli chodzi o koszty, będziemy leczyć tak długo bezpłatnie, na ile starczą nam finanse. Nie wiemy czy to będzie miesiąc, czy dwa, a później niestety będziemy musieli brać opłaty za wizyty, ponieważ nie podołamy finansowo.

 • dr Jerzy May:

Zgadzam się z dr Iwoną May, będziemy przyjmować bezpłatnie tak długo na ile to będzie możliwe, ale jeżeli nic się nie zmieni, niestety będzie konieczne branie opłaty za leczenie.

 • Pani Krzyżosiak Genowefa:

Pani doktor, czy będzie Pani w dalszym ciągu przyjeżdżała do Przychodni w Szkaradowie?

 • Pani dr Iwona May:

Jeżeli nie podpiszę kontraktu, to niestety będzie to niemożliwe.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin:

Szanowni koledzy Radni i Sołtysi, miejmy nadzieję, że lekarze i NFZ dojdą do porozumienia. Nie można wyobrazić sobie sytuacji, aby w całym naszym powiecie nie było lekarza. Na szczęście mamy dana obietnicę obecnych tu lekarzy, że nadal będą przyjmować bezpłatnie, tak długo jak będzie to możliwe.


 • Pan Stanisław Janiak - Przewodniczący Rady Miejskiej:

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani dr Iwonie May oraz Panu dr Jerzemu May za przybycie i wyjaśnienie problemów dotyczących służby zdrowia. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Ad. 4
Podjęcie uchwał (dwóch) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003.

Uchwałę Nr XIII/60/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003 przedstawiła Pani Skarbnik Miasta i Gminy - Grażyna Niedbała.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przez Radnych przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003.
Uchwałę Nr XIII/61/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003 przedstawiła Pani Skarbnik Miasta i Gminy - Grażyna Niedbała.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przez Radnych przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Obrady Sesji opuścił Radny Mikołajewski Ireneusz, pozostało 14 radnych.

Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2004.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości:

I. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

0,58 zł. - 13 głosów za, 1 głos przeciw ( przyjęto 0,58 zł.);
Od gruntów pod jeziorami:
3,41 zł. - przyjęto jednogłośnie;
Od gruntów pozostałych:
0,17 - Komisja Rewizyjna
0,16 - Komisje Rolnictwa, Oświaty, Budżetowa;
Jednogłośnie przyjęto stawkę 0,16 zł.
II. Od budynków lub ich części:
- Mieszkalnych - 0,58 zł. - jednogłośnie
- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
12,75 zł. - 6 głosów
12,80 zł. - 7 głosów
Przewagą jednego głosu uchwalono stawkę 12,80 zł. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł. - przyjęto jednogłośnie;

 • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł. - 13 głosów za, 1 głos przeciw (przyjęto 3,49 zł.);

 • Pozostałych - 4,20 zł. - przyjęto jednogłośnie;

III. Od budowli - 2% ich wartości - przyjęto jednogłośnie.

Uchwałę Nr XIII/62/2003 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 był przeciw.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Podatek od środków transportowych:

 • Burmistrz:

Nie było w tej uchwale większych zmian, zmieniliśmy tylko minimalnie parę pozycji, pozostałe zostały nie zmienione. Czy Komisje akceptują te zmiany?

Komisja Rolnictwa - akceptuje,
Komisja Oświaty - akceptuje,
Komisja Budżetu - akceptuje,
Komisja Rewizyjna - akceptuje.

Uchwałę Nr XIII/63/2003 w sprawie wysokości stawek od środków transportowych przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Podatek od posiadania psów:
Wszystkie Komisje zaproponowały stawkę 25,00 zł. od psa, stawka ta została przyjęta jednogłośnie.

Uchwałę Nr XIII/64/2003 w sprawie wysokości stawek od posiadania psów przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Podatek od opłaty targowej i administracyjnej:
Propozycje stawek opłaty targowej od stoiska:

Komisja Rolnictwa - 15 zł.
Komisja Oświaty - 15 zł.
Komisja Budżetu - 16 zł.
Komisja Rewizyjna - 15 zł.

Poddano głosowaniu: 16 zł. - 2 głosy; 15 zł. - 12 głosów.
Przyjęto stawkę 15 zł. opłaty targowej od osoby.

Propozycje opłaty targowej od osoby:

Komisja Rolnictwa - 5 zł.
Komisja Oświaty - 5 zł.
Komisja Budżetu - 5 zł.
Komisja Rewizyjna - 5 zł.

Stawkę przyjęto jednogłośnie.

Propozycje stawek podatku od opłaty administracyjnej:

Komisja Rolnictwa - 25 zł.
Komisja Oświaty - 25 zł.
Komisja Budżetu - 25 zł.
Komisja Rewizyjna - 25 zł.

Uchwałę Nr XIII/65/2003 w sprawie wysokości opłaty targowej i administracyjnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2004.
Propozycje stawek poszczególnych komisji:

Komisja Rolnictwa - 33,45 zł.
Komisja Oświaty - 33,45 zł.
Komisja Budżetu - 33,45 zł.
Komisja Rewizyjna - 33,45 zł.
Propozycje stawek przyjęto jednogłośnie.

Uchwałę Nr XIII/66/2003 w sprawie ustalenia 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2004 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia do obliczania wymiaru podatku leśnego ceny urzędowej 1mł drewna, która na rok 2004 została określona na kwotę 107,70 zł. (jeżeli Rada nie zdecyduje się na obniżenie ceny drewna, nie ma potrzeby podejmowania uchwały).

Nie jest konieczne podejmowanie uchwały, ponieważ Rada Miejska nie obniża ceny drewna. Wszystkie Komisje jednogłośnie zdecydowały, że cena drewna pozostaje bez zmian i wynosi 107 70 zł.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej Gminy.

 • Burmistrz:

W programie tym nie zmieniło się wiele, za środki pochodzące z koncesji na sprzedaż alkoholu będą dożywiane biedniejsze dzieci w szkołach, będą również dofinansowywane
wydarzenia sportowe, turnieje. Gmina nasza posiada trzy świetlice terapeutyczne w Dubinie, Szkaradowie i Jutrosinie, gdzie mogą spotykać się, by np. odrobić lekcje dzieci z rodzin patologicznych czy biednych.

Uchwałę Nr XIII/67/2003 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Burmistrz:

Napoje alkoholowe nie mogą być sprzedawane w pobliżu szkoły lub innych placówek oświatowo-wychowawczych. Zarówno na terenie miasta jak i na wsiach nie można spożywać napojów alkoholowych w sklepach lub w ich obrębie. W miastach alkohol może być sprzedawany tylko i wyłącznie w sklepach spożywczych, a na wsiach w sklepach przemysłowo-spożywczych. Jest całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na terenach sportowych, targowisk, w kioskach, gdzie sprzedaż prowadzona jest z okienka. Jednorazowe pozwolenie na sprzedaż napojów niskoalkoholowych można uzyskać organizując festyny.
Uchwałę Nr XIII/68/2003 w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.

 • Krzyżosiak Genowefa:

Korzystając z okazji, iż jest tu obecna Pani Dyrektor MGOK - Krystyna Konieczna, bardzo proszę, by na Sesjach była ustawiana mównica dla gości, by móc ich lepiej słyszeć.

Uchwałę Nr XIII/69/2003 w sprawie utworzenia Instytucji Kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Uchwałę Nr XIII/70/2003 w sprawie utworzenia Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwałę poddano głosowaniu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12
Interpelacje i zapytania:

Brak interpelacji i zapytań.

Ad.13
Wolne głosy i wnioski:

 • P. Genowefa Krzyżosiak:

Doszły mnie słuchy, że będzie sprzedany ośrodek zdrowia w Szkaradowie i mogą go odkupić mieszkańcy Szkaradowa. Chciałabym złożyć propozycję, by obiekt ten wykupiła Gmina i by to właśnie Gmina nim dysponowała.

 • Burmistrz:

Budynek ten był zawsze Gminy, ZOZ wynajął go od nas na potrzeby przychodni. Nie jest nikomu wiadome dlaczego należy on do ZOZ-u, my jako Gmina nigdy nie przekazaliśmy tego budynku ZOZ-owi, tylko był on udostępniony. Postaram się wyjaśnić tę sprawę, złożę wniosek o unieważnienie aktu notarialnego. Czy szanowni Radni zgadzają się na to?
Wszyscy Radni za.

 • P. Giezek Edward:

Może się tak zdarzyć, że po 1 stycznia 2004 roku zostaną nam przydzieleni lekarze, którzy podpisali kontrakt, z tym, że gmina będzie musiała zapewnić im pomieszczenie. Jestem ciekaw gdzie Pan, Panie Burmistrzu zapewni im lokal, skoro Ośrodek Zdrowia w Jutrosinie, wybudowany w czynie społecznym, został sprzedany w prywatne ręce.

 • Burmistrz:

Nigdy nie zgodziłem się na sprzedaż Ośrodka Zdrowia. Decyduje o tym Rada Powiatu i bez jej zgody nie doszłoby do sprzedania tego obiektu.

 • P. Stanisław Janiak:

Mam prośbę w imieniu nieobecnego radnego Pana Ireneusza Mikołajewskiego. Prosi on mianowicie o umieszczenie trzech lamp na ulicy Kasztanowej w Jutrosinie.

 • Burmistrz:

Gdy były zakładane lampy na osiedlu, na ulicy Kasztanowej nie było jeszcze przyłącza prądu, dlatego tam ich nie ma. Postawienie i podłączenie lamp jest bardzo kosztowna inwestycją, ale w przyszłym roku na pewno uda sie znaleźć pieniądze by te lampy tam podłączyć.


Na powyższym zakończono obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Małgorzata Robakowska.


4


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu