Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 14/2003

Protokół Nr 14/2003
P R O T O K Ó Ł

z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.12.2003r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad. 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Wprowadzenie zmian oraz przyjęcie jednolitych tekstów uchwał w sprawach:

 1. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok,

 2. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004,


 • wyjaśniam, że niektóre uregulowania przedmiotowych uchwał podjęte na Sesji w dniu 10 grudnia 2003 roku zostały zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Zespół w Lesznie, (i tak: w uchwale określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych chodzi o trzy pozycje podatkowe, natomiast w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zakwestionowano § 3 przedmiotowej uchwały uznając, że Rada Miejska zastosowała zwolnienia z podatku raczej o charakterze podmiotowym niż przedmiotowym).

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno - gospodarczych w roku 2003.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Jutrosinie w roku 2003.

 3. Interpelacje i zapytania

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie.


Otwarcia XIV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości: Pana Fabiana Małeckiego-Radnego Powiatowego, Pana Krzysztofa Wrzeszcza-Komendanta OSP, Pana Alfreda Lisieckiego-Prezesa OSP, Panią Jadwigę Łysikowską-Prezes GS SCH, Pana Rafała Nowaka - Komendanta Policji Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, Księdza Proboszcza-Stanisława Matuszczaka, Księdz Proboszcza Wilka, Ksiedza Proboszcza Kazimierza Białka, Dyrektorów Szkól i Przedszkoli, Sołtysów, Radnych, Burmistrza oraz przedstawicieli z gazet „Życie Rawicza” i „Gazety Poznańskiej”.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad został przyjęty z małą zmianą; pkt. 2 i 4 porządku obrad Sesji zostały połączone.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.

Ad. 2 i 4
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2003.

 • Burmistrz poinformował zgromadzonych, iż największą inwestycją w roku 2003 było rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Jutrosin,

 • W związku z budową oczyszczalni został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji,

 • Modernizacja dróg w Grąbkowie i Bartoszewicach była również dość kosztowną inwestycją w 2003 roku,

 • Została utwardzona droga prowadząca do wsi Szkaradowo,

 • Zakupiono cztery wiaty autobusowe, które zostały usytuowane w przyległych wsiach,

 • W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wykonany remont pomieszczeń biurowych na I piętrze,

 • W ciągu 2003 roku 20 osób dostało prace w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, były to przeważnie pracownicy interwencyjni oraz stażyści,

 • W związku z dopłatami bezpośrednimi dla rolników, rozpoczęto szkolenia dla rolników w sołectwach, które zakończą się w połowie stycznia,

W dalszej części swego wystąpienia Burmistrz poinformował o planach inwestycyjnych na rok 2004:

 • Jedną z największych inwestycji w 2004 roku będzie dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Jutrosinie,

 • Zaplanowano modernizacje 1.400 mb dróg w Gminie Jutrosin,

Na zakończenie swego wystąpienia Burmistrz podziękował organizacjom społecznym działającym na terenie Gminy oraz strażakom ochotnikom za pracę i trud włożony w pracę społeczną dla Gminy i jej mieszkańców.

Ad. 3
Wprowadzenie zmian oraz przyjęcie jednolitych tekstów uchwał w sprawach:


 1. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok,

 2. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004,


Na wstępie Sekretarz wyjaśnił nieprawidłowości związane z błędnie podjętymi uchwałami podatkowymi. Zdarzyły się małe przeoczenia, drobne błędy w podjętych przez Radę Miejską uchwałach, co przyczyniło się do zakwestionowania ich przez Regionalna Izbę Obrachunkową Zespół w Lesznie. Dlatego była konieczna zmiana tychże uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2004.

Uchwałę Nr XIV/72/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2004 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej - P. Stanisław Janiak.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przez Radnych przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.

Uchwałę Nr XIV/71/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej - P. Stanisław Janiak.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przez Radnych przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Jutrosinie w roku 2003.

W mijającym roku pracowaliśmy bardzo intensywnie. Zostały podjęte 44 uchwały budżetowe na 10 sesjach. Odbyło się 6 komisji.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym, sołtysom oraz wszystkim gościom obecnym na minionych sesjach. Składam również podziękowania dla Burmistrza, Sekretarza i Pani Skarbnik za obecność na sesjach.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania:

Pani Krzyżosiak Genowefa:

 • Panie Burmistrzu proszę mi powiedzieć, co z ośrodkiem zdrowia w Szkaradowie.

Burmistrz:

 • Nasz Radca Prawny jest w trakcie przygotowywania stosownych dokumentów, mających na celu odzyskanie tej nieruchomości.

Pan Małecki Fabian:

 • Panie Burmistrzu bardzo proszę o szybkie działanie w tej sprawie, gdyż na najbliższej Radzie Powiatu zostanie podjęta decyzja o sprzedaży tego ośrodka.

Pan Mikołajewski Ireneusz:

 • Zostały zlikwidowane znaki STOP przy torach kolejowych, a co z torami czy tory będą zlikwidowane?

Burmistrz:

 • Znaki STOP są zlikwidowane, ale pozostały inne znaki informujące o przejeździe kolejowym, dlatego tory nie niosą zagrożenia dla kierowców. A czy będą usunięte, tego na dzień dzisiejszy nie jestem wstanie stwierdzić.


Ad.7
Brak.


W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna - jasełka w wykonaniu młodzieży z zespołu szkół w Szkaradowie.Na powyższym zakończono obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Małgorzata Robakowska.4


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu