Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/196/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/196/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Numer uchwały: 196
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

Uchwała

Nr XXXIX/196/2018


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
______________________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 334.250,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 33.629.876,19 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 32.930.255,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 699.620,79 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.940.232,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 83.722,71 zł,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.148,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.


1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2018, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 626.749,32 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 36.587.723,19 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 31.438.429,19 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.149.294,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 10.940.232,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 33.952,71 zł,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2018, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.


§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 2.957.847,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów,
2) pożyczek
3) wolnych środków.”

§ 4.


§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 4.418.847,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.


§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 1.461.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6.


§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.956.847,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.295.847,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.461.000,00 zł.”

§ 7.


§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8.


§ 12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 87.018,87 zł
2) celową w wysokości - 85.000,00 zł
z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -
85.000,00 zł”


§ 9.


§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2018 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu