Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 15/2004

Protokół Nr 15/2004


P R O T O K Ó Ł XV/2004

z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17.02.2004r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław

2. Barteczka Mirosław

3. Giezek Edward

4. Grzywaczewski Bogusław

5. Janiak Stanisław

6. Kląskała Maria

7. Krzyżosiak Genowefa

8. Krzyżosiak Romuald

9. Lubiatowski Aleksy

10. Mikołajewski Ireneusz

11. Samol Szczepan

12. Swornowski Waldemar

13. Szymowiak Eugeniusz

14. Wlekliński Andrzej

15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
 3. Ustalenie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 3. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 według następującego porządku:
 1. przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 2. odczytanie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 3. przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu –Zespół w Lesznie o projekcie budżetu.
 4. stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków.
 5. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu.
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2004 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2004.
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

Otwarcia XV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości: Pana Antoniego Jórdeczkę – Przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce, Pana Fabiana Małeckiego-Radnego Powiatowego, Panią Jadwigę Łysikowską-Prezes GS “SCH”, Pana Rafała Nowaka – Komendanta Policji Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół, Sołtysów, Radnych, Burmistrza oraz przedstawicieli z gazet “Życie Rawicza” i “Gazety Poznańskiej”.

Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji – protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • Burmistrz poinformował, iż na początku stycznia uczestniczył w spotkaniu cyklicznym z Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu.
 • Uczestniczył w spotkaniach opłatkowych i noworocznych.
 • Uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami AJAX-u.
 • W naszym Urzędzie (w styczniu) – odbyła się narada Wójtów, Burmistrzów, na której jednym z zaproszonych gości był Pan Ludwiczak – Szef Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Omawiana była między innymi sprawa pomocy w finansowaniu projektu kanalizacji i oczyszczalni dla Miasta Jutrosina.
 • Burmistrz brał udział w zebraniach wiejskich, na których przedstawiał projekt budżetu.
 • W lutym odbyły się Komisje Stałe Rady Miejskiej w Jutrosinie, na których dyskutowano nad projektem budżetu.

Ad. 3

Pan Antoni Jórdeczka – Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce został zaproszony na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej, aby przedstawić wstępną sytuację panującą w rolnictwie i przybliżyć problem wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne. – poinformował Przewodniczący Rady i poprosił o zabranie głosu. Pan Jórdeczka podziękował za zaproszenie.

Z dnia na dzień zmieniają się przepisy, rozporządzenia Ministra Rolnictwa, ciągłe niewiadome i pojawiające się sprzeczne wiadomości, które zamiast pomagać Rolnikom utrudniają im życie, a tyle jest pytań, na które niekiedy jest brak odpowiedzi – powiedział na wstępie Pan Jórdeczka.

  1. Dopłaty bezpośrednie:
  2. Każdy rolnik, który chce wystąpić o dopłaty bezpośrednie musi mieć numer identyfikacyjny gospodarstwa. Rolnicy, którzy posiadają bydło, taki numer otrzymali z chwilą zakolczykowania bydła. Rolnicy z gminy Jutrosin, którzy wystąpili do Agencji z wnioskiem o nadanie numeru siedziby stada dla świń dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Burmistrza i Sołtysów, którzy wnioski te rozprowadzili w śród rolników – sytuacja ich jest jedna z najlepszych w Powiecie Rawickim. Rolnicy, którzy posiadają bydło, a którzy otrzymali zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla świń nie musza tego wniosku o wpis do ewidencji producentów wypełniać sami. Ci rolnicy, którzy mają bydło i przed 6 lutym otrzymali zaświadczenie, a jeszcze nie odebrali w Agencji tego wniosku, dostaną listę osobiście – przedstawił p. Jórdeczka.

  3. Wypełnianie i przyjmowanie wniosków:
  4. Wniosek należy wypełnić czytelnie czarnym długopisem, drukowanymi literami, nie można skreślać i poprawiać korektorem. Każdy rolnik musi wypełnić go osobiście.

   3. Znakowanie zwierząt:

   Do sylwestra włącznie odbywało się znakowanie bydła na koszt Agencji. Od 1 stycznia 2004 roku rolnik sam zaopatruje się w kolczyki, które można nabyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce.

   Przepis ustawy weterynaryjnej mówi, iż rolnik znakuje bydło przed sprzedażą , ale nie później niż 7 dni od urodzenia zwierzęcia – oznacza to zakaz handlu zwierzętami nie znakowanymi.

   Znakowanie trzody chlewnej – prosięta znakujemy przed sprzedażą, ale nie później niż 21 dni od urodzenia. W Polsce dopuszcza się znakowanie zwierząt tatuażem, które są przeznaczone do uboju, natomiast ci rolnicy, którzy mają trzodę chlewną do sprzedaży muszą kolczykować.

   Pan Jórdeczka po przedstawieniu najważniejszych spraw poprosił zainteresowanych o zadawanie pytań.

   1. Pan Giezek – Czy jest możliwe, ażeby kolczykownice dla zwierząt mogły być zakupione przez Urząd Gminy i przekazane na ręce np. Sołtysów każdej wioski, ażeby każdy rolnik mógł ją wypożyczyć , ponieważ nie każdego rolnika stać na zakup własnej?

   Odp. Przedstawiciela ARiMR.

   W najbliższym czasie na ręce Pana Burmistrza zostanie przekazanych 10 kolczykownic, które zostaną rozdzielone na poszczególne wioski.

  5. Pan Lubiatowski – Ile wydano kolczyków “bubli”, i ile zarobiono na tych kolczykach?

Odp. Przedstawiciela ARiMR.

Jest to bardzo trudne pytanie i na dzień dzisiejszy nie jestem wstanie na nie odpowiedzieć. Zasięgnę informacji w powyższej sprawie i mam nadzieję, iż odpowiedzi udzielę jak najszybciej.

Po udzieleniu odpowiedzi Pan Antoni Jórdeczka podziękował za zaproszenie.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Janiak ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady Sesji i przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004:

a) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Zbigniew Koszarek, przedstawił w skrócie jak kształtuje się budżet MiG Jutrosin na 2004 rok.

 • dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004 r. kształtują się następująco – 10.713.916,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały).
 • wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004 rok kształtują się następująco – 11.875.916,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały).

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004 rok w kwocie 1.162.000,00 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 33.000,00 zł. (I transza 100.000,00 zł. 2002r., II transza 800.000,00 zł 2003r., III transza 330.000,00 zł. 2004r.) na budowę oczyszczalni ścieków oraz w kwocie 960.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem spłaty kredytu w kwocie 88.000,00 zł. i spłaty rat pożyczki w kwocie 40.000,00 zł. zgodnie z załacznikiem nr 3 do Uchwały.

Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem jej w planach budżetowych opracowanych na lata obejmujące spłatę.

b) odczytanie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – bez poprawek.
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – bez poprawek.
 • Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Komisji Oświaty Genowefa Krzyżosiak prosiła o poddanie do przegłosowania punkt dotyczący przyznania stypendium dla jednej z najzdolniejszych absolwentów Szkoły Ogólnokształcącej w Jutrosinie studentki I roku. Forma takiej pomocy naprawdę jej się należy dodała w uzasadnieniu Przewodnicząca Komisji. Pozostałe punkty Uchwały budżetowej Komisja Oświaty przyjęła bez poprawek.

 • Komisja Rewizyjna – bez poprawek.

c) Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Lesznie o projekcie budżetu.

Opinię przedstawiła Grażyna Nedbała – Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – opinia pozytywna.

Opinia o projekcie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004 rok została dołączona do protokołu i stanowi załącznik nr 3.

d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie w sprawie przedstawionych opinii i wniosków – Burmistrz zgadza się z wprowadzonymi poprawkami, dotyczącymi przyznania stypendium. Poprawki te zostały już ujęte w budżecie.

e) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu

Poprawka dotycząca przyznania stypendium została przyjęta przez Radę jednogłosnie.

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

Uchwałę budżetową przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Janiak.

Za przyjęciem Uchwały głosowało 15 RadnychUchwała Nr XV/73/2004 w sprawie Budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie na 2004 rok została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po przyjęciu przez Radę budżetu Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Janiak złożył podziękowanie Burmistrzowi, Pani Skarbnik oraz Radzie za włożony trud w przygotowanie budżetu na 2004 rok.

Burmistrz również podziękował Radzie i wyraził nadzieję iż dochody przewyższą przedstawioną wartość i będą coraz to większe.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2004 rok.

Przewodniczący Rady poinformował iż szczegóły były omawiane na posiedzeniach komisji, po przedstawieniu Radzie Uchwały przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem Uchwały Nr XV/74/2004 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska głosowało 15 radnych uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2004 rok.

Wprowadzone punkty Planu Pracy Rady Miejskiej na 2004 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. Poinformował, iż wszyscy radni na komisjach uzupełnili ten plan, który zostały uzgodniony i zaakceptowany.

Przewodniczący przedstawił Postanowienie Nr 1/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2004 rok.

Za przyjęciem Planu Pracy Rady głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

Postanowienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu wraz z dołączonym planem pracy Rady.

Ad. 7

Interpelacje i zapytania – BRAK.

Ad. 8

Wolne głosy i wnioski

 • Przewodniczący Rady poinformował, ażeby wcześniej rozdane do wypełnienia oświadczenia majątkowe Radni nie wypełniali, ponieważ w marcu odbędzie się szkolenie na którym prawdopodobnie będą wprowadzone jakieś zmiany. O szczegółach poinformuje Radę po szkoleniu.
 • Borucki Jan Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie – podziękował za to, ze Rada pamiętała o byłej absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie, która za bardzo dobre wyniki w nauce otrzyma stypendium. W skrócie poinformował zebranych o zbliżającym się 10-leciu powstania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie, jej obchodach oraz nadaniu imienia. Szkoła ma nosić imię Jana Pawła II (Kuria Biskupia wyraziła już na to zgodę). Wstępna data obchodów uroczystości została ustalona na 16 października 2004 roku. Dyrektor bardzo prosił zebranych o pomoc w sfinansowaniu tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona na budynku ZSOiZ. Dyrektor poinformował również iż ZSOiZ w Jutrosinie – jako jedyna placówka w regionie leszczyńskim zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu “SUPER SZKOŁA (ZSOiZ ma szansę na jedną z głównych nagród wyposażenie pracowni komputerowej). W czwartej edycji konkursu, który organizuje dziennik SUPER EXPRESS uczestniczyło blisko 3 tysiące szkół. Jest to duży sukces, ale liczymy, że uda nam się dojść do finału i być może zdobyć wyposażenie pracowni komputerowej. Zwycięstwo w tym konkursie byłoby wspaniałym prezentem na 10-lecie działalności naszej placówki powiedział Dyr. Borucki.
 • Radny Szymkowiak – znajdujący się w Domaradzicach spichlerz jest w bardzo złym stanie – jakie będzie dalsze jego przeznaczenie i czy Burmistrz ma zamiar zatrudnić osoby w oczyszczalni ścieków?

Burmistrz – wszyscy wiemy, że spichlerz jest w bardzo złym stanie i w dalszym ciągu wystawiony jest na sprzedaż. Jest on zbędny dla gminy jak i dla wioski, dlatego jeśli znajdzie się ktoś chętny – zostanie on sprzedany. Jeśli chodzi o zatrudnienie w oczyszczalni ścieków – sprawa ta nie jest jeszcze rozwiązana.

 • Radny Szymkowiak – poinformował zebranych iż wały na Orli są w bardzo złym stanie i prosi o interwencję w tej sprawie.

Burmistrz obiecał, iż doprowadzi do poprawienia wałów i umocnienia koryta.

 • Radny Giezek - prosi o bliższe informacje dotyczące stwierdzenia nieważności umowy przeniesienia prawa własności Ośrodka Zdrowia w Szkaradowie.

Burmistrz poinformował, iż odbędzie się w tej sprawie w marcu rozprawa sądowa w Lesznie i jeżeli cokolwiek w tej sprawie będzie wiadomo, to Burmistrz będzie informował.

Na powyższym zakończono obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała: Rzeźnik Beata                                                 Przewodniczący Rady: Stanisław Janiak
                                                                                                                     

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu