Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/202/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”

Uchwała Nr XXXIX/202/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”

Numer uchwały: 202
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXIX/202/2018


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie:
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”

________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE


           W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 –2032”. Główne cele Programu to usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). W celu realizacji ww. celów został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jutrosin oraz określa harmonogram realizacji programu.
W myśl art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405- tekst jednolity ze zm.) wystąpiono z pismem z dnia 20.03.2018 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak: EL/121/2018/01a) oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ( znak: EL/121/2018/02a) o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu programu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r. (znak: WOO-III.410.212.2018.AM.1) oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 29 marca 2018 r. (znak: DN-NS.9012.409.2018) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2032”
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu