Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/201/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”

Uchwała Nr XXXIX/201/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”

Numer uchwały: 201
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXIX/201/2018


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”
_______________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 17 ust.1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Traci moc uchwała nr XXXV/163/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin do roku 2007 z perspektywą do roku 2015.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE


         Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.), uwzględniając część strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony środowiska. Jest on podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony środowiska w swoich granicach administracyjnych. Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.
Zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wynika z art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405- tekst jednolity ze zm.) i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 13 kwietnia 2018r., znak: WOO-III.411.129.2018.ET.1) oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia 27 marca 2018 r., znak: DN- NS.9012.397.2018).
Projekt POŚ wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko został również poddany opiniowaniu przez ww. organy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 17 lipca 2018 r., znak WOO-III.410.423.2018.AM.1) zaopiniował ww. dokumenty pozytywnie z uwagami, które zostały uwzględnione w dokumentach, natomiast Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pismo z dnia 18 lipca 2018 r., znak: DN- NS.9012.986.2018) zaopiniował bez uwag ww. dokumenty. Projekt POŚ uzyskał również pozytywną opinię Zarządu Powiatu Rawickiego (Uchwała nr 139/915/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.)
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu