Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 200
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXIX/200/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin
______________________________________________________________________________

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust.1, art.17 ust.1 pkt 3, art. 48 a, art.97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1508) - uchwala się co następuje:

§ 1.


Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Jutrosin.

§ 2.


Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym , w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 3.


Pomoc w formie udzielania schronienia przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1508)

§ 4.


Dla osób ,których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, po uwzględnieniu ich sytuacji bytowej, zdrowotnej materialnej, ustala się odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Procentowy dochód osoby przebywającej w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych, określony według kryterium dochodowego Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych, liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu
1. do 100% nieodpłatnie
2. powyżej 100%-150% do 25%
3. powyżej 150%-200% do 50%
4. powyżej 200%-250% do 75%
5. powyżej 250% do 100%


§ 5.


Miesięczna odpłatność za pobyt osoby w placówce nie może przekraczać dochodu osoby skierowanej do placówki.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu