Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 11/2003

Protokół Nr 11/2003
P R O T O K Ó Ł

z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 08.09.2003r., o godz. 13.00 na sali posiedzeń UMiG w Jutrosinie.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad. 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003.

 5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003 (zmiana załącznika nr 4 do budżetu określającego wieloletni program inwestycyjny Gminy).

6. Interpelacje i zapytania.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.Otwarcia XI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości, a w szczególności Panią Grażynę Niedbała, kandydatkę na Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin, Radnych oraz Burmistrza.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad sesji został przyjęty bez żadnych zmian.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami:

 • Burmistrz podziękował mieszkańcom Pawłowa, Kole Gospodyń Wiejskich oraz innym organizacjom za zorganizowanie Dożynek Gminnych we wsi Pawłowo,

 • Burmistrz wziął udział w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Bojanowie, gdzie była obecna w-ce minister rolnictwa,

 • Odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli, w której uczestniczył Burmistrz,

 • Burmistrz poinformował także, iż brał udział w otwarciu nowo wybudowanej sali sportowej w Rawicz, w którym uczestniczyła również min. Edukacji i Sportu Krystyna Łybacka,

 • W kolejnym punkcie swego wystąpienia Burmistrz poinformował radnych o swym uczestnictwie w otwarciu odbudowanego pomnika „ Powstańca Wielkopolskiego” w Borku,

 • Odbył się terminowy odbiór nowo zmodernizowanej drogi w Bartoszewicach i w Grąbkowie,

 • Przy współpracy Powiatu, został zrobiony chodnik - droga do szkoły w miejscowości Dubin,

 • Burmistrz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym budowy oczyszczalni ścieków w Jutrosinie. Poinformował Radnych, iż jest dwutygodniowe opóźnienie spowodowane nie dostarczeniem na czas niezbędnych konstrukcji, ale zostanie to w najbliższym czasie nadrobione. Są zabezpieczone środki na oczyszczalnię w wysokości 95% na ten rok.

 • Burmistrz poinformował zebranych o zamiarze złożenia wniosku do SAPARD-u na budowę drogi w Grąbkowie - dotacja ma wynosić ok.50% całkowitego kosztu modernizacji drogi, oraz wniosku na budowę kanalizacji w Jutrosinie.


Ad. 3
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin.
Przewodniczący Rady Miejskiej w pierwszej kolejności podziękował w imieniu własnym, Burmistrza i wszystkich radnych przechodzącej na emeryturę Pani Stefanii Perek - dotychczasowej Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin, za długoletnią pracę na tym odpowiedzialnym stanowisku.
Przewodniczący powitał następnie kandydatkę na nowego Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin, Panią Grażynę Niedbała. Ma ona ponad 20-letni staż pracy w księgowości, oraz jest w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, co jest niezbędne na wymaganym stanowisku.
Burmistrz zwrócił się z prośbą do zgromadzonych radnych o pozytywne zaopiniowanie kandydatury Pani Grażyny Niedbała.
Głos zabrał p. Edward Giezek:

 • Z całym szacunkiem dla p. Niedbała, ale dlaczego nie było powołanych komisji, na których powinna była być przedstawiona kandydatura na Skarbnika Miasta i Gminy.


Pan przewodniczący S. Janiak:

 • Nie zwoływaliśmy komisji, ponieważ Sesja musiała zostać zwołana w czasie natychmiastowym. Spowodowane jest to tym, iż 15 września upływa termin składania wniosków do SAPARD-u , by wnioski nie zostały odrzucone musi być na nich złożony podpis Skarbnika Miasta i Gminy. Szanowni radni, jeżeli macie jakieś wątpliwości i pytania do p. Niedbała, bardzo proszę jest teraz czas na to.


Pan Samol Szczepan:

 • Przecież, że nowym Skarbnikiem będzie główna księgowa ze szkoły było już nam wiadomo od dawna, było to poruszane na niejednej Sesji, więc nie jest to dla nas - radnych rzecz nowa.


Pani Genowefa Krzyżosiak:

 • Szanowni koledzy, pracowałam z Panią Grażyną Niedbała wiele lat i przez ten czas zdążyłam ją poznać bardzo dobrze i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jej osoby.


Nie zanotowano więcej uwag ani pytań skierowanych do Pani Niedbała

Uchwała Nr XI/50/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 8 września 2003 roku, w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin została przedstawiona i poddana głosowaniu. Rada Miejska przyjęła uchwałę 14 głosami, 1 z radnych wstrzymał się od głosu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003.
Na prośbę Pani G. Niedbała, uchwałę przedstawiła Pani S. Perek.

Uchwała Nr XI/52/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 8 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003 została przedstawiona i poddana głosowaniu.

Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po przeprowadzeniu głosowania głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy:

 • Wszystkie środki, przeznaczone na modernizację i naprawę dróg, kierowane są tylko i wyłącznie na te cele. Jeżeli pieniądze zostaną zatwierdzone, ruszy budowa drogi przez wieś Zaborowo. Pełna rezerwa jak była, tak pozostanie.

 • Planuję również ustawienie czterech nowych wiat autobusowych na głównych trasach komunikacji autobusowej naszej Gminy.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003 (zmiana załącznika nr 4 do budżetu określającego wieloletni program inwestycyjny Gminy).

Uchwała Nr XI/51/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 8 września 2003 roku, została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin i przyjęta przez Radnych jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania.

W punkcie tym głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. W pierwszej kolejności poinformował zebranych radnych o sprawie dotyczącej kredytów suszowych.20 wniosków wysłano już do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie będą zatwierdzone. Kredyty wypłacane będą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, ich wysokość uwarunkowana będzie zasięgiem strat jakie spowodowała susza w danym gospodarstwie rolnym.
Burmistrz namawiał zebranych do korzystania ze środków unijnych, na dzień dzisiejszy są złożone tylko dwa wnioski na całą gminę. Następnie Burmistrz przedstawił najważniejsze dotacje z funduszy SAPARD, które mogłyby wspomóc rolnictwo w naszym rejonie, np. rolnicy do 40 roku życia mogą skorzystać z funduszy na zakup maszyn rolniczych, jest to do
60 tys. zł. na jednego rolnika. Środki na scalanie gruntów będą dopiero po wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli dopiero w 2004 roku.
Od nowego roku powstaje „Program Odnowy Wsi”, dzięki któremu można uzyskać łącznie 400 tys. zł. Z czego 20% to jest wkład samorządu, a 80% kosztów pokrywa tenże program. Pieniądze te mogłyby być przeznaczone na remonty świetlic, a w szczególności świetlicy w Płaczkowie, która jest w najgorszym stanie.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski:

Pan Wlekliński:

 • Panie Burmistrzu, będzie modernizowana droga w Grąbkowie, chciałbym wiedzieć, która to będzie droga i dlaczego akurat w Grąbkowie? Przecież w naszej Gminie jest wiele dróg, które wymagają renowacji, np. droga z Pawłowa do Piskorni jest w bardzo złym stanie i też wymaga modernizacji.


Burmistrz:

 • Będzie to droga Grąbkowo - Huby. Wybraliśmy akurat tę drogę, ponieważ w okresie 12 lat we wsi Grąbkowo zrobiona była tylko woda. Zdaję sobie sprawę, że drogi w naszej Gminie nie są w najlepszym stanie, ale na tyle ile możemy staramy się je modernizować. Wiele dróg jest już zrobionych, a w następnej kolejności modernizowane będą drogi w Zaborowie i Ochłodzie. Jeżeli tylko środki finansowe na to pozwolą zaplanujemy renowacje dróg także w innych miejscowościach.

Pan Samol:

 • Szanowni koledzy z nowej drogi w Grąbkowie będzie też korzystać miejscowość Dębina, więc jest przedsięwzięcie całkowicie słuszne i przemyślane.


Pan Żyto:

 • Korzystają z okazji, iż wśród radnych jest dwóch nauczycieli, chciałbym się zwrócić z prośbą, by zwracali uwagę uczniom, żującym gumy, by nie wypluwali ich na ulicach i chodnikach, gdyż jest to bardzo nieestetyczne.


Pan Mikołajewski:

 • Proszę udzielić mi informacji, kto jest kierowcą nowego autobusu szkolnego?


Burmistrz:

 • Jest to 26 letni mieszkaniec Jutrosina - Przemysław Migasiewicz. Wybraliśmy jego kandydaturę spośród pięciu innych złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, gdyż jest osoba młodą, ambitną i pracowitą. A ponadto był osoba bezrobotną mającą na utrzymaniu młodsze rodzeństwo i chorą babcię. Bliższych informacji na temat jego osoby może udzielić Państwu dyrektor szkoły w Dubinie, który w/w zatrudnił.


Pan Szymkowiak:

 • Mam prośbę, by autobus szkolny, który dowozi dzieci z Domaradzic do szkoły w Dubinie zatrzymywał się w innym miejscu. Autobus zatrzymuje się w pobliżu skrzyżowania, co jest niebezpieczne dla wsiadających do niego małoletnich dzieci.


Burmistrz:

 • Z problemem tym należy się zgłosić do dyrektora szkoły w Dubinie, a najlepiej porozmawiać z kierowcą, by zatrzymywał autobus szkolny w bardziej bezpiecznym miejscu, przecież bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest najważniejsze.
Na tym obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie zostały zakończone.
Protokół sporządziła :
Małgorzata Robakowska

3


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu