Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 23/2004

Protokół Nr 23/2004
P R O T O K Ó Ł XXIII/2004

z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 3 grudnia 2004r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.


 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.

 4. Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2005:

  • w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  • w sprawie: wysokości stawki podatku od posiadania psów,

  • w sprawie: wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005

   1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

   2. Podjęcie uchwały w sprawie „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2005, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej”.

   3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.

   4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie do zawarcia umowy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz udzielenia poręczeń w celu zabezpieczenia jej wykonania.

   5. Interpelacje i zapytania.

   6. Wolne głosy i wnioski.

   7. Zakończenie.


    1. Otwarcia XXIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów oraz przedstawicieli prasy oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

     Przedstawiony przez Przewodniczącego program sesji został przyjęty bez zastrzeżeń.

     Ad. 1
     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie - do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

     Ad. 2
     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami:

      • odbiór drogi w miejscowości Grabkowo

      • udział Burmistrza w naradzie w Rokosowie - problemy z odbiorem i wywozem śmieci

      • odbyły się komisje stałe rady, na których omawiane były projekty uchwał i sprawy bieżące

      • otrzymaliśmy pieniądze dla stypendystów

      • Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli dyplomy tym Kombatantom, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w poprzedniej sesji RM.

      • narada odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej

      • udział w 10-leciu powstania Banku BiSE


     Ad. 3
     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004
     Zmiany w budżecie przedstawił Burmistrz informując, iż po stronie wydatków następuje:

      • zwiększenie wydatków na drogownictwo o kwotę 57.000,00 zł

      • zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 7.500,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich.

      • zwiększenie wydatków w dziale pomoc społeczna o kwotę 35.100,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

      • przeniesienie kwoty 199.875,00 z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi z przeznaczeniem na III ETAP kanalizacji sanitarnej

      • pozostałe zmiany dotyczą przeniesień z działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych środków

     Po stronie dochodów następuje:

      • zwiększenie dochodów w dziale transport i łączność o 57.000,00 z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

      • zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie o 7.500,00 z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów szkół średnich

      • zwiększenie dochodów w dziale pomoc społeczna o kwotę 35.100,00 z tytułu dotacji na świadczeni rodzinne.


     Po przedstawieniu szczegółów głos zajął Przewodniczący Rady z zapytaniem do Radnych: Czy są pytania?
     Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania Uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG w Jutrosinie na rok 2004.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zmian w budżecie MiG Jutrosin na rok 2004?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za przyjęciem zmian w budżecie na 2004 rok głosowało 15 radnych.
     Uchwała Nr XXIII/111/2004 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

     Ad. 4
     Przystąpiono do uchwalania wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na rok 2005.
     W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Przewodniczący Rady, poinformował radnych, że przed głosowaniem całej uchwały w pierwszej kolejności zostaną przegłosowane zwykłą większością głosów stawki podatkowe w poszczególnych pozycjach.
     Jeżeli komisje rady zgłoszą w danej pozycji podatkowej różne stawki, Rada dokona ich przegłosowania, a za przyjętą zostanie uznana stawka podatkowa, która uzyska najwięcej głosów „za”.
     Czy są pytania?
     Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania poszczególnych stawek od nieruchomości.
     Zwracam się do poszczególnych Komisji o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

       1. Komisja Rolnictwa - 0,54

       2. Komisja Budżetu - 0,54

       3. Komisja Oświaty - 0,54

       4. Komisja Rewizyjna - 0,54

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki w podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części w wysokości 0,54 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 0,54 zł głosowało 15 radnych.


     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości stawki podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej
     Zwracam się do poszczególnych Komisji o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:

     1. Komisja Rolnictwa - 13,20

       1. Komisja Budżetu - 13,00

       2. Komisja Oświaty - 13,20

       3. Komisja Rewizyjna - 13,20 (Przewodniczący Komisji poinformował, iż przyjmuje Komisja Rewizyjna przyjmuje stawkę w wysokości 13,20 zł, jednakże mieliśmy zastrzeżenia co do wysokości wyżej wymienionej kwoty)


     Przewodniczący Rady poinformował, iż Komisje Rady zgłosiły w tej pozycji podatkowej różne stawki, więc Rada dokona ich przegłosowania.

     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki w podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 13,00?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 13,00 zł głosowało 3 radnych., przeciwnych 12 Radnych

     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki w podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 13,20?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 13,20 zł głosowało 12 radnych, przeciwnych 2 radnych,(Barteczka Mirosław, Zyto Roman) 1 głos wstrzymujący.


     Stwierdzam, że stawka w wysokości 13,20 zł została przyjęta przez Radę większością głosów (12 głosów „za”).

     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości stawki podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

     Zwracam się do poszczególnych Komisji o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:

     a) Komisja Rolnictwa - 8,37
     b) Komisja Budżetu - 8,37
     c) Komisja Oświaty - 8,37
     d)Komisja Rewizyjna - 8,37
     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 8,37 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 8,37 zł głosowało 15 radnych.

     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości stawki podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych.

     Zwracam się do poszczególnych Komisji o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:

     a) Komisja Rolnictwa - 3,61
     b) Komisja Budżetu - 3,61
     c) Komisja Oświaty - 3,61
     d) Komisja Rewizyjna - 3,61

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,61 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 3,61 zł głosowało 15 radnych.

     Kolejny podatek, to podatek od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części. Proszę Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:
     a) Komisja Rolnictwa - 4,30
     b) Komisja Budżetu - 4,30
     c) Komisja Oświaty - 4,30
     d) Komisja Rewizyjna - 4,30
     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w wysokości 4,30 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 4,30 zł głosowało 15 radnych.

     Kolejna stawka, to stawka podatku od wartości budowli:
     Proszę Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:
     a) Komisja Rolnictwa - 2%
     b) Komisja Budżetu - 2%
     c) Komisja Oświaty - 2%
     d) Komisja Rewizyjna - 2%

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od wartości budowli w wysokości 2%?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 2% od wartości budowli głosowało 15 radnych.

     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości stawki podatku od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

     Zwracam się do poszczególnych Komisji o podanie ustalonej przez komisję stawki
     w podatku:
     a) Komisja Rolnictwa - 0,60
     b) Komisja Budżetu - 0,60
     c) Komisja Oświaty - 0,60
     d) Komisja Rewizyjna - 0,60

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w kwocie 0,60 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 0,60 głosowało 15 radnych.

     Zatem stawka od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w kwocie 0,57 zł została przyjęta przez radę jednogłośnie.

     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości stawki podatku od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych.

     Zwracam się do poszczególnych Komisji o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:

     a) Komisja Rolnictwa - 3,52
     b) Komisja Budżetu - 3,52
     c) Komisja Oświaty - 3,52
     d) Komisja Rewizyjna - 3,52

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w kwocie 3,52 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 3,52 zł została przyjęta przez Radę jednogłośnie (15 radnych).


     Kolejnym punktem jest ustalenie wysokości stawki podatku od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych. Przypomnę, iż proponowana stawka przez MF to 0,32 zł, propozycja Burmistrza to kwota 0,17 zł.
     Proszę poszczególne Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:

     a) Komisja Rolnictwa - 0,17
     b) Komisja Budżetu - 0,17
     c) Komisja Oświaty - 0,17
     d) Komisja Rewizyjna - 0,17

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych w kwocie 0,17 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 0,17 zł głosowało 15 radnych.

     Przystępujemy teraz do przegłosowania Uchwały Nr XXIII/112/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem stawek podatku od nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki: „za” przyjęciem uchwały podatkowej od nieruchomości po poprawkach głosowało 13 radnych, 1 głos przeciwny, 1 wstrzymujący.
     Uchwała Nr XXIII/112/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 została przyjęta przez Radę większością głosów „za” (13) i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych :
     Burmistrz poinformował, iż musimy podjąć Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 ponieważ uchwała ta podejmowana jest na dany rok podatkowy i moją propozycją jest, ażeby stawki pozostawić na poziomie roku 2004.
     Przewodniczący poprosił Komisje o uwagi dotyczące przedstawionej propozycji:

     a) Komisja Rolnictwa - brak uwag
     b) Komisja Budżetu -brak uwag
     c) Komisja Oświaty -brak uwag
     d) Komisja Rewizyjna -brak uwag.

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem stawek na poziomie roku 2004 podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku?
     Stwierdzam, że za przyjęciem stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku głosowało 15 radnych.
     Przystępujemy teraz do przegłosowania Uchwały Nr XXIII/113/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 : Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem stawek podatku od środków transportowych? Proszę o podniesienie ręki: „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
     Uchwała Nr XXIII/113/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

     Przystępujemy do ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
     Proszę poszczególne Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:

     a) Komisja Rolnictwa - 25,00
     b) Komisja Budżetu -25,00
     c) Komisja Oświaty -25,00
     d) Komisja Rewizyjna -25,00
     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki podatku od posiadania psów w kwocie 25,00 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 25,00 zł głosowało 15 radnych.
     Przystępujemy teraz do przegłosowania Uchwały Nr XXIII/114/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki: „za” przyjęciem uchwały podatkowej od nieruchomości po poprawkach głosowało 13 radnych, 2 głosy wstrzymujące (G. Krzyżosiak, I. Mikołajewski).
     Uchwała Nr XXIII/114/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów została przyjęta przez Radę większością głosów „za” (13) i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

     Obecnie przystępujemy do ustalenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej

     1.Proszę poszczególne Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki na sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i rolnych - od stoiska:
     a) Komisja Rolnictwa - 15,00
     b) Komisja Budżetu -15,00
     c) Komisja Oświaty -15,00
     d) Komisja Rewizyjna -15,00
     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki na sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i rolnych - od stoiska w kwocie 15,00 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 15,00 zł głosowało 15 radnych.


     1. Proszę poszczególne Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki za sprzedaż artykułów spożywczych z kosza, skrzyni, wózka - od osoby:

     a) Komisja Rolnictwa - 5,00
     b) Komisja Budżetu -5,00
     c) Komisja Oświaty -5,00
     d) Komisja Rewizyjna -5,00
     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem stawki za sprzedaż artykułów spożywczych z kosza, skrzyni, wózka - od osoby w kwocie 5,00 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 5,00 zł głosowało 15 radnych.

     Przystępujemy teraz do przegłosowania Uchwały Nr XXIII/115/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005: Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki: „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
     Uchwała Nr XXIII/115/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


     Ad. 5
     Kolejnym punktem obrad sesji jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na rok 2005.
     Przewodniczący poinformował, iż cena 1q żyta ustalona komunikatem Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy wynosi 37,67 zł, oraz propozycja Burmistrza również 35,00 zł.

     Proszę poszczególne Komisje o podanie ustalonej przez komisję stawki w podatku:
     a) Komisja Rolnictwa - 35,00
     b) Komisja Budżetu - 35,00
     c) Komisja Oświaty - 35,00
     d) Komisja Rewizyjna - 35,00

     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów Radnych jest za ustaleniem ceny 1 q żyta w kwocie 35,00 zł?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Stwierdzam, że za stawką 35,00 zł głosowało 15 radnych.

     Stwierdzam, że Rada korzystając z ustawowego uprawnienia do obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjęła do obliczania podatku rolnego na rok 2005 cenę 1 q żyta w kwocie 35,00 zł.
     Przewodniczący Rady, poinformował radnych, że zgodnie z obowiązującą procedurą, Rada przyjmując cenę 1 q żyta ustaloną komunikatem Prezesa GUS, nie ma obowiązku podejmowania w twej kwestii uchwały, jednakże skorzystaliśmy z ustawowego uprawnienia do obniżenia ceny skupu 1 q żyta w kwocie 35,00 zł dlatego musimy podjąć taką uchwałę:
     Przystępujemy do głosowania.
     Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki: „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
     Uchwała Nr XXIII/116/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na rok 2005 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


     Przewodniczący Rady Miasta i Gminy ogłosił 15 minutową przerwę.

     Po przerwie wznowiono obrady Sesji i przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.


     Ad. 6
     Podjęcie uchwały w sprawie „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2005, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej”.

     Burmistrz, poinformował iż program komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych został wręczony każdemu radnemu na Komisjach. Wszelkie szczegóły zostały omówione na posiedzeniach komisji, dlatego proszę o wyrażenie swoich uwag.
     Przewodniczący poprosił poszczególne komisje o wyrażenie uwag na temat przedstawionego projektu uchwały:
     a) Komisja Rolnictwa - brak uwag
     b) Komisja Budżetu -brak uwag
     c) Komisja Oświaty -brak uwag

       1. Komisja Rewizyjna -brak uwag.


     Jeżeli nie ma pytań przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
     Za przyjęciem uchwały nr XXIII/117/2004 w sprawie „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2005, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej” głosowało 15 radnych-jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

     Ad. 7
     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.
     Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie, informując iż:
     Organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Gminę w realizacji jej zadań przypisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie gminy i jej mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest niniejszy program.
     Celem programu jest:

     • stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społeczności Gminy Jutrosin,

     • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

     • określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

     Przedmiotem współpracy jest:

     • realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

     • podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

     • określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.

     Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały, po czym poprosił poszczególne komisje stałe rady o wyrażenie swych uwag:

     a) Komisja Rolnictwa - brak uwag
     b) Komisja Budżetu -brak uwag
     c) Komisja Oświaty -brak uwag
     d) Komisja Rewizyjna -brak uwag.

     Jeżeli nie ma pytań przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
     Za przyjęciem uchwały nr XXIII/118/2004 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005 głos swój oddało 15 radnych.
     Zatem uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

     Ad. 8
     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie do zawarcia umowy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz udzielenia poręczeń w celu zabezpieczenia jej wykonania..
     Głos zajął Burmistrz informując, iż aby doszło do zawarcia umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu „Stypendia dla młodzieży wiejskiej, będącej w trudnej sytuacji materialnej” w ramach Priorytetu 2-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, należy podjąć uchwałę dot. upoważnienia Burmistrza do jej podpisania.

     Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały, po czym poprosił poszczególne komisje stałe rady o wyrażenie swych uwag:

     a) Komisja Rolnictwa - brak uwag
     b) Komisja Budżetu -brak uwag
     c) Komisja Oświaty -brak uwag
     d) Komisja Rewizyjna -brak uwag.

     Jeżeli nie ma pytań przystępujemy do głosowania:. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały Nr XXIII/119/2004 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie do zawarcia umowy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz udzielenia poręczeń w celu zabezpieczenia jej wykonania.?
     Proszę o podniesienie ręki.
     Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych - jednogłośnie.
     Zatem uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

     Ad. 9
     Interpelacje i zapytania::

      • p.Hemmerling - proszę o wyjaśnienie, czy odbędzie się przetarg na wywóz śmieci, czy też każdy musi indywidualnie podpisać umowy z firmami ?

      • odp. Burmistrz poinformował, iż do każdego mieszkańca Gminy zgłosi się firma zainteresowana wywozem śmieci i każdy zadecyduje sam z kim podpisze umowę.

      • Radny Powiatowy p. Małecki- na terenie naszej Gminy działa 7 przedsiębiorstw, a są zarejestrowani w innych Gminach. Czy te przedsiębiorstwa odprowadzają podatek do Urzędu?

      • odp. Burmistrz poinformował, iż na tym terenie gdzie mieszkamy i jesteśmy zameldowani, to do tego Urzędu odprowadzamy podatek dochodowy, a podatek od gruntu wpływa do tej Gminy na terenie której znajduje się dana firma..

      • P. Kurzawa- odszedł na emeryturę p. Godlewski z Energetyki Jutrosin. Do kogo można dzwonić w razie jakiejkolwiek awarii, bądź zasięgnięcia informacji?

      • odp. Burmistrz poinformował, iż jeżeli zaistnieje taka sytuacja, gdzie dzwoniąc do oddziału Energetycznego w Jutrosinie - nikt nie będzie się zgłaszał, prośba o kierowanie się do Energetyki w Rawiczu. Na najbliższej sesji chcemy zaprosić przedstawiciela Energetyki, gdzie zostaną przedstawione nam sprawy bieżące oraz plany odnośnie oddziału energetycznego w Jutrosinie.

      • p. Żyto - dlaczego podatek od 1m2 (działalność gospodarcza) jest tak bardzo wysoki?

      • odp. Burmistrz wyjaśnił, iż my jako Gmina Jutrosin mamy najniższe podatki w porównaniu z najwyższymi w Gminach ościennych. Należy czynić wszystko, ażeby każdemu podmiotowi gospodarczemu ten podatek odpowiadał.

      • Radny powiatowy p. Małecki - O ile (średnio) wzrosły podatki w naszej Gminie?

      • odp. Średnio o 3-4%, natomiast podatek rolny wzrósł o 4 % - poinformował Burmistrz.


     Ad. 13
     Wolne głosy i wnioski: Brak

     Protokołowała:
     Rzeźnik Beata


                                                                                                                          Zatwierdzam
                                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                                       Stanisław Janaik

     9


   Informacje powiązane:
   Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
   Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
   Autor informacji: Małgorzata Pospiech
   Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
   Opublikowany dnia: 2004-12-03
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
   Zmian: 0


   Powiadom o zmianach w tym dokumencie
   Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.   Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu