Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 22/2004

Protokół Nr 22/2004
P R O T O K Ó Ł XXII/2004

z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17 listopada 2004r.,
o godz. 13.00 na Sali MGOK w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Lubiatowski Aleksy
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Swornowski Waldemar
12. Szymowiak Eugeniusz
13. Żyto Roman
14. Wlekliński Andrzej
15. Krzyżosiak Romuald

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXI96/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 14 września 2004 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/100/2004 z dnia 14 września 2004 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji.
10. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o stanie bezrobocia na terenie Powiatu oraz Gminy Jutrosin oraz działaniach podejmowanych w celu jego ograniczenia.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych.
12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązanych ustawowo kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu.
13. Sprawy gospodarcze, realizacja i finansowanie inwestycji, przetargi.
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Otwarcia XXII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak.
Na wstępie powitał przybyłych na Sesję trzech z sześciu zaproszonych Kombatantów, którym Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli kwiaty oraz Dyplomy uznania „Za obronę ojczyzny w 1939 roku”-nadanych przez Zarząd Główny Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych.
Następnie powitał obecnych na Sesji Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu - Pana Podinspektora Sławomira Śmiałowskiego, Przedstawicieli Zakładów Pracy, Pana Fabiana Małeckiego-Radnego Powiatowego, Pana Andrzeja Jarusa - specjalistę ds. melioracji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, Sołtysów, Radnych, Przedstawicieli Prasy, Panią Skarbnik, Pana Burmistrza i wszystkich pozostałych gości.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych. Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Głos zajął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu - Pan Podinspektor Sławomir Śmiałowski, informując iż ma zaszczyt wręczyć podziękowania dla trzech mieszkańców Szkaradowa: Wiesławie Mencel, Radosławowi Nowackiemu oraz Mateuszowi Domiczowi pomoc jaką wykazali z złapaniu złodziei pieniędzy w Szkaradowie u Pani Anny Karkosz.
Za odwagę otrzymali podziękowanie oraz upominki ufundowane przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu. Do podziękowań dołączyła się również Pani Anna Karkosz.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Protokół stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami:

 • 25 września 2004 roku na terenie naszej Gminy odbył się Powiatowy Zlot Krajoznawczy PTTK. Uczestniczyło w nim ponad 300 osób. Zakończenie zlotu odbyło się u Państwa Sierpowskich w Jutrosinie.

 • Burmistrz poinformował, iż brał udział w dwóch uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego-u Państwa Bernadków z Rogożewa, oraz Państwa Fasińskich z Płaczkowa.

 • 16 października 2004 roku zostało Zespołowi Szkół w Jutrosinie uroczyście nadane imię JANA PAWŁA II.

 • odbyły się dwie narady Starosty, Wójtów i Burmistrzów - jedna narada miała miejsce w Bojanowie, druga narada w Jutrosinie- gdzie omawiane były kwestie podatkowe.

 • podpisany został kredyt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na II ETAP Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Jutrosinie w kwocie 900.000,00 zł.

 • odbyła się narada Sołtysów z Przedstawicielem SAPARD-u.

 • Burmistrz poinformował, iż brał udział w Święcie 11-go listopada.

 • Burmistrz poinformował, iż w poniedziałek przekazał na ręce Przewodniczącego Rady projekt budżetu na 2005 rok.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXI96/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 14 września 2004 roku.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, informując iż szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady.
Przystąpiono do głosowania-za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/103/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
Zmiany w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie przedstawiła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Przystąpiono do głosowania-za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/104/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Zenon Łakomy, informując, iż wcześniej już podjęta uchwała została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lesznie, z powodu złego sformułowania § 5 Uchwały. Wszystkie szczegóły dotyczące uchwały zostały omówione na Komisjach Stałych Rady.
Po zapoznaniu się z treścią uchwały przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/105/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
Projekt uchwały wraz z Statutem przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Zenon Łakomy, informując iż każdy z Radnych zapoznał się ze Statutem OPS-u, szczegóły omawiane były na komisjach stałych rady. Ostatnio uchwalony Statut dla Ośrodka Pomocy Społecznej był w roku 1990. Uchwalając nowy Statut, kierowaliśmy się zmianami prawnymi oraz tym, że zasiłki rodzinne i ich wypłaty zostały włączone do obowiązków OPS-u.

Komisje Stałe Rady nie wniosły żadnych uwag.
Po zapoznaniu się z treścią uchwały przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/106/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
Przewodniczący Rady poinformował, iż podjęta wcześniej uchwała o wynagrodzeniu Burmistrza została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego, ponieważ nie było ujęte w niej dodatku specjalnego. Szczegóły omawiane były na komisjach stałych rady.
Przewodniczący poprosił przedstawicieli danych komisji o podanie , w jakiej wysokości przyznają dodatek specjalny dla Burmistrza:

 • Komisja Rolnictwa - 20%

 • Komisja Rozwoju - 20%

 • Komisja Oświaty - 20%

 • Komisja Rewizyjna - 20%


Przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/107/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/100/2004 z dnia 14 września 2004 roku.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Zenon Łakomy, informując, iż wcześniej podjęta uchwała musi zostać zmieniona w § 4 w pkt. 2 załącznika nr 1 do Uchwały wyrazy: „o najniższych dochodach w rodzinie” należy zastąpić „o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie”.
Przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/108/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji.
Burmistrz poinformował, iż wymogiem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji. Jeżeli dana inwestycja została rozpoczęta w danym roku kalendarzowym i nie zostanie w tym samym roku zakończona, to Rada musi podjąć to uchwałą. Nasza Gmina ma rozpoczętą budowę kanalizacji sanitarnej II i III ETAP. Inwestycja ta nie zostanie zakończona w tym roku i dlatego musimy podjąć dwie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jutrosin na rok 2004, w zakresie podjęcie w/w inwestycji.

Przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XXII/109/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Uchwała Nr XXII/110/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 10.
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o stanie bezrobocia na terenie Powiatu oraz Gminy Jutrosin oraz działaniach podejmowanych w celu jego ograniczenia.
Na koniec października 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 3.161 bezrobotnych, tj. o 6,6% mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o 13,1 % mniej niż na koniec 2003 roku. Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.10.2004 r. w Gminie Jutrosin to 277 osób, natomiast bez prawa do zasiłku w % wg stanu na dzień 31 października 2004 roku - 85,9. Kobiety stanowią 56,3% ogółu bezrobotnych, natomiast jeśli chodzi o wykształcenie - dominującą grupą bezrobotnych, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym, najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym. Największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat - 32, 6% oraz osoby w przedziale wieku od 45 do 54 lat - 23%. Cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych wg czasu pozostania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok - w gminie Jutrosin wynosi 35,8%.
Szczegółowa informacja została dołączona do protokołu i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady poinformował, iż swoje oświadczenie majątkowe przedłożył Wojewodzie Wielkopolskiemu , który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.
W wymaganym terminie do 30 kwietnia br. oświadczenia o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2003 roku złożyli wszyscy radni. Zostały one przekazane do Urzędu Skarbowego w Rawiczu, w celu ich „przebadania”. W swoim wystąpieniu do Rady Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu, oceniając pozytywnie złożoną dokumentację zwrócił się jedynie o uzupełnienie zeznań majątkowych 5 Radnych, poprzez przesłanie kopii zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2003.
Stwierdzam-powiedział Przewodniczący- iż wszyscy członkowie Rady Miejskiej w Jutrosinie w sposób prawidłowy wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

Ad. 12.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązanych ustawowo kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu.

Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, jako Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin byłem zobowiązany przyjąć i poddać analizie złożone oświadczenia majątkowe przez osoby pełniące kierownicze funkcje publiczne w Gminie.
W wymaganym ustawowo terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2004 roku, oświadczenia o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2003 roku złożyli wszyscy:
- dyrektorzy szkół ( 5 osób) i przedszkoli samorządowych (3 osoby),
- dyrektor Ośrodka Kultury,
- dyrektor Biblioteki Publicznej,
- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pracownicy Urzędu: Sekretarz, Skarbnik oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Razem na moje ręce złożono więc 14 oświadczeń majątkowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeń majątkowych, oraz mojej wiedzy i uzyskanych informacji co do stanu faktycznego sytuacji majątkowej podległych mi pracowników stwierdzam, że w złożonych oświadczeniach majątkowych prawidłowo określili i zawarli informacje o swoich:
1. Zasobach pieniężnych i posiadanych nieruchomościach.
2. Mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych (dotyczy to głównie posiadania samochodu).
3. Źródłach dochodów z tytułu zatrudnienia.
4. Zaciągniętych kredytach powyżej 10.000 zł.
Chcę poinformować również, że żadna z tych osób nie wchodzi w konflikt z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Oznacza to, że pracownicy Gminy na funkcjach kierowniczych, objęci przepisami tej ustawy, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie posiadają udziałów w spółkach prawa handlowego, nie zasiadają w radach i zarządach tych spółek.
Stwierdzam, iż w mojej ocenie osoby zajmujące funkcje publiczne w Gminie, zobowiązane do złożenia zeznań majątkowych w sposób prawidłowy wypełniły swój obowiązek.

Ad. 13
Sprawy gospodarcze, realizacja i finansowanie inwestycji, przetargi.
Burmistrz poinformował, iż odbyły się dwa przetargi - pierwszy przetarg na budowę drogę w miejscowości Zaborowo. W przetargu tym brały udział 4 firmy, jednakże przetarg został unieważniony z braku środków finansowych inwestora na powyższe zadanie. Drugi przetarg odbył się na III ETAP budowy kanalizacji sanitarnej - niedługo zostanie podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Burmistrz poinformował również, iż zostało zlecone przygotowanie dokumentacji na drogę Nadstawy-Bielawy.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania - BRAK.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski:

 • Radny p. Mikołajewski poinformował, iż brakuje 2 lamp na końcu ul Powstańców, jeśli będzie taka możliwość, proszę o ich założenie.

 • Pani Ciesielska-Sołtys wsi Bielawy- prośba o oświetlenie wioski.

 • Pan Szymkowiak - Sołtys wsi Szymonki - czy kanalizacja sanitarna i deszczowa będą robione razem ? Odp. Burmistrz poinformował, iż kanalizacja będzie budowana osobno, a deszczowa będzie robiona przy budowie drogi.Na powyższym zakończono obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokowała
Rzeźnik Beata.

                                                                                                                                                       Przyjął
                                                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                                                               Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu