Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 21/2004

Protokół Nr 21/2004
P R O T O K Ó Ł XXI/2004

z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 14 września 2004r.,
o godz. 13.00 na Sali MGOK w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Lubiatowski Aleksy
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Swornowski Waldemar
12. Szymowiak Eugeniusz
13. Żyto Roman
14. Wlekliński Andrzej
15. Krzyżosiak Romuald

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2004 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie, dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu Komendzie powiatowej Policji w Rawiczu pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie dotacji budżetowej na dofinansowanie prowadzonej działalności statutowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
11. Podjęcie uchwały o nadaniu Zespołowi Szkół w Jutrosinie imienia „Jana Pawła II”.
12. Przyjęcie podstawowych założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.
13. Konsultacja propozycji rozwiązań organizacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Otwarcia XXI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał obecnego na Sesji Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu - Pana Podinspektora Sławomira Śmiałowskiego, Przedstawicieli Zakładów Pracy, Sołtysów, Radnych, Przedstawicieli Prasy, Panią Skarbnik, Pana Burmistrza i wszystkich pozostałych gości.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych. Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • 23 lipca 2004 roku odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków dla Jutrosina i okolicznych wsi.

 • 1 sierpnia odbył się na stadionie w Jutrosinie festyn integracyjny Kórnik-Czmioniec-Jutrosin organizowany przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie wraz z Bractwem Kórkowym.

 • udział w dożynkach gminnych, które odbyły się 29 sierpnia 2004 roku w Grąbkowie. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy wzięli czynny udział w zorganizowaniu imprezy.

 • przygotowane i zawiezione zostały do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wnioski do ZPORR-u (jeszcze nie ma odpowiedzi, czy wnioski te zostały zaopiniowane pozytywnie)

 • odbył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie ETAP III, wygrała firma „DREN-BUD” z Poznania (kwota 1.400 000,00 zł)

 • w Rawiczu odbyły się Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa, w których braliśmy czynny udział.

 • udział w Dożynkach Powiatowych, na których rozstrzygnięto konkurs o „NAJPIEKNIEJSZĄ ZAGRODĘ”. (III miejsce w Powiecie zajęli Państwo Maria i Jerzy Skopińscy z Nadstaw-Gmina Jutrosin).

 • Udział w V tegorocznej edycji konkursu „WIELKOPOLSKA JAOKŚĆ”- certyfikat jakości, przyznany przez Komitet Konkursów Jakościowych za: „Wartości odżywcze i walory smakowe produkowanych warzyw oraz za ekologiczność upraw” wręczony został Państwu Malchrzyckim ze Szkaradowa.

 • w Urzędzie przez 30 dni został wyłożony do wglądu plan zalesiania.


Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2004 roku.
Przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie zostało dołączone do protokołu i stanowi załącznik Nr 3.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie, dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.
Głos zajął Burmistrz informując, iż szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady. Staraliśmy się o kredyt z NFOŚiGW w Warszawie, ale tam okazało się że nie ma 50% umarzalności, dlatego teraz staramy się o ten sam kredyt z WFOŚiGW w Poznaniu.
Komisje nie mają uwag co do przedstawionego uzasadnienia uchylenia tej uchwały. Przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Uchwały Nr XXI/95/2004 głosowało 13 radnych (2 nieobecnych) - Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.

Komisje Stałe Rady - brak uwag.

Podstawę prawną odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej, przystąpiono do głosowania.
Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/96/2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Ad. 6
Podjęcie uchwały o udzieleniu Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego.
Głos zajął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu - Pan Podinspektor Sławomir Śmiałowski. Podziękował za zaproszenie oraz za to że Rada Miejska wyraziła chęć pomocy Komendzie Powiatowej w Rawiczu. Na wstępie zdementował pogłoski o likwidacji Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie. Zapewnił, iż na pewno jednostka ta na pewno będzie istnieć tak długo, jaka będzie ku temu potrzeba. Samochód który będzie zakupiony za część pieniędzy przekazanych przez Radę zostanie przekazany dla Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie.

Komisje Stałe Rady - brak uwag, wyrażają opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę, następnie przystąpiono do głosowania: o udzielenie Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego głosowało 13 Radnych (2 nieobecnych) - jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie dotacji budżetowej na dofinansowanie prowadzonej działalności statutowej.
Burmistrz poinformował, iż szczegóły tej uchwały omawiane były na Komisjach.
Kwota 5.000,00 zł jaką chcemy przekazać jest potrzebna do podstawowego funkcjonowania Stowarzyszenia.

komisje Stałe Rady - brak uwag.

Przystąpiono do głosowania - za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie dotacji budżetowej na dofinansowanie prowadzonej działalności statutowej głosowało 13 Radnych (2 nieobecnych)- jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

10 min. przerwa.

Po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik UMiG - Pani Grażyna Niedbała.

Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych (1 nieobecny)
Uchwała Nr XXI/99/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie stanowi załącznik Nr 8 do protokoły.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005.
Na powyższym zakończono obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Burmistrz poinformował, iż starać się o stypendium mogą wszyscy ci, których dochód na 1 członka w rodzinie nie przekracza 504 zł netto. Jeżeli ktoś posiada gospodarstwo rolne, musi wziąć zaświadczenie z Urzędu o dochodowości z gospodarstwa, natomiast jeżeli osoba pracuje zawodowo musi mieć zaświadczenie zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego .
Gminie Jutrosin zostanie przydzielonych 15 stypendiów, dlatego musi zostać uchwalony regulamin przyznawania tych stypendiów.

Komisje Stałe Rady - brak uwag.

Po zapoznaniu się z treścią uchwały przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (1 nieobecny-uspr.).
Uchwała Nr XXI/100/2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Od stycznia została wprowadzona ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa to zmienia stan prawny , określa wymogi jakie musimy spełniać - poinformował Burmistrz.
Szczegóły zostały omówione na Komisjach.

Po zapoznaniu się z treścią uchwały przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (1 nieobecny-uspr.).
Uchwała Nr XXI/101/2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały o nadaniu Zespołowi Szkół w Jutrosinie imienia „Jana Pawła II”.

Burmistrz poinformował iż złożony wcześniej wniosek przez radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski o nadanie imienia „Jana Pawła II” został przez Radę Miejską poparty i zaakceptowany.

Po zapoznaniu się z uchwałą przystąpiono do głosowania: Uchwała Nr XXI/102/2004 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 12.
Przyjęcie podstawowych założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

Ad. 13
Konsultacja propozycji rozwiązań organizacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Ad. 14
Interpelacje i zapytania - brak.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż decyzją Wojewody Wielkopolskiego została Uchylona Uchwała Nr XVIII/87/2004 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie, ponieważ zapis § 1 uchwały narusza postanowienia § 7 rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszłkowskich, który nakazuje przyznanie burmistrzowi dodatku specjalnego w kwocie wynoszącej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 • Radny p. Mikołajewski - prośba o założenie kaloryferów w muzeum ziemi jutrosińskiej.

 • Sołtys z Rogożewa - kiedy zostanie dokończona droga w Rogożewie?

Burmistrz - odcinek drogi należy jeszcze do Zakładu Doświadczalnego w Smolicach, dlatego w pierwszej kolejności musimy ją prawnie uregulować, a kolejny etap to dokończenie brakującego odcinka Rogożewo-Smolice.

 • Sołtys z Jezior - kto sfinansował kostkę oraz założenie chodnika w Szkaradowie (odcinek na zakręcie z Chubów)

Burmistrz - inwestycja ta została sfinansowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, a założenie kostki pozostało w naszej kwestii - zakładała firma Pana Walczaka Marka z Jutrosina.

Protokołowała:

Rzeźnik Beata

                                                                                                                                                 Przyjął
                                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                                         Stanisław Janiak

1


3


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu