Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXVIII/18 z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 czerwca 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXVIII/18 z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 czerwca 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXVIII/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ XXXVIII/18

z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 czerwca 2018 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Bielerzewska Iwona
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Lis Tomasz
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Ostrowska Jadwiga
11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

        Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Jutrosin wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem jego zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
12. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
13. Informacja o prowadzonej działalności w roku 2017 oraz o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:
- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
- Dyrektora Biblioteki Publicznej
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


       W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Śmieciowego w Lesznie;
- brałem udział w zebraniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska;
- odbył się festyn charytatywny dla małej Helenki w Jeziorach;
- odbyły się zawody strażackie w Ostojach;
- odwiedziłem jubilatów z naszej Gminy;
- brałem udział w obchodach 25-lecia WFOŚiGW w Poznaniu;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/187/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Kredyt w kwocie 1.300.000 zł. przeznaczony będzie na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach”. Spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w latach 2018-2025. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/189/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Jutrosin wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest potrzebna po to, by można podpisać akt notarialny w sprawie objęcia przez Gminę Jutrosin 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/188/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin


         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwałę taką podejmowaliśmy już na poprzedniej Sesji, jednak została ona unieważniona, w związku z tym, że jej projekt nie został poddany konsultacjom Związkom Zawodowym. Teraz obowiązek ten został spełniony i uchwałę tą poddajemy pod obrady jeszcze raz. Jej treść nie została zmieniona.
Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/190/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jutrosin ustala się w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od kościołów, przedszkoli i szkół. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Jutrosin wynosi: 5 (napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu). Natomiast maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi: 40 (napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu). Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/192/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zgodnie z ustawą Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na okres nie dłuższy niż 30 dni. W związku z tym wskazujemy – na okres od 15 lipca do 15 sierpnia – dwa takie miejsca – w Ostojach oraz na obszarze zbiornika retencyjnego w Jutrosinie. Uzyskaliśmy już zgody od Wód Polskich, Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Także nie mamy żadnych prawnych przeszkód. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

        Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak. W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, od 1 lipca będą obowiązywały niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Dlatego też zmianie ulega wynagrodzenie Burmistrza – Zbigniewa Koszarka (wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł., dodatek funkcyjny – 1.700 zł., dodatek specjalny – 1.600 zł. oraz dodatek za wieloletnią pracę – 940 zł.). Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/194/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków celem jego zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

       Głos zajął Prezes „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu – Pan Michał Doliński. Regulamin taki uchwalany był w 2006 roku. Zmiana jego jest spowodowana zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Gminy, w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez nas projektu regulaminu, po dokonaniu analizy, przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, czyli Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. W regulaminie tym zawarto m.in.: minimalny poziom usług świadczonych przez nas w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączenia do sieci, warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru przez nas wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków oraz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/195/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

       Głos zajęła – Naczelnik wydziału działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki – Pani Małgorzata Maćkowiak. W roku 2017 przyjęliśmy 3169 wniosków w ramach płatności obszarowych, w tym zawierały się również 2083 wnioski o płatności ONW, 5 – w ramach płatności – rolnictwo ekologiczne, 46 - w ramach płatności rolno– środowiskowo-klimatycznej, 29 – płatności rolno-środowiskowej. Na chwilę obecną wydanych mamy 99,75% decyzji w ramach płatności obszarowych (wygląda to bardzo podobnie w ramach płatności ONW); 100% wydanych decyzji w ramach rolnictwa ekologicznego i ponad 95% w ramach PRSK i PRŚ.

       Jeśli chodzi o wysokość kwot wypłaconych za 2017 rok – jest to na chwilę obecną ponad 52 miliony złotych w ramach płatności obszarowych; w ramach ONW – ponad 3 miliony złotych; w ramach rolnictwa ekologicznego – 281 tys. zł.; w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – 924 tys. zł, natomiast w ramach płatności rolno-środowiskowej – 216 tys. zł.

        W roku 2018 w ramach nowych e-wniosków, tzn. elektronicznych, przyjęliśmy na chwilę obecną (bo kampania cały czas trwa) – ponad 3 tys. wniosków. 25 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w dopłatach do materiału siewnego.
W związku z wdrożeniem aplikacji e-wniosek pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Miejskiej Górce wraz z ODR przeprowadzili liczne szkolenia, w których rolnicy zostali poinformowani o konieczności złożenia takiego wniosku. Ponadto rolnicy mogli tez skorzystać z pomocy technicznej w Biurze Powiatowym w Miejskiej Górce.

        Na chwilę obecną Agencja prowadzi następujące nabory: od 28.06 do 27.07. – na modernizację gospodarstw rolnych; od 29.06. do 30.07. – na premie dla młodych rolników; od 18.06. do 17.07. – na restrukturyzacje małych gospodarstw oraz od 01.06. do 31.07 – na inwestycje w rozwój obszarów leśnych.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 13
Informacja o prowadzonej działalności w roku 2017 oraz o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji


        Głos zajęła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – Pani Krystyna Konieczna. W 2017 roku wśród imprez organizowanych przez lub przy pomocy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie można wyróżnić m.in.: XXV Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, Gminny Dzień Kobiet w Szkaradowie, spływ kajakowy „Orlą z Jutrosina do Pakosławia”, bieg dookoła zalewu, 3. turniej wsi o puchar Burmistrza, „Bawimy się razem”, festyn wakacyjny dla mieszkańców, Dożynki Gminne w Szkaradowie, Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych, czy „Mikołaj w mieście”.
        Oprócz tego GCKiR w Jutrosinie prowadziło również działalność środowiskową (różnego typy akademie, pokazy), kulturalną (kursy, koła, warsztaty, zespoły i sekcje), a także promocyjną oraz usługową. W strukturach funkcjonowania GCKiR w Jutrosinie mieści się również Muzeum Ziemi Jutrosińskiej, Gminne Centrum Informacji oraz boisko sportowe Orlik.

      Jeśli chodzi o okres wakacyjny to imprezą go rozpoczynającą był spływ kajakowy Doliną Baryczy z Milicza do Sułowa, który odbył się 9 czerwca 2018 roku. Jak co roku – we wioskach Gminy Jutrosin – odbywać się będzie cykl imprez pod nazwą „Bawimy się razem”. Do tej pory mamy zgłoszone: Nad Stawem, Bartoszewice, Grąbkowo, Pawłowo, Jeziora, Janowo, Szymonki; 8 lipca – XIV Mistrzostwa Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych na dworcu kolejowym w Jutrosinie; 15 lipca odbędzie się festyn przyjaźni. Ponadto w sierpniu odbywać się będą wakacyjne spotkania filmowe w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie; 12 sierpnia – Dożynki Gminne w Grąbkowie, a 25 sierpnia – jak co roku zjazd harcerski w leśniczówce w Szymonkach.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- Dyrektora Biblioteki Publicznej

        Głos zajęła Pani Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin. W 2017 roku odbyły się w Bibliotece: spotkanie autorskie z pisarką Olgą Rudnicką, z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem oraz przewodnikiem Włodzimierzem Ranoszkiem. Uczestniczyliśmy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy w „Światowym Dniu Pluszowego Misia”. Odbywały się również konkursy „Głośnego czytania”, plastyczne „Zimowy pejzaż” oraz różne turnieje. Przygotowywaliśmy zajęcia cykliczne dla dzieci, zarówno w ferie zimowe, jak i letnie. Zwiększyła się liczba czytelników, a także woluminów książek. Korzystaliśmy z budżetu gminnego, jak również z budżetu Biblioteki Narodowej.
        W Bibliotece w Jutrosinie, Szkaradowie i Dubinie w okresie wakacyjnym odbywać się będą spotkania i zajęcia z dziećmi według ułożonych przez bibliotekarki programów edukacyjnych z elementami zabawy i wzbogacone o warsztaty plastyczno-manualne. W Jutrosinie będą to m.in.: spotkania z pszczelarzem, poznawanie rodzajów zbóż, etymologia pochodzenia produktów: kukurydza i ryż i wiele innych atrakcji. W Dubinie – współorganizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Dubina” półkolonii dla dzieci , a w Szkaradowie - poznanie „ciekawego książkowego świata” – „my się w wakacje nie nudzimy, miło czas w bibliotece spędzimy” – czyli cykliczne spotkania z dziećmi na temat wybranych książek.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Ad. 14
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 15

Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – podziękował p. Burmistrzowi za możliwość wyjazdu do Muzeum Narodowego do Warszawy, przypomniał o powołaniu Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wspomniał o sposobie głosowania uchwał przez Radnych;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o Komitet to w jego składzie widzę członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej, Sołtysów i na przykład księży; natomiast co do głosowania Radnych – to od nowej kadencji wszyscy zainteresowani przebiegiem Sesji będą mogli śledzić całą jej transmisję w internecie – bowiem będą nakazywały na to przepisy;

- p. P. Drozdowska – wspomniała o potwierdzonej przez System monitoringu w Puławach - suszy rolniczej i możliwości składania do Urzędu Gminy wniosków o szacowanie strat w rolnictwie;

- p. J. Ostrowska – można by rozważyć kwestię podwyżek pensji Dyrektorów szkół z naszej Gminy;

- p. I. Mikołajewski – około 200 zawodników zapisało się na bieg, który odbędzie się 15 lipca w Jutrosinie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 16
Zakończenie obrad

O godz. 15:45 Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu