Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXVII/18 z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 maja 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXVII/18 z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 maja 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXVII/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ XXXVII/18

z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 29 maja 2018 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Ostrowska Jadwiga
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2017
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017
7. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok
8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2017 rok
9. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2017
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2017:
- przeprowadzenie głosowania (jawne)
- ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania
- przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w granicach części obrębów geodezyjnych: Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego
16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
17. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
18. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
19. Interpelacje i zapytania
20. Wolne głosy i wnioski
21. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
w Jutrosinie

- uczestniczyłem w obchodach 70-lecia koła gospodyń wiejskich w Szkaradowie;
- brałem udział w targach rolniczych w Bojanowie;
- brałem udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim;
- brałem udział w sadzeniu drzew miododajnych w Pakosławiu;
- uczestniczyłem w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

        Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/178/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/179/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2017

         Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/180/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok. Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2017 rok uchwalono w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/104/2016 w wysokości:
- dochody - 30.631.257,53
- wydatki - 33.531.257,53

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok w kwocie 2.900.000,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2017 roku następowały zmiany budżetowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 9 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +3.545.698,06
- wydatki - +293.190,06

Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2017 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 34.176.955,59
- wydatki - 33.824.447,59


Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2017 do kwoty 352.508,00 zł. stanowiąca nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2017.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.
(załącznik nr 6 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 7
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok

         Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Mariana Jakubowskiego. Odczytał On Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2017 rok.

U Z A S A D N I E N I E:


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2017 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 4 głosy (jednogłośnie).

Dziękuję Panu Marianowi Jakubowskiemu za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 8

Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok opinię pozytywną.

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Marian Jakubowski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2017 rok. Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2017 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 9
Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2017

     Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2017:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

      Projekt uchwały Nr XXXVII/181/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2017 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 14 „za” (nieobecność Radnej: G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XXXVII/181/2018 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
     Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2017.

Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 11.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej

          Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Mogą one zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. W związku z powyższym możliwe jest podjęcie przez rady gminy uchwał o zawarciu porozumienia w tej sprawie. Mając na uwadze, że najbliższą jednostką prowadzącą schronisko dla osób bezdomnych jest miasto Leszno, chcemy zawrzeć takie porozumienie, by w razie zaistnienia takiej potrzeby mieć gdzie umieścić osobę bezdomną.
          Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/182/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Uchwałę taką podejmowaliśmy już na poprzedniej Sesji, jednak ze względu na błąd przy nazwie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Szkaradowie: było Zespół Szkół w Szkaradowie, a powinno być: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie, podejmujemy ją jeszcze raz. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/183/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w granicach części obrębów geodezyjnych: Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem

           Głos zajął Pan Marcin Englert – z pracowni projektowej URBIPLAN z Rawicza. Granicami opracowania niniejszej zmiany studium obejmuje się działki ewidencyjne położone w obrębach geodezyjnych Szkaradowa, Śląskowa oraz Nad Stawem, które planuje się przeznaczyć na tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz eksploatacji kruszywa naturalnego. Warunkiem dokonania zmiany przeznaczenia w/w działek geodezyjnych na cele budowlane jest przeprowadzenie procedury planistycznej polegającej na zmianie studium, a w dalszej kolejności opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 r.

      Głos zajął Pan Zenon Łakomy – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin. Nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego zawiadomił Urząd, że podjęta w dniu 19 kwietnia 2018 roku uchwała nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin jest w Jego ocenie wadliwa prawnie, bowiem projekt tego aktu nie został przekazany do zaopiniowania nauczycielskim związkom zawodowym, co jest niezgodne z wymogiem ustawy o związkach zawodowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji organ nadzoru zalecił, aby Rada Miejska wyeliminowała z obrotu prawnego wadliwą uchwałę poprzez jej uchylenie. Jednocześnie zaznaczono, że brak działań ze strony Rady spowoduje wszczęcie przez organ nadzoru postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Dlatego też, na dzisiejszej Sesji uchylamy tą uchwałę, aby po zasięgnięciu opinii nauczycielskich związków zawodowych, poddać ją pod obrady w czerwcu.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/185/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego

       Głos zajął Pan Zbigniew Koszarek – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Wojewoda Wielkopolski określił w zarządzeniu, że liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu Rawickiego w wyborach w 2018 roku wynosić będzie 17. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Z uwagi na fakt, iż w przypadku trzech gmin liczba mandatów jest niższa niż 3, zachodzi konieczność połączenia Gmin Pakosław i Jutrosin w jeden okręg wyborczy oraz Gmin Bojanowo i Miejska Górka również w jeden okręg wyborczy.
      I tak też w okręgu wyborczym nr 1 (Gmina Bojanowo i Miejska Górka) wybieranych będzie 5 radnych; w okręgu wyborczym nr 2 (Gmina Jutrosin i Pakosław) – 4 radnych, natomiast w okręgu wyborczym nr 3 (Gmina Rawicz) – 8 radnych.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/186/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 16
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

          Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek dokonywania oceny zasobów pomocy społecznej za poprzedni rok. Gmina przygotowuje ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Jest ona wraz z rekomendacjami podstawą do planowania budżetu na rok następny.
         Brak pytań ze strony Radnych. Zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej G. Bobrowskiej usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna Nr 4/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z oceną stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 17
Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków

        Głos zajął Prezes „Wodociągów Gminnych” - Pan Michał Doliński. Spółka w roku 2017 obsługiwała w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 3 Gminy: Miejską Górkę, Jutrosin oraz Pakosław; 7 ujęć wody: w Szkaradowie, Szymonkach, Starym Sielcu, Rogożewie, Konarach, Miejskiej Górce oraz Białymkale oraz 3 oczyszczalnie: Pakosław, Chojno i Nowy Sielec. Z ujęć wodociągowych w roku 2017 wydobyliśmy i wprowadziliśmy do sieci wodociągowej ponad 1mln 340 tys. m³ wody, dodatkowo zakupiliśmy jeszcze wodę z zewnątrz, bo nie jesteśmy samowystarczalni jeżeli chodzi o ilości wody, którą rozprowadzamy (z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu – ponad 74 tys. m³, ze Związku Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – ponad 51 tys. m³). Łącznie zakupiono ponad 125 tys. m³ wody, za kwotę 360 tys. zł. Oczyszczalnie oczyściły w skali roku ponad 280 tys. m³ ścieków, w tym również ścieki pochodzące z infiltracji, wód opadowych, nieopomiarowanych zrzutów ścieków wśród odbiorców. W firmie w roku 2017 pracowało: 5 pracowników w biurze, 13 osób w obsłudze brygady remontowej, pozostali pełnili funkcję inkasentów i konserwatorów urządzeń.

          Tak mniej więcej wygląda działalność Spółki w roku ubiegłym. W tym roku po raz pierwszy nie składaliśmy wniosku o zatwierdzenie taryf do rad gmin, a w związku ze zmianą ustawy – Prawo wodne – do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Wrocławia. Taryfa opłat będzie obowiązywała teraz na 3 lata – od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku. Cena za wodę – 2,88 zł. brutto; opłata abonamentowa – 6,48 zł. brutto; cena za ścieki – 5,09 zł. brutto (grupa odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej; grupa ta obejmuje także działalność usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych ludności); 9,72 zł. brutto (odbiorcy zużywający wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych); opłata abonamentowa – 2,70 zł. brutto.

Brak pytań.


Ad. 18
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie

        Głos zajął Pan Stanisław Janiak. Na XI Zjeździe OMGZOSP RP w Jutrosinie w dniu 22 kwietnia 2016r. z zaproponowanych delegatów przez zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP został zatwierdzony na okres 5 lat - 21 osobowy Zarząd oraz została wybrana 5 osobowa Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału. W rejonie działania ZOMGZOSP istnieje na 19 wsi sołeckich i Miasto Jutrosin - 13 jednostek OSP, w tym typu „M” 7 Jednostek, typu „S” 6 Jednostek; z czego 2 decyzją Komendanta Głównego PSP zostały włączone do KSRG, są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Zgodnie ze statutem na 13 jednostek OSP w 9 OSP zostały powołane JOT. Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów: OSP Szkaradowo, Jutrosin, Śląskowo, Rogożewo, Domaradzice, Janowo, Ostoje, Grąbkowo i Dubin. Pozostałe 4 jednostki, takie jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora decyzji takiej nie podjęły. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach – OSP Rogożewo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż .
        Ilość zrzeszonych członków we wszystkich Jednostkach OSP przedstawia się następująco: członków czynnych – 334 osoby, w tym 19 kobiet; członków honorowych – 28 osób; członków wspierających – 1393 osoby; łączna liczba członków – 1755 osoby; ponadto – 176 osoby są to dziewczęta i chłopcy w wieku 12–16 lat tworzące Harcerskie i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
        Posiadany ważniejszy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w wyżej wymienionych jednostkach to: średni samochód bojowy - szt. 3: OSP Jutrosin, Szkaradowo i Śląskowo; lekki samochód bojowy Ford Kontener - szt. 1: OSP Rogożewo; Ford Transit - szt. 1: OSP Jutrosin; WV osobowy - szt. 1: OSP Szkaradowo; jednostki wyposażone w zestaw medyczny PSP R1 – razem szt. 4: Jutrosin, Szkaradowo, Śląskowo i Rogożewo; samochód marki ŻUK - szt. 2: OSP Grąbkowo i OSP Dubin; motopompy M 800 łącznie – 17; motopompy pływające - 6 motopompy szlamowe - 4, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny oraz wiele innego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
        Aby sprostać zadaniom, które stoją przed Jednostkami OSP na co dzień, a szczególnie podczas prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej. Podstawą do wykonania tych zadań są członkowie czynni, posiadający odpowiednie wyszkolenie, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną i umundurowanie bojowe, do tego normatywu należy dołączyć indywidualne ubezpieczenie i badania lekarskie strażaków ratowników. Na ten cel angażowane są środki z budżetu gminy przeznaczone na ochronę przeciwpożarową, które są wsparte dotacją około 40% wartości zakupów sprzętu i umundurowania z ZOW Z OSP RP w Poznaniu. Najczęściej dysponowane do zdarzeń są jednostki ze Szkaradowa, Jutrosina i Śląskowa.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 19
Interpelacje i zapytania

Brak


Ad. 20
Wolne głosy i wnioski

- p. A. Kapała – przeczytała list od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie stacjonowania karetki na terenie Gminy Jutrosin;

- p. I. Mikołajewski – co z nawadnianiem boiska sportowego na stadionie w Jutrosinie;

- p. I. Mikołajewski – na tą chwilę na bieg, który odbędzie się 15 lipca w Jutrosinie zapisanych jest ponad 40 osób;

- p. E. Szymkowiak – rolnicy mają problem ze składowaniem folii po sianokiszonce;

- p. J. Zuziak – podziękował za naprawienie drogi na ulicy Bolesława Prusa;

- p. St. Janiak – następna Sesja odbędzie się 28 czerwca 2018 roku.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 21
Zakończenie obrad

      O godz. 16:00 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu