Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 19/2004

Protokół Nr 19/2004
P R O T O K Ó Ł XIX/2004

z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24.06.2004r.,
o godz. 10.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2004-2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2002 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 i 2005 środków finansowych na realizację priorytetowych zadań inwestycyjnych.
8. Złożenia przez Dyrektorów Szkół oraz Dyrektora Domu Kultury w Jutrosinie informacji o prowadzonej działalności.
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Otwarcia XIX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości, Sołtysów , Radnych, Burmistrza, Skarbnika. Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • Burmistrz poinformował, iż została podpisana umowa z Agencją SAPARD na budowę drogi w Grąbkowie

 • do najbliższej środy musimy złożyć wnioski na kanalizację ETAPIII oraz na drogę w Zaborowie.

 • Na Rynku w Jutrosinie odbył się festyn organizowany przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie „Od Przedszkola do Opola”.

 • Odbyły się Komisje Stałe Rady, na których omawiane były sprawy opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jutrosin, na lata 2004-2006 i 2007-2013.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2004-2013.
Burmistrz poinformował, iż odbyły się dwa spotkania robocze, na których opracowywano PRL. Opracowanie tego Planu kosztowało dużo wysiłku wielu osób, chodź był on opracowany w bardzo krótkim czasie. Program ten znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta, dlatego wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z tym planem. Może on zawierać jeszcze błędy, ponieważ właśnie przed chwilą został nam dostarczony i jest to wersja do poprawki. Każdego roku będzie też monitoring tegoż planu.

Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Stanisław Janiak.
Przystąpiono do głosowania - Za przyjęciem Uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin na lata 2004-2006 i 2007-2013 głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
Zmiany do Uchwały przedstawiła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy - Pani Grażyna Niedbała.
Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem Uchwały Nr XIX/89/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 głosowało 15 Radnych - uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Ogłoszono 10 min. przerwę.

Po przerwie przystąpiono do dalszego porządku obrad, pkt. 5 przeniesiono a w jego miejsce pkt.8

Ad. 8 Złożenie przez Dyrektorów Szkół oraz Dyrektora Domu Kultury w Jutrosinie informacji o prowadzonej działalności.

 1. Jako pierwsze sprawozdanie przedłożyła Pani dyr. Zespołu Szkół Ogółnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie Pani Hanna Nowak - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


 1. Drugie sprawozdanie z prowadzonej działalności przedstawił Pan Dariusz Stachowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


 1. Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie-Pan Andrzej Musielak jako trzeci przedstawił sprawozdanie z działalności Gimnazjum- sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


 1. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Szkaradowie przedłożyła Pani Dyrektor Irmina Gilicka Zalas - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


 1. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Jutrosinie przedłożyła Pani Dyrektor Alina Batkiewicz - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


Ogłoszono 10 min. przerwę.
po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad i jako kolejne sprawozdanie przedstawiła Dyr. Domu Kultury Pani Krystyna Konieczna.- sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Wszystkie sprawozdania znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 5
Podjęcie uchwały e sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.
Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Stanisław Janiak.
Burmistrz poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o podanie stawek:

 1. Dot. § 2 Uchwały Nr XIX/90/2004 - za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego, przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 0,20 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie - 0,40 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 2,00 zł oraz ze prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, plantach, pasach zieleni oraz pozostałych elementów pasa drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2 - 0,40 zł.:


 • Komisja Rolnictwa- bez zmian

 • Komisja Budżetu - bez zmian

 • Komisja Oświaty - bez zmian

 • Komisja Rewizyjna - bez zmian
 1. Dot. § 3 Uchwały Nr XIX/90/2004 - proponowane stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt.2:

 1. poza obszarem zabudowanym - 1,00 zł

 • Komisja Rolnictwa - bez zmian

 • Komisja Budżetu - bez zmian

 • Komisja Oświaty - bez zmian

 • Komisja Rewizyjna - 2,00 zł.

 1. w obszarze zabudowanym - 2,00 zł

 • Komisja Rolnictwa - bez zmian

 • Komisja Budżetu - bez zmian

 • Komisja Oświaty - bez zmian

 • Komisja Rewizyjna - 5,00 zł.


 1. Dot. § 4 Uchwały Nr XIX/90/2004 -proponowane stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego:

 1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego

 • poza obszarem zabudowanym - 0,30 zł

 • w terenie zabudowanym - 0,60 zł.

 • za 1m2 powierzchni reklamy - 0,70 zł

 • za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,20 zł.


 • Komisja Rolnictwa - bez zmian

 • Komisja Budżetu - bez zmian

 • Komisja Oświaty - bez zmian

 • Komisja Rewizyjna - bez zmian


Różnica - pkt. 2 - dot. §3 - przystąpiono do głosowania -
Za przyjęciem stawki 1,00 zł głosowało 10 Radnych, 3 głosy wstrzymujące, 2 Radnych nieobecnych-usprawiedliwionych.
Stawka 1,00 zł została przyjęta 10 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi”.
Przystąpiono do podjęcia Uchwały Nr XIX/90/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina: za przyjęciem Uchwały głosowało 10 Radnych, 3 Radnych wstrzymało się od głosu, 2 Radnych nieobecnych.
Uchwała została przyjęta przez Radę 10 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zamiany do uchwały Nr III/24/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2002 roku.
Burmistrz poinformował, iż przyjęta na Komisjach przez Radnych zmiana ryczałtu wynosi 10%. Komisje uzgodniły iż pieniądze będą wypłacane kwartalnie.
Podstawę prawną odczytał Przewodniczący Rady - przystąpiono do głosowania :
Za przyjęciem Uchwały Nr XIX/91/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zamiany do Uchwały Nr III/24/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2002 roku głosowało 13 Radnych, 2 nieobecnych.
Uchwała został przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 i 2005 środków finansowych na realizację priorytetowych zadań inwestycyjnych.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie informując, iż na pokrycie kosztów budowy drogi przez wieś Zaborowo zaplanowano zabezpieczyć środki finansowe z następujących źródeł:

 1. w roku 2004 z podziału nadwyżki budżetowej za rok 2003

 2. w roku 2005 ze środków finansowych uchwalonego budżetu.

 3. z budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na realizacją inwestycji pn.: „budowa III etapu kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie.

Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych - jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/92/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 i 2005 środków finansowych na realizację priorytetowych zadań inwestycyjnych.

Ad.9
Interpelacje i zapytania - BRAK.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski.

 • Burmistrz zaprosił wszystkich na powitanie lata do Szkaradowa. Impreza odbędzie się na placu pod wierzą w Szkaradowie,

 • 1 lipca odbędzie się techniczny odbiór oczyszczalni ścieków

 • 23 lipca o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków.


Na powyższym zakończono obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:

Rzeźnik Beata
                                                                                                                                                            Przyjął

                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                     Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2002-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu