Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 18/2004

Protokół Nr 18/2004
P R O T O K Ó Ł XVIII/2004
(SESJA ROBOCZA)

z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28.05.2004r., o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.


 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.

 5. Informacja w sprawie podjęcia prac nad Planem Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Jutrosin.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.

 7. Interpelacje i zapytania

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie.


Otwarcia XVIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał, Radnych, Sołtysów, Burmistrza.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).

Ad.2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami:

 • odbyła się narada Wójtów Burmistrzów w Pakosławiu

 • udział w zebraniu sprawozdawczym (ZBOWID) w Jutrosinie

 • udział w naradzie u Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu - omawiane były sprawy związane z programem Unijnym.

 • w lipcu przyjadą do Jutrosina Francuscy przyjaciele, gdzie odbędzie się podsumowanie 10-letniej współpracy Polsko-Francuskiej (staże).

 • Burmistrz poinformował, iż jesteśmy na finalnym etapie zakończenia budowy oczyszczalni ścieków

 • Burmistrz brał dział w zebraniu walnym w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie.

 • Burmistrz poinformował, iż musi zostać opracowany Plan Rozwoju Lokalnego - bez tego planu Gmina Jutrosin nie otrzyma żadnych pieniędzy i zgody na wykonanie jakichkolwiek inwestycji .


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.
Zmiany w budżecie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie. Burmistrz prosił o podjęcie decyzji przez Radę, ażeby zgodziła się na przekazanie części pieniędzy na zaczęty remont. Jeśli Rada wyrazi zgodę to zmiany te zostaną uwzględnione jeszcze w tej Uchwale.

Przystąpiono do głosowania - za przyjęciem Uchwały głosowało 13 Radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XVIII/85/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 została przyjęta przez Radę większością głosów i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.

Burmistrz poinformował iż postanawia zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 960.000,00 zł na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin. Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jutrosin z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

 • Radny Żyto - czy był sens przystępowania do przetargu skoro SAPARD nie miał pieniędzy?

 • Burmistrz - SAPARD miał pieniądze, tylko zostało złożone bardzo dużo wniosków i przydzielono pieniądze tym , którzy spełnili określone wymagania i warunki


Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych - Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady Sesji i przystąpiono do pkt. 5

Ad. 5
Informacja w sprawie podjęcia prac nad Planem Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Jutrosin.

Burmistrz poinformował, iż musi zostać opracowany Plan Rozwoju Lokalnego - bez tego planu Gmina Jutrosin nie otrzyma żadnych pieniędzy i zgody na wykonanie jakichkolwiek inwestycji .
Dlatego należy powołać pełnomocnika Burmistrza Jutrosina ds. rozwoju lokalnego. Pełnomocnik ten pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego, przygotowując założenia planu rozwoju lokalnego i będzie odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych, wyznaczenie obszarów, w których będą realizowane projekty. Należy również powołać zespół zadaniowy, który będzie miał za zadanie wypracowanie założeń do Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Jutrosin. Proponowany skład Zespołu Zadaniowego, to 59 osób (Pracownicy Urzędu, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Radni , Sołtysi, Dyr. Największych Zakładów Produkcyjnych w Gminie Jutrosin i inni mieszkańcy Gminy). Zadaniem tego zespołu będzie zapoznanie się z materiałami źródłowymi i opracowaniami zawierającymi analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, udział w organizowanych warsztatach, wypracowanie Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 oraz inne zadania zlecone przez pracowników Instytutu.

Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Głos zabrał Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie - informując iż ostatnio Burmistrz miał podwyższoną pensję po wyborach w 2002 roku. Od tego czasu nie było żadnej podwyżki, dlatego prośba o podwyżkę kierowana jest do Rady, albowiem teraz tylko Uchwałą Rady może zostać przyznana podwyżka p. Burmistrzowi.
Podstawę prawną Uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, po czym przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Uchwały Nr XVIII/87/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2004 roku głosowało 15 Radnych - uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu nr 5.

Ad.7.
Interpelacje i zapytania - BRAK.

Ad.8.
Wolne głosy i wnioski:

 • P. Kasprzak Krzysztof - w Urzędzie do wypełnienia znajdują się wnioski, dla tych osób które mają budynki pokryte eternitem falistym. Należy te wnioski jak najszybciej wypełnić.

 • do 15 czerwca 2004 roku oprócz niedziel otwarte jest biuro ODR, gdzie przeszkolone osoby pomagają w wypełnianiu wniosków dla rolników o dopłaty bezpośrednie.

 • 6 czerwca odbędą się zawody sportowo-pożarnicze na stadionie w Jutrosinie.

 • Zakład Doświadczalny w Smolicach przekazuje Gminie Jutrosin nieodpłatnie działki, drogi i budynki.

 • w ostatnią niedzielę sierpnia 2004 roku odbędą się w Grąbkowie dożynki gminne.


Na powyższym zakończono obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:

Rzeźnik Beata
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu