Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 17/2004

Protokół Nr 17/2004
P R O T O K Ó Ł XVII/2004
(Sesja Absolutoryjna)

z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.04.2004r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad. 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2003 oraz planu zadań gospodarczych i z zakresu infrastruktury społecznej.

 4. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

 • Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2003.

 • Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2003 rok.

 1. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.

 2. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2003.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2003:

 1. przeprowadzenie głosowania (jawne),

 2. ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,

 3. przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.

 2. Podjęcie nowej uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosinie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości NADSTAW na NADSTAWEM.

 4. Rozpatrzenie informacji Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jutrosinie o prowadzonej działalności w roku 2003.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania .

 1. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej o prowadzonej działalności w roku 2003.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.


 1. Rozpatrzenie sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza MiG Jutrosin ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2003 rok .

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

 1. Informacja przedstawiciela Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, dotycząca zamierzeń i polityki inwestycyjnej na terenie MiG Jutrosin oraz sposobu rozliczeń i wystawiania faktur za pobór gazu.

 2. Interpelacje i zapytania

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.


Otwarcia XVII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał, Radnych, Sołtysów, Burmistrza, Panią Skarbnik oraz wszystkich zaproszonych gości.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • Burmistrz poinformował zebranych, iż brał udział w naradzie odbywającej się w Poznaniu u Wojewody, gdzie omawiane były sprawy dotyczące realizacji Programu aktywizacji bezrobotnych „Rowy” na urządzeniach melioracji podstawowych w 2004r., gdzie w ramach w/w programu w gminie Jutrosin zostanie zatrudnionych 28 osób bezrobotnych.

 • narada Wójtów, Burmistrzów w Rawiczu - omawiano sprawy dotyczące sfinansowania kupna samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz sprawy związane z oświatą i rekrutacją uczni na rok szkolny 2004/2005.

 • zebranie w sprawie rozpoczęcia działalności oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

 • udział w Zebraniu Walnym w „GS” w Jutrosinie.

 • udział w naradzie Sołtysów z Przedstawicielem AJAX-U (sprawa wniosków o dopłaty)

 • Burmistrz poinformował, iż na terenie Gminy odbywały się prace równania dróg polnych,

 • została założona dokumentacja w Starostwie Powiatowym w Rawiczu na drogę do Zaborowa.

 • Burmistrz brał udział w Komisjach Stałych Rady.


Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2003 oraz planu zadań gospodarczych i z zakresu infrastruktury społecznej.
Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003.
Budżet Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2003 uchwalono w dniu 20 grudnia 2002 roku Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jutrosin Nr III/20/2002 w wysokości: po stronie dochodów 10.219.371,00, po stronie wydatków 12.733.371,00 zł.
Dochody: Plan Wykonanie %
1. Rolnictwo i łowiectwo - 2.637,00 2.877,00 109,10%
2. Leśnictwo - 3.500,00 3.112,86 88,94%
3. Transport i łączność - 245.100,00 245.100,00 100%
4. Gospodarka mieszkaniowa 202.120,00 212.065,24 104,92%
5. Administracja Publiczna 49.500,00 50.048,58 101,11%
6. Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 13.823,00 13.820,40 99,98%
7. Bezpieczeństwo publ. i ochrona
przeciwpożar. 200,00 200,00 100,00%
8. Dochody od osób prawnych
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiad. osob. praw. 2.761.335,00 2.709.721,04 98,13%
9. Różne rozliczenia 6.620.432,00 6.606.611,70 99,79%
10. Oświata i wychowanie 24.041,00 26.064,05 108,41%
11. Opieka społeczna 530.708,00 529.954,06 99,86%
12. Edukacyjna opieka wychow. 118.315,00 115.161,56 97,33%
13. Gospodarka komun. i ochr. środ. 69.868,00 64.153,08 91,82%
14. Kultura i ochrona dziedz. narod. 6.500,00 6.687,35 102,88%

Ogółem plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2003 rok: plan- 10.648.079,00

Wydatki: Plan Wykonanie %
1. Rolnictwo i łowiectwo 37.940,00 29.929,57 78,89
2. Leśnictwo 2.000,00 1.956,00 97,80
3. Transport i Łączność 706.278,00 641.590,17 90,84
4. Turystyka 11.300,00 10.646,50 94,22
5. Gospodarka mieszkaniowa 180.700,00 172.836,60 95,65
6. Działalność usługowa 2.000,00 2.000,00 100
7. Administracja publ. 1.120.200,00 1.087.822,79 97,11
8. Urzędy naczelnych organów
władzy państw. kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 13.823,00 13.820,40 99,98
9. Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoż. 88.600,00 84.149,98 94,98
10. Obsługa długu publ. 42.790,00 31.326,36 73,21
11. Różne rozlicz. 72.745,00 - -
12. Oświata i wychowanie 5.238.446,00 5.090.311,02 97,17
13.Ochrona zdrowia 132.000,00 129.224,01 97,90
14.Opieka Społeczna 668.838,00 659.630,82 98,62
15. Edukacyjna opieka wychow. 1.394.155,00 1.342.720,19 96,31
16. Gospodarka komun.
i ochrona środowiska 2.386.414,00 2.293.283,00 96,10
17. Kultura i ochrona
dziedzictwa narodow. 413.850,00 404.437,88 97,73
18. Kultura fizyczna i sport 53.000,00 48.151,78 90,85


Ogółem plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok: plan- 12.565.079,00, wykonanie - 12.043.837,07, % 95,85%.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu MiG za rok 2003 znajduje się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 4
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

 • opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie w roku 2003.

 • Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.


W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinię o działalności finansowej odczytał członek Komisji Pan Waldemar Swornowski
Waldemar Swornowski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2003. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu i jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jurtrosinie.
Następnie Członek Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu i jest do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosine.

Ad. 5
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wniosku komisji rewizyjnej RM w Jutrosine w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
Opinie odczytał Przewodniczący Rady - Pan Stanisław Janiak.
Opinia stanowi załącznik do protokołu i znajduje się do wglądu w Sekretariacie UMiG w Jutrosine.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2003r odczytała Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin Pani Niedbała Grażyna (opinia pozytywna) - stanowi załącznik do protokołu i znajduje się do wglądu w Sekretariacie UMiG w Jutrosinie .

Ad. 6
Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2003. (brak)

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2003:

 1. przeprowadzenie głosowania (jawne),

 2. ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,

 3. przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

Uchwałę Nr XVII/81/204 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003 i udzielenia z tego tyt. absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Janiak. Po doczytaniu Uchwały przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych - Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2003.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz bardzo podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i za współprace między nim a Radą.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jutrosinie złożyły na ręce Burmistrza MiG wiązankę kwiatów w podziękowaniu za wszystko co uczynił dla uczniów.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.
Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie - Pani Grażyna Niedbała.
Uchwałę odczytał Przewodniczący Rady, a następnie przystąpiono do głosowania. Za podjęciem Uchwały Rada głosowała jednogłośnie - Uchwała Nr XVII/82/2004 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwałę przestawił i odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak - przystąpiono do głosowania - za przyjęciem uchwały Nr XVII/83/2004 RM w Jutrosinie głosowało 15 Radnych - uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości NADSTAW na NADSTAWEM.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz - za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
Uchwała Nr XVII/84/2004 RM w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11
Rozpatrzenie informacji Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jutrosinie o prowadzonej działalności w roku 2003.

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania .

Sprawozdanie przedstawił p. Lisiecki - Prezes Zarządu MGZ OSP w Jutrosinie:

 • po kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP odbyło się zebranie walne.

 • zarejestrowaliśmy mniejsza ilość wypalania traw przez rolników.

 • 23 maja w Śląskowie odbędzie się 75-lecie istnienia jednostki OSP wraz z nadaniem jej Sztandaru.

 • 6 czerwca odbędą się zawody sportowo-pożarnicze na terenie stadionu w Jutrosinie.


Po przedstawieniu sprawozdania przystąpiono do przyjęcia wewnętrznej uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 Radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 1 nieobecny. Uchwała wewnętrzna Nr 1/2004 została przyjęta przez Radę 11 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12
Rozpatrzenie sprawozdania Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o prowadzonej działalności w roku 2003

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Po przedstawieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wewnętrznej uchwały.
Uchwała wewnętrzna Nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.Ad. 13
Rozpatrzenie sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza MiG Jutrosin ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2003 rok .

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Wiesława Krajka - Pełnomocnik Burmistrza MiG Jutrosin ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie stanowi zał. do protokołu.
Uchwała wewnętrzna Nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania została przyjęta przez Rade jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 14.
Informacja przedstawiciela Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, dotycząca zamierzeń i polityki inwestycyjnej na terenie MiG Jutrosin oraz sposobu rozliczeń i wystawiania faktur za pobór gazu.
Przewodniczący Rady - Stanisław Janiak podziękował Panu Jackowi Kaysiewiczowi zastępcy dyrektora ds. handlowych zakładu Gazownictwa w Pozananiu za przyjęcie zaproszenia i poprosił o zabranie głosu. Pan Kaysiewicz podziękował za zaproszenie i poprosił o zadawanie pytań:

 • Radny Aleksy Lubiatowski - radni jak i mieszkańcy są zaniepokojeni coraz wyższymi rachunkami za gaz. Rachunki te są bardzo niezrozumiałe dla ludzi bowiem znajduje się na nich wiele niewyjaśnionych pozycji i określeń. Wyjaśniając stwierdził, iż z tego co odczytał na rachunku za gaz płacimy zaledwie połowę z całej kwoty, reszta to kwota niewyjaśniona.

 • Dyr. Kaysiewicz - rachunki, to nie jest wymysł gazownictwa. To prawo energetyczne ustala, jak ma wyglądać faktura. Na danym rachunku widnieje opłata za gazu, opłata przesyłowa zmienna, opłata przesyłowa stała oraz opłata abonamentowa i dopóki nie przejdziemy na gaz wysokometanowy, co na pewno potrwa jeszcze kilka lat, rachunki za gaz będą wysokie.

 • Radny Lubiatowski - kilka lat temu zakładano przyłącze, wówczas zakładany licznik zakupiłem za własne pieniądze, a teraz na rachunku widnieje opłata za licznik. Dlaczego mam płacić za swoją własność - pyta radny.

 • Dyr. Kaysiewicz - jest to nie możliwe , aby ktoś sam sobie kupował licznik. Licznik jest własnością gazowni.

 • radny Żyto - kto ponosi koszty przyłączy?

 • Dyr. Kaysiewicz - koszty przyłączy ponosi gazownia.

 • radny Lubiatowski - jak długo jest ważna dokumentacja techniczna na przyłącza

 • Dyr. Kaysiewicz - dokumentacja techniczna ważna jest 4 lata, natomiast warunki techniczne na przyłącza 2 lata.

 • Radni nie kryli niezadowolenia tych osób, którzy opłacają rachunki prognozowane.

 • Dyr. Kaysiewicz wyjaśniał, iż rachunki prognozowane otrzymują te osoby, które zużywają najmniej gazu. Prognozy te zostały wypracowane i na dzień dzisiejszy spełniają swoja zadanie i jeśli ktoś nie zgadza się ze stanem rachunku ma prawo odwołania się.


Ad. 15
Interpelacje i zapytania : BRAK

Ad. 16

Wolne głosy i wnioski:

 • Burmistrz prosił sołtysów o oflagowanie wiosek w dniach 1-3 maja.

 • „ w skrócie przedstawił plan imprez na 1-3 maja.

 • „ poinformował, iż w najbliższym czasie wyjeżdża delegacja do Francji.Na powyższym zakończono obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:

Rzeźnik Beata


2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2002-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu