Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 16/2004

Protokół Nr 16/2004P R O T O K Ó Ł XVI/2004

z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31.03.2004r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad. 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 7. Podjecie uchwały w sprawie opinii o postulowanej zmianie pisowni urzędowej nazwy miejscowości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nadstawem w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę nazwy wsi NADSTAW.

 9. Rozpatrzenie informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.

 10. Interpelacje i zapytania

 11. Wolne głosy i wnioski.

 12. Zakończenie.


Otwarcia XVI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości: Pana Fabiana Małeckiego- Radnego Powiatowego, Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu - Pana Waldemara Horodko, Pana Rafała Nowaka - Komendanta Policji Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół, Sołtysów, Radnych, Burmistrza, Panią Skarbnik oraz przedstawiciela z „Gazety Poznańskiej”- Pana Kośmidra.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
- Burmistrz poinformował, iż brał udział w dwóch naradach Burmistrzów i Wójtów, które miały miejsce w Miejskiej Górce oraz w Bojanowie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy poinformowali, iż złożone przez naszą gminę wnioski o dofinansowanie do SAPARD-u na budowę oczyszczalni ścieków oraz budowie kanalizacji sanitarnej dla Jutrosina zostały zakwalifikowane.

 • udział w obchodach Dnia Kobiet

 • udział w spotkaniach Klubu Seniora

 • udział w otwarciu wystawy malarskiej w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej (prace malarskie mieszkańców gminy Jutrosin).

 • udział w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu - Burmistrz poinformował, iż fundusz chce zwiększyć pomoc dla gmin w formie umarzania części zaciągniętego kredytu (nawet do 50%).

 • przygotowujemy się do przejęcia i wypłacania przez Urząd zasiłków rodzinnych.

 • spotkanie z przewoźnikami - ustalenie harmonogramu pracy w oczyszczalni ścieków.

 • planujemy na koniec czerwca uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2004.
Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie -Pani Grażyna Niedbała.
Przystąpiono do głosowania - za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych - Uchwała Nr XVI/75/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli:
Uchwałę przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych - Uchwała Nr XVI/76/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.
Uchwałę przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych - Uchwała Nr XVI/77/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwałę wraz z załącznikiem przedstawił Burmistrz MiG.
Uchwała ta była podjęta w roku 1998 przez Zarząd. Obecnie Zarząd już nie istnieje, a jego miejsce zajmuje Rada, dlatego to było pierwszym powodem, dla którego Uchwała ta zostaje jeszcze raz podjęta. Drugim powodem jest zmiana nazewnictwa dwóch miejscowości: z Sielec Stary na Stary Sielec i Sielec Nowy na Nowy Sielec. Trzecim powodem jest zmiana nazewnictwa Szkoły Podstawowej w Szkaradowie na Zespół Szkół w Szkaradowie oraz lokal w Szkaradowie został przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych - poinformował Burmistrz.
Po przedstawieniu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały Nr XVI/78/2004 głosowało 15 Radnych - uchwała został przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie opinii o postulowanej zmianie pisowni urzędowej nazwy miejscowości.
Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej-Pan Stanisław Janiak, wyjaśniając, iż po raz kolejny próbujemy „wywalczyć” zmianę nazewnictwa miejscowości NADSTAW na NADSTAWEM. W otrzymanym na ręce Przewodniczącego Rady piśmie od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stwierdzono, iż ostatnio złożony przez Radę wniosek w sprawie zmiany nazwy miejscowości w gminie z dnia 28 stycznia 2004 roku nie spełnia względów formalnych. Powyższy wniosek winien być przygotowany w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, która zastąpiła regulację zawartą w tym zakresie w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października1934r. o ustaleniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości.
W przypadku wniosku dotyczącego miejscowości zamieszkałych, rada gminy jest obowiązana przeprowadzić w tych miejscowościach konsultacje z mieszkańcami, w trybie i na zasadach określonych w podjętej w tym celu uchwale. Wniosek powinien zawierać: uzasadnienie, wyniki konsultacji z mieszkańcami omawianych miejscowości, opinię starosty powiatu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, informację o kosztach finansowych w podziale na koszty budżetu państwa (wymiana dowodów osobistych, tablic na drogach krajowych), starostwa, gminy (tablice na drogach gminnych, pieczątki i szyldy) i mapę topograficzną. Pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Po przedłożeniu Radnym informacji, przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych - Uchwała Nr XVI/79/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nadstawem w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę nazwy wsi na NADSTAW.
Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 Radnych - Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XVI/80/2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.9
Rozpatrzenie informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Najczęściej występującymi kategoriami przestępstw popełnianych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin, to kradzieże cudzej rzeczy ,kradzieże z włamaniami do pojazdów zaparkowanych na terenie Miasta i Gminy, włamania do budynków, piwnic, przestępstwa drogowe (jazda rowerami i pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości).

 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu -1

 • „ kradzieży cudzej rzeczy - 5

 • „ „ z włamaniem - 4

 • „ drogowe - 16.


Rewir Dzielnicowych dobrze współpracuje ze szkołami na terenie miasta i gminy Jutrosin . Wraz z nauczycielami czuwa nad spokojnym przebiegiem organizowanych imprez szkolnych tj. zabawy, dyskoteki.
Dobrze układa się również współpraca Rewiru Dzielnicowych z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie, oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzajemnie przekazywane są informacje dot. problemów społecznych i sytuacji konfliktowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie zakupiła dla Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie urządzenie kontrolno-pomiarowe „ALCOTEST”, który w znacznym stopniu usprawni pracę policji.
Kończąc sprawozdanie, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie asp. sztab. Rafał Nowak zapewnił, iż ze swej strony Policja dołoży wszelkich starań, aby każdy obywatel tego miasta i gminy czuł się bezpieczny w domu, na ulicy, w pracy i w czasie wypoczynku.
/Szczegółowe sprawozdanie Kierownika Rewiru Dzielnicowych znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu/.

Przewodniczący Rady podziękował Panu Nowakowi za przedłożoną informację i poprosił o zabranie głosu Pana Waldemara Horodko Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu.
Komendant podziękował za zaproszenie. Na wstępie poinformował zebranych, iż Gmina Jutrosi jest jedną z bezpieczniejszych gmin w Powiecie Rawickim (tuż po Gminie Pakosław), podsumowując sprawozdanie Komendanta Rewiru Dzielnicowych w Jutrosnie Pana Rafała Nowaka stwierdził, iż w okresie 2003r. stwierdzono 26 zdarzeń kryminalnych, w porównaniu do analogicznego okresu 2002 ilość ta uległa zmniejszeniu z 28 na 26 zdarzeń. Sytuacja w Powiecie Rawickim wygląda następująco: z ankiety przeprowadzonej w śród mieszkańców powiatu rawickiego na zadane pytania :

 • 88% badanych stwierdziło, iż Powiat Rawicki jest Powiatem bezpiecznym. Jeśli badane osoby odpowiadały wiarygodnie, to jest to wynik bardzo dobry - powiedział Komendant.

 • Jeśli chodzi o zgłoszenie przestępstw Policji - 58% badanych odpowiedziało, iż zgłosiło przestępstwa natomiast 42 % odpowiedziało, iż przestępstwa nie zgłosiło.

 • Kolejnym z pytań było, jak ocenia się zachowanie Policjanta przyjmującego zgłoszenie; 79% mieszkańców naszego powiatu odpowiedziało, iż zgłaszając dane zderzenie jest przyjmowanych dobrze. Jest to wynik bardzo dobry.

 • Czy obawia się Pan/Pani, iż może zostać ofiarą przestępstwa - to kolejne z pytań zadanych w ankiecie. Według Komendanta Powiatowego Powiat Rawicki jest jednym z bezpieczniejszych powiatów w województwie Wielkopolskim i tak też uważa 49% respondentów. Jest to dobrze, że nie jest tego więcej, ale jest to 49%, czyli przykładowo połowa zgromadzonych na tej sesji obawia się, iż może paść ofiarą przestępstwa - powiedział Pan Horodko. Były to jedne z najistotniejszych pytań, jakie zostały zadane osobom biorącym udział w ankiecie. Jednoznacznie jest to ocena Policji powiatu rawickiego.

Sukcesem Rawickiej Policji jest wykrycie sprawcy zabójstw, które miały miejsca po 23 lipca 2002 roku. Prace nad zabójstwami trwały 14 miesięcy. Był to długi okres bardzo intensywnych prac specjalnej grupy policjantów, którzy rejestrowali i zbierali wszelkie dowody, jeździli po całym kraju w poszukiwaniu sprawców. Jednak długi okres prac został uwieńczony sukcesem.
Kolejnym sukcesem było zatrzymanie w miesiącu lipcu 2003 roku 54-letniego mężczyzny, który przyjeżdżał aż z Jaworu, żeby systematycznie dokonywać kradzieży na terenie Rawicza.
Wykryliśmy też grupę złodziei, którzy włamywali się do mieszkań. Podejrzenia były na grupy przestępcze z woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i z Leszna, a złodziejami okazali się mieszkańcy Rawicza.
Zdajemy sobie sprawę, iż nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania wszystkich. Był okres intensywnych prac nad zabójstwem i wtedy sprawy kradzieży schodziły na drugorzędny plan, ale cieszymy się iż mogliśmy tyle zrobić, by poprawić bezpieczeństwo naszego społeczeństwa-powiedział Komendant.

Ad. 10.
Interpelacje i zapytania:

 • Radny Powiatowy - Pan Fabian Małecki - jak wygląda sprawa przejęcia Ośrodka Zdrowia w Szkaradowie?

 • Burmistrz - wystąpiliśmy z wnioskiem do Sądu - I rozprawa odbyła się w marcu, druga będzie w kwietniu. Rozwiązaniem problemu, będzie porozumienie się z Powiatem Rawickim, pod który ten właśnie ośrodek teraz należy.Ad. 11
Wolne głosy i wnioski:

 • Radny Grzywaczewski: w Bartoszewicach w 3 budynkach nie ma doprowadzonego oświetlenia. Prośba mieszkańców tych budynków o doprowadzenie oświetlenia. Burmistrz - jeżeli są to prywatne budynki, to sprawie oświetlenia muszą załatwić sobie sami mieszkańcy.

 • Sołtys z Rogożewa: droga na Ochłodę jest źle zrobiona, są wyboje. Prośba o sprowadzenie wyrówniarki.

 • Radny Mikołajewski: Rada prosi o zaproszenie na najbliższą Sesję przedstawiciela gazownictwa (chodzi o wyjaśnienie sposobu rozliczeń i wystawiania faktur za pobór gazu).

 • Sołtys z Zaborowa: prośba o zakup kas do pieniędzy za podatek oraz gabloty na wioski.

 • Radna P. Krzyżosiak - prośba o ograniczenie prędkości w Szkaradowie.Na powyższym zakończono obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:                                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                                 Stanisław Janiak

Rzeźnik Beata

2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu