Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 12/2003

Protokół Nr 12/2003
P R O T O K Ó Ł

z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22.10.2003r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kląskała Maria
7. Krzyżosiak Genowefa
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Swornowski Waldemar
13. Szymkowiak Eugeniusz
14. Wlekliński Andrzej
15. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy
sesjami.
3. Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Gminy Jutrosin w I półroczu 2003 roku.
4. Podjecie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na cele
publiczne, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku.
6. Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

 1. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącą Zespołu do spraw zaopiniowania wyboru zgłoszonych kandydatów na funkcje ławnika.

 2. powołanie trzyosobowej Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów ławników (skład Komisji należy przegłosować).

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia funduszu stypendialnego, dla absolwentów
szkół średnich, mieszkańców Gminy Jutrosin, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej a pragnących kontynuować naukę w szkołach wyższych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w
Rawiczu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2003.
10.Złożenie informacji przez:

 • Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych ustawowo kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu.

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

11.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o przyjętych założeniach i wskaźnikach do
projektu budżetu Gminy Jutrosin na rok 2004, oraz zasadach polityki podatkowej.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zakończenie.


Otwarcia XII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości: Pana A. Musielaka , Pana Nowaka - Komendanta Policji Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, Radnego Powiatowego Pana Fabiana Małeckiego, Sołtysów, Radnych, Burmistrza oraz przedstawicieli z gazet „Życie Rawicza” i „Gazety Poznańskiej”.
Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Porządek obrad został przyjęty bez żadnych zmian.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami:

 • Burmistrz poinformował zebranych, iż uczestniczył w naradzie sołtysów na temat kwot mlecznych oraz kolczykowania zwierząt,

 • Burmistrz uczestniczył również na naradzie, odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącej programu SAPARD,

 • W kolejnym punkcie swego wystąpienia Burmistrz poinformował, iż uczestniczył w dwóch jubileuszach z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,

 • W Muzeum Ziemi Jutrosińskiej odbyło się otwarcie wystawy, pt. Sakralia, w której uczestniczył Burmistrz,

 • Dnia 14.10.2003 roku Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 • Burmistrz powiadomił, że brał udział na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, w którym uczestniczyli również Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski oraz Kurator Oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 • Burmistrz poinformował, iż uczestniczył również w posiedzeniach Komisji, które odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin.
Ad. 3
W punkcie tym Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedstawił pokrótce sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.
Dochody na terenie gminy Jutrosin zostały wykonane w 45,12%.
Dochody własne gminy zostały wykonane w 51,49%. Na dotacje celowe zaplanowano 616.690 tysięcy, z czego wykonano 341.390 tysięcy. Subwencje ogólne wykonane zostały w 56%. W budżecie gminy są też zaległości podatkowe, wysłano 15 postanowień, 300 upomnień oraz 44 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Rawiczu.
Wydatki gminy w I półroczu wykonane zostały w 42-44%, czyli została rezerwa w wysokości ok. 6%, która przeznaczona będzie na potrzeby bieżące gminy. Zaplanowane inwestycje są wykonane, bądź są wykonywane. W I półroczu wydatki gminy obciążone były głównie inwestycjami związanymi z modernizacją dróg. Natomiast obciążenie finansowe II półrocza związane będzie w większości z budową oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

Ad. 4
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwała Nr XII/54/2003 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została przedstawiona i poddana głosowaniu.

Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji na cele publiczne, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwała Nr XII/55/2003 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku została przedstawiona i poddana głosowaniu.

Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 6
Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Genowefa Krzyżosiak - Przewodnicząca Zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników. Przedstawiła sprawozdanie dotyczące osób zgłoszonych na ławników.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że nie ma przeciwskazań do osób kandydujących na ławników. Żadna osoba nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Dzielnicowy również nie zgłosił sprzeciwu co do osób przedstawionych w sprawozdaniu. Również członkowie Zespołu powołanego do zaopiniowania kandydatów na ławników pozytywnie zaopiniowali ich osoby.

Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych, by wybrali kandydatów to w/w Komisji.

Radni zaproponowali następujące osoby:

1. Krzyżosiak Romuald - Przewodniczący
2. Lubiatowski Aleksy - Członek
3. Szymkowiak Eugeniusz - Członek

Następnie Sekretarz Miasta i Gminy przedstawił radnym zasady głosowania . Do Sądu Rejonowego w Rawiczu do orzekania w sprawach karnych i cywilnych. Należy w drodze głosowania tajnego wybrać 6 kandydatów spośród 11 zgłoszonych, przez skreślenie minimum 5 nazwisk. Ławnikami zostają kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów.
W dalszej części przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Romuald Krzyżosiak. Wyniki głosowania przedstawiły się następująco:

Kandydaci do Sądu Pracy w Rawiczu :

   1. Domicz Mirosława - 14 głosów

   2. Rapiór Włodzimierz - 15 głosów


Obie kandydatury zostały przyjęte.

Kandydaci do Sądu Rejonowego w Rawiczu, do orzekania w sprawach karnych i cywilnych:

    1. Antkowiak Kazimierz - 12 głosów

    2. Cichy Jan - 8 głosów

    3. Frąckowiak Katarzyna - 6 głosów

    4. Gurbiel Danuta - 1 głos

    5. Jakubowski Marian - 8 głosów

    6. Juskowski Zenon - 12 głosów

    7. Kasprzak Krzysztof - 12 głosów

    8. Kosmacz Maria - 5 głosów

    9. Pospiech Maciej - 10 głosów

    10. Przygoda Jacek - 2 głosy

    11. Trepko Piotr - 11 głosów

Po podliczeniu głosów okazało się, iż dwóch kandydatów ma równą ilość głosów i ze względu na to nie można wyłonić 6 ławnika, dlatego niezbędna okazała się II tura wyborów pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali jednakową ilość głosów - Panem Janem Cichym a Marianem Jakubowskim. II tura przebiegła następująco:

     1. Cichy Jan - 8 głosów

     2. Jakubowski Marian - 7 głosów


Ławnicy do Sądu Rejonowego w Rawiczu do orzekania w sprawach karnych i cywilnych:

      1. Antkowiak Kazimierz.

      2. Cichy Jan.

      3. Juskowski Zenon.

      4. Kasprzak Krzysztof.

      5. Pospiech Maciej.

      6. Trepko Piotr.


Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwała Nr XII/56/2003 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych została przedstawiona i poddana głosowaniu.

Rada Miejska przyjęła Uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia funduszu stypendialnego, dla absolwentów szkół średnich, mieszkańców Gminy Jutrosin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a pragnących kontynuować naukę w szkołach wyższych.

Na wstępie Przewodniczący RM przedstawił Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

 • Pan Romuald Krzyżosiak:

Postanowiliśmy by ten szczytny cel mógł wejść w życie z tego względu, że w Liceum w Jutrosinie jest młodzież bardzo uzdolniona, lecz nie mająca wystarczających środków finansowych na kontynuowanie nauki w szkołach wyższych. Dlatego pragnę zachęcić szanownych kolegów radnych, do pozytywnego przyjęcia tejże uchwały.

Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Uchwała Nr XII/57/2003 w sprawie ustanowienia funduszu stypendialnego, dla absolwentów szkół średnich, mieszkańców Gminy Jutrosin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a pragnących kontynuować naukę w szkołach wyższych.

Rada Miejska przyjęła Uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Rawiczu.
Głos zabrał Burmistrz:

 • Szanowni koledzy Radni, na moje ręce wpłynęło pismo od Dyrektora ZOZ-u, Pana Janusza Atłachowicza, dotyczące pomocy przy zakupie respiratora. Jest to koszt 5.000,00 zł, a nasza Gmina dotychczas nie przekazała jeszcze żadnych środków finansowych na szpital.

Pan Radny Giezek:

 • Wysoka Rado, szanowni koledzy Radni, jest to bardzo dobre przedsięwzięcie, ponieważ w/w respirator będzie służył nam jako społeczeństwu i nigdy nie wiadomo kiedy ktoś z nas może potrzebować jego pomocy. Chciałabym tylko, aby te pieniądze faktycznie zostały przekazane na zakup respiratora.


Pan Stanisław Janiak:

 • Starostwo Powiatowe rozliczy się z nami z tego zakupu, zostaną przesłane kopie faktur, więc pieniadze na pewno zostaną przekazane na respirator.


Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Stanisław Janiak.

Uchwała Nr XII/58/2003 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Rawiczu.

Rada Miejska Przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2003.

Zmiany w budżecie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy:

 • Konieczne było zrobienie generalnego remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Rynek, musieliśmy zainwestować w ten dach, ponieważ lokatorzy zgłaszali zacieki. Całkowita powierzchnia dachu wynosi 160 m i dlatego koszt wyniósł 12.000,00 zł.


Pani Krzyżosiak Genowefa:

 • Panie Burmistrzu wnioski mieszkańców „Domu Nauczyciela” w Szkaradowie o remont zostały złożone już dosyć dawno i kiedy tam można spodziewać się remontu.


Burmistrz:

 • Remont budynku w Szkaradowie odbędzie się w przyszłym roku. To Komisja zdecydowała o konieczności remontu dachu w budynku w Jutrosinie, ponieważ był w tragicznym stanie.


Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Stanisław Janiak.

Uchwała Nr XII/59/2003 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2003.

Rada Miejska przyjęła uchwałę z jednym głosem przeciw (14 - za; 1 - przeciw).Ad.10
Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników urzędu oraz radnych.

Sekretarz Miasta i Gminy, Pan Zenon Łakomy:

 • Jeśli chodzi o kierowników referatów, większość z nich nie wpisała dochodów z zarobków, tylko dołączyli PIT. Została do nich rozesłana informacja o tym przeoczeniu, by latach kolejnych nie popełnili podobnego błędu.


Przewodniczący Rady Miejskiej:

 • Radni popełnili identyczne błędy i do nich również została rozesłana informacja o tym przeoczeniu.


Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały dostarczone już do Urzędu Skarbowego.

Ad.11
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o przyjętych założeniach i wskaźnikach do projektu budżetu gminy na rok 2004.C

Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Zbigniew Koszarek:
- Chciałbym poinformować szanownych kolegów radnych, iż został przesunięty termin ustalania budżetu na rok 2004 do 15 grudnia 2003 roku. Budżet Miasta i Gminy powstaje, ale nie mamy jeszcze pełnych informacji o podatkach , które musi uchwalić Rada. Nad wysokością tychże stawek będziemy pracować w listopadzie. Założenia do budżetu to m.in. 4% podwyżki dla nauczycieli. Staramy się by znalazło się w nim jak najwięcej środków na inwestycje. Ostateczny termin ustalenia budżetu wyznaczony jest na 30 marca 2004 roku.

Ad.12
Interpelacje i zapytania.

Pan A.Wlekliński:

 • Panie Burmistrzu, zwracałem się do Pana z prośbą o budowę wiat na przystankach autobusowych i chciałabym wiedzieć co się zmieniło w tej sprawie.


Burmistrz:

 • Dnia dzisiejszego została ustalona kwota na temat wiat, jest to 18.000,00 zł, a jutro mamy zapytanie o cenę poszczególnych przedsiębiorców. Także w najbliższym okresie wiaty na przystankach autobusowych powstaną.


Pan I.Mikołajewski:

 • Zostały zmienione nazwy miejscowości w Sielcach, chciałbym wiedzieć, czy z tego względu obywatele ponoszą koszty za zmianę dokumentów.

Interesuje mnie jeszcze, kto po rezygnacji dr Iwony May z pełnienia funkcji radnego powiatowego, obejmie to stanowisko.

Pan Fabian Małecki:

 • Kolejnym kandydatem na liście był Pan Jan Borucki, więc jeżeli tylko się na to zgodzi, to właśnie on obejmie funkcję radnego powiatowego.Ad.13
Wolne głosy i wnioski:

Pan Zenon Łakomy, Sekretarz Miasta i Gminy:

 • Jeśli chodzi o zmianę nazw miejscowości, to szanowni koledzy, wysoka rado, w Polsce obowiązuje urzędowy wykaz miejscowości. W tym wykazie Sielec Stary i Sielec Nowny figurują jako Stary Sielec i Nowy Sielec, konieczna była zmiana nazw tych miejscowości, poniewaz komputery w Warszawie odrzucają starą nazwę. Problemy nie dotyczą tylko wniosków na dowody osobiste, czy inne dokumenty, ale również mieliśmy problemy podczas wyborów. Nie było innej możliwości niż zmiana nazwy.

Jeśli chodzi o koszty związane ze zmiana dokumentów, to w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie zmiany te są bezpłatne. Natomiast za wymianę prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych rejestracyjne trzeba uiścić opłatę, gdyż nie ma podstaw prawnych, by z tej opłaty były zwolnione.

Burmistrz Miasta i Gminy:

 • Ponieważ do Szkoły w Nowym Sielcu nie uczęszczają już dzieci, chciałbym dolna klasę w szkole przekształcić na świetlicę wiejską, natomiast z pomieszczeń znajdujących się w górnej części zamierzamy zrobić mieszkania komunalne. Na dzień dzisiejszy w żadnym wypadku nie jest przewidziana sprzedaż tego budynku.

W jak najszybszym terminie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż mieszkania (kawalerki) w bloku w Jutrosinie, przy ul. Polnej.
Od jutra w Urzędzie prace podejmą pracownicy interwencyjni, musza to być osoby trwale bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. W większości koszty związane z tymi pracownikami pokrywa PUP, my jako urząd opłacamy tylko fundusz pracy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Śląskowie otrzymała od gen. Jankowiaka samochód do karosacji. Jest złożony wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na 40.000,00 zł. i u Pana gen. Jankowiaka na 30.000,000zł. Został ogłoszony przetarg na 31.10.2003 roku dotyczący karosacji pojazdu strażackiego.

Pan Fabian Małecki:

 • Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na Sesję, oraz Panom Mikołajewskiemu i Krzyżosiakowi za prowadzenie Muzeum Ziemi Jutrosińskiej, które jest bardzo pięknym i szczytnym celem.Na powyższym zakończono obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
Małgorzata Robakowska.

9


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu