Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w granicach części obrębów geodezyjnych: Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem

Uchwała Nr XXXVII/184/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w granicach części obrębów geodezyjnych: Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem

Numer uchwały: 184
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVII/184/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin w granicach części obrębów geodezyjnych: Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem
___________________________________________________________________________

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Przystępuje się do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1-3, stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.


Zakres ustaleń zmiany studium będzie zgodny z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław JaniakU z a s a d n i e n i e

       Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Granicami opracowania niniejszej zmiany studium obejmuje się działki ewidencyjne położone w obrębach geodezyjnych Szkaradowo, Śląskowo, Nad Stawem, które planuje się przeznaczyć na tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz eksploatacji kruszywa naturalnego.
Warunkiem dokonania zmiany przeznaczenia w/w działek geodezyjnych na cele budowlane jest przeprowadzenie procedury planistycznej polegającej na zmianie studium, a w dalszej kolejności opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin, znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach i jest celowe.


Zdjęcia dołączone:

   Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu