Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXVI/18 z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 19 kwietnia 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXVI/18 z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 19 kwietnia 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXVI/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ XXXVI/18

z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 19 kwietnia 2018 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

        Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, pełen skład Rady, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2017 – podjęcie uchwały wewnętrznej
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
9. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad

       Przed omawianiem kolejnych pkt porządku obrad p. Stanisław Janiak poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy – w związku z 75. Rocznicą wybuchu Powstania – poległych w Getcie Warszawskim.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


       W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- odbyło się 380-lecie alokacji Rawicza;
- odbyła się narada Wójta, Burmistrzów w Jutrosinie;
- odbyła się Sesja powiatowa w Rawiczu;
- odbyło się Święto Rzemiosła w Rawiczu;
- uczestniczyłem w spotkaniu LGD w Pępowie;
- odbyło się szkolenie odnośnie RODO w Urzędzie;
- brałem udział w uroczystościach 40-lecia kapłaństwa ks. Jerzego Szczepaniaka z Jutrosina;
- brałem udział w obradach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/174/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023 określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jutrosin. Obejmuje swoim zakresem: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali; planowaną sprzedaż lokali; zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej; wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.
        W przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jutrosin podlegał będzie aktualizacji.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/175/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

          Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. W zeszłym miesiącu podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą podziału gminy na okręgi wyborcze, tym razem uchwała dotyczy obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Nie zmieniamy siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3 i 4, odpowiednio mieszczą się one tam gdzie zawsze, czyli w Szkole Podstawowej w Dubinie oraz w Szkaradowie; zmienia się natomiast siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 i 2, nie jak do tej pory w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, tylko w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Zmiana ta jest uwarunkowana przede wszystkim dostosowaniem lokali do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
        Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Kiedyś regulowane to było zarządzeniem Burmistrza, teraz musimy podjąć uchwałę w tej sprawie. Po obniżce tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektora przedszkola i szkoły liczącej do 6 oddziałów wynosi 8h; od 7 do 10 oddziałów – 5h, powyżej 10 oddziałów – 3h; wicedyrektora szkoły; liczącej od 12 do 15 oddziałów – 9h, powyżej 15 oddziałów -7h; natomiast dla wicedyrektora przedszkola, liczącego 6 oddziałów – 9h, a powyżej 6 oddziałów – 7h. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin w pełnym wymiarze zajęć wynosi 22 godziny.
        Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2017 – podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Kierownik MGOPS-u w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do tej ustawy. Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Jutrosin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym wypłacił następujące świadczenia:


1. Zasiłki stałe - ogółem dla 7 osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo na ogólną kwotę 40.495,82 zł. wypłacono 83 świadczenia.

2. Zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 28 osób otrzymało łącznie 152 świadczeń w łącznej kwocie: 50.642,68 zł.

3. Zasiłki celowe - w 2017 roku wypłacono zasiłek celowy dla 59 rodzin na kwotę 22.844,42 zł. Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia oraz zakup obuwia i odzieży.

4. Zasiłki specjalne celowe – w 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 26 rodzin – 40 świadczeń na kwotę 6.170 zł. Środki finansowe wydano przede wszystkim na zakup opału, opłaty energii elektrycznej, na pokrycie części kosztów lub całości zakupu leków i leczenia oraz żywności.

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie posiadanych dokumentów. Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia oraz od sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej. W Gminie Jutrosin usługi świadczone były dla 11 osób i wydatkowano kwotę: 50.678,00 zł.

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2017 roku usługami objęto 1 osobę – dziecko z autyzmem; całkowity koszt – 16.800,00 zł.

7. Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2017 r. dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach w tym 4 na wsi.

8. W roku 2017 MGOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Program realizowany był od stycznia do grudnia. W roku 2017 na prace skierowane zostały 3 osoby, które łącznie przepracowały 1104 godziny, wydatkowano kwotę 8.942,40 zł.

Całe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- p. A. Kapała - jakie kryterium jest brane pod uwagę przy przydzielaniu darmowych miejsc dla dzieci na pobyt w ośrodku wypoczynkowym?

- p. M. Domicz – są to rodziny najuboższe, obowiązuje kryterium dochodowe 514 zł. na osobę w rodzinie.

         Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Po tym pkt nastąpiła 15 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 8.

Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 10 stycznia 2017 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.
         Na zadanie w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych; działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym) – przeznaczono kwotę 3.000 zł.
        Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy – Stowarzyszenie Charytatywne Poznań - na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – senior 2017” – komisja przyznała kwotę - 2.700 zł.
- przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów” - komisja przyznała kwotę – 2.500 zł.
       Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacji znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.
      Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez "Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy”– na realizację zadania „Umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich”– komisja przyznała kwotę - 4.000 zł.
- przez Stowarzyszenie „Na krańcu Wielkopolski” - na realizację zadania – „Święto Szkaradka” – komisja przyznała kwotę – 2.700 zł.
       Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 6.000 zł.
      Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe): przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na „organizację wyjazdu rodzin do Potigny (Francja) i udział w podsumowaniu 25-letniej współpracy partnerskiej Jutrosina i Potigny” – komisja przyznała kwotę - 10.000 zł.
      Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 74.000 zł. Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na „rozwój piłki nożnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin” – komisja konkursowa przyznała kwotę – 61.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na „promowanie zdrowego i sportowego życia mieszkańców Gminy Jutrosin, poprzez organizację licznych imprez sportowo-rekreacyjnych” – komisja przyznała kwotę – 9.000 zł.;
        Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 2.000 zł.
       Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – „ekologia i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim” – komisja przyznała kwotę - 2.500 zł.
       Na zadanie w ramach edukacji, oświaty i wychowania, w którym mieści się m.in.: wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych i wychowawczych oraz zadań oświatowo-kulturowych; prowadzenie edukacji w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – przeznaczono kwotę 3.000 zł.
       Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie na realizację zadania – „wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez organizację zajęć pozalekcyjnych, wielokierunkowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych” – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.
        Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty, a środki finansowe przeznaczone w ramach tych zadań zostały rozdysponowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na inne.
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 97.400 zł.

- p. M. Barteczka – zwiększa się liczba organizacji ubiegających się o wsparcie finansowe, dlatego można by pomyśleć o zwiększeniu środków na ten cel w budżecie;

- p. Sekretarz – kwota jest uchwalana corocznie w programie współpracy, ale też trzeba pamiętać, że nie na każdy cel dana organizacja może się ubiegać o dofinasowanie; jest to też wszystko unormowane w tym naszym programie.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 9

Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

       Głos zajął Kierownik Rewiru Dzielnicowych – Pan Paweł Jernaś. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin - obsługiwane przez Kamila Krenca, rejon służbowy nr 16 - to wszystkie wioski Gminy Jutrosin – obsługiwane przez Artura Suchodolskiego. W 2017 roku przeprowadzono 74 interwencji publicznych oraz 37 domowych. Zatrzymano 16 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 3 w stanie po użyciu alkoholu. Zanotowano 11 przestępstw kryminalnych (4 kradzieże mienia, 1 kradzież z włamaniem, 2 oszustwa). Dzielnicowi nałożyli łącznie 341 mandaty karne, głównie za: kradzież mienia o wartości do 500 zł. - 5, nieprzestrzeganie regulaminu nad zalewem w Jutrosinie – 3, zakłócenia porządku publicznego – 8, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa – 16, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 16, zaśmiecanie miejsc ogólnie dostępnych – 17, wykroczenia w ruchu drogowym – 121 (większość to nieprawidłowe parkowanie). Dzielnicowi zatrzymali: 1 prawo jazdy, 26 dowodów rejestracyjnych. Wykonano 276 pomocy prawnych, zleconych przez Sądy, Prokuratury, jednostki policji i inne uprawnione organy. Dzielnicowi zaangażowani są do prac w Zespole Interdyscyplinarnym w Jutrosinie. W 2017 roku sporządzono 13 Niebieskich Kart.

      Plany priorytetowe dzielnicowych: miasto Jutrosin – eliminowanie negatywnego zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu (ławki w Rynku); Bartoszewice – eliminowanie negatywnego zjawiska wałęsających się bezpańskich psów.

      Program „Dzielnicowi bliżej nas” – realizowano m.in.: spotkania z mieszkańcami w trakcie zebrań sołeckich – propagowanie aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń; bezpieczeństwo seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora); bezpieczna szkoła – spotkania z uczniami szkół i przedszkoli, realizowanie programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, Cyberzagrożenia, narkotyki, dopalacze, środki odurzające.

       Krajowa Mapa Zagrożeń – zagrożenia zgłoszone przez internautów i potwierdzone przez policjantów Rewiru Dzielnicowych i Ruchu Drogowego:

- nieprawidłowe parkowania: Jutrosin – Rynek, Kościuszki, Szkolna, Podgórna, Dworcowa, Mickiewicza, Dubin (tzw. Rynek podczas mszy);
- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych: Jutrosin (Rynek), Dubin (tzw. Rynek), Szkaradowo (przy sklepach);
- niewłaściwa infrastruktura drogi oraz oznakowanie: skrzyżowanie ul. Polnej z Wrocławską;
- przekraczanie prędkości: ul. Mickiewicza, Dworcowa, Dubin;
- zaśmiecanie: ul. Polna.

Brak pytań.

      Głos zajął Pan Marcin Mosiek – z-ca Komendanta Powiatowego Policji. Gmina Jutrosin jest gminą spokojną, co może cieszyć nas wszystkich. Świadczy to również o dobrej współpracy policji z samorządem, czy mieszkańcami.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski – w związku z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości, która przypada w tym roku, dobrze było by powołać jakiś komitet do spraw organizacyjnych wydarzeń kulturalnych w związku z tą rocznicą; od niedawna mamy w Jutrosinie relikwie Błogosławionej Marii Karłowskiej, można by pomyśleć o tym, aby patronowała Ona naszemu miastu; pragnę również zauważyć, że nie mamy ulicy Powstańców Wielkopolskich; u nas jest ulica Powstańców, ale nie wiadomo jakich; może więc warto dopisać, że Wielkopolskich; jeśli nie, to może zróbmy rondo Powstańców Wielkopolskich, albo nazwijmy jedną z ulic na nowym osiedlu; to oni walczyli o naszą wolność; dzięki nim mamy naszą Polskę; oni już nie żyją, więc ktoś musi o nich pamiętać;

- p. Burmistrz – politycznie łatwiej by była nazwa ulicy ogólna Powstańców – nieważne czy Śląskich, Wielkopolskich, Kościuszkowskich czy Listopadowych; były czasy kiedy Powstanie Wielkopolskich nie było tak nagłaśniane, jak w tej chwili; polityka się zmienia i nie wiadomo co będzie później; jeśli chodzi o powołanie komitetu organizacyjnego – musimy włączyć do niego też dyrektorów szkół, ale grupa nie może liczyć wielu osób, bo to nie ma sensu; chciałbym aby chętni sami zgłaszali się do pracy w tym komitecie, tak by na najbliższej sesji mógłbym już informować o jakiś ustaleniach; a co do patronki Jutrosina, to nie jest taka prosta sprawa, z inicjatywą taką powinni wyjść mieszkańcy, trzeba by przeprowadzić konsultacje i dopiero rozpocząć całą procedurę, my takich decyzji nie możemy narzucać mieszkańcom.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. J. Ostrowska – można by pomyśleć o założeniu monitoringu na Rynku w Jutrosinie;

- p. E. Szymkowiak – czy osoba prywatna musi mieć pozwolenie na umiejscowienie kamerki na swoim budynku?


- p. Sekretarz – systemy mające na celu ochronę prywatnych posesji są w pełni legalne, kiedy oko kamer skierowane jest jedynie na teren należący do ich właściciela. W momencie, gdy w zasięgu rejestratora znajdzie się przestrzeń publiczna, sprawa zaczyna się komplikować; rejestrowanie wnętrza domu oraz najbliższej jego okolicy na własne potrzeby jest w pełni legalne. Problemy mogą pojawić się, gdy nagranie, na którym widoczne są osoby trzecie, zostanie rozpowszechnione. Wszystko dlatego, że działania tego typu będą kolidować z ustawą o ochronie danych osobowych oraz tą o ochronie wizerunku;


- p. F. Małecki – można by pomyśleć o jakimś autobusie w kierunku Szkaradowa, bo młodzież skarży się, że nie mają w jaki sposób dostać się do domu z Jutrosina z Zespołu Szkół;


- p. M. Kurzawa – w Nowym Sielcu można by pomyśleć o znaku ograniczenia prędkości;


- p. St. Janiak – kolejna sesja, jeśli nic się nie zmieni odbędzie się 17 maja 2018 roku.


Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12

Zakończenie obrad

      O godz. 16:20 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu