Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXIV/18 z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 15 lutego 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXIV/18 z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 15 lutego 2018 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXIV/18
Rok: 2018

PROTOKÓŁ XXXIV/18

z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 15 lutego 2018 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Bielerzewska Iwona
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Lis Tomasz
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Wybierała Piotr
11. Zuziak Józef
12. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecność Radnych: M. Barteczki, J. Ostrowskiej oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona) – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018
6. Interpelacje i zapytania
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- powitałem Nowy Rok wspólnie z mieszkańcami na Rynku w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego;
- odbyła się narada sołtysów;
- uczestniczyłem w spotkaniu LGD w Pępowie;
- odwiedziłem wraz z p. Beatą Rzeźnik jubilatów z naszej gminy;
- uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez WOKISS w Poznaniu;
- brałem udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Rogożewie;
- uczestniczyłem w naradzie Wójta, Burmistrzów w Pakosławiu;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2018

       Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Plan Pracy na 2018 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, mi.n.: sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, czy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - będzie aktualizowany o bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych.
      Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”(nieobecność Radnych: M. Barteczki, J. Ostrowskiej oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/164/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

       Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Uchwałę taką podejmowaliśmy już w zeszłym roku, jednak z uwagi na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nam ją uchyliła, musieliśmy powtórnie powrócić do tematu. Głównym zarzutem było nie wysłanie projektu uchwały do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w celu jej zaopiniowania. Tym razem, obowiązek ten został wykonany.
       Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeanalizowaniu treści projektu uchwały przedstawił dwa zastrzeżenia o charakterze uzupełniającym co do treści, w zakresie dotyczącym udzielania pomocy de minimis. Uwagi zostały uwzględnione i poprawione.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”(nieobecność Radnych: M. Barteczki, J. Ostrowskiej oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018

       Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Załącznik uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok zostaje uzupełniony – w związku z zapisem wynikającym z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – o dodatkową kolumnę „miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych” – stąd ta zmiana.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”(nieobecność Radnych: M. Barteczki, J. Ostrowskiej oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/166/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania 


- p. F. Małecki – rada sołecka ze Szkaradowa chciała zakupić defibrylator z funduszu sołeckiego. Niestety okazało się, że nie możemy. Czy nie można czegoś zrobić w tym kierunku? Jest to bardzo potrzebne urządzenie, które wisi w wielu już urzędach czy nawet marketach; bez problemu obsłuży je każda osoba, a może uratować wielu osobom życie; chcielibyśmy go zamontować na szkolnym budynku, w którym codziennie przebywa około 400 osób - tak by był dostępny dla każdego; kiedy szkoła czy sala sportowa jest otwarta, przebywa w nich też pracownik placówki, który jest strażakiem ratownikiem z uprawnieniami;


- p. Burmistrz - jestem za tym, żeby go kupić; jeżeli rada da przyzwolenie, to tak zrobimy; chciałbym jednak, żeby był on na stanie OSP, a nie wisiał na szkole, ale najpierw go kupmy, a potem będziemy się martwić, gdzie go powiesić;


- p. A. Kapała – niedawno mieliśmy tragiczny przypadek w Dubinie; matka młodego mieszkańca dzwoniła na 112 i okazało się, że w Rawiczu nie ma żadnej karetki; z Milicza niestety nie zadysponowano żadnej i przyjechała dopiero z Gostynia - niestety za późno; zrozpaczona rodzina dopytuje się, dlaczego to wszystko tak długo trwało, dlaczego nie zadysponowano straży pożarnej; może więc warto wrócić do tematu karetki w Jutrosinie; jesteśmy na krańcu województwa i aż dotrze do nas pomoc, to często jest już za późno;


- p. Burmistrz - kilka lat temu czyniliśmy starania, by karetka pogotowia miała swoją siedzibę w Jutrosinie; pomysł niestety nie wypalił.


Brak więcej interpelacji i zapytań.


Ad. 7
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – wspomniał o wystawie w muzeum na temat Powstania Wielkopolskiego oraz wystawie fotografii Pana Waldemara Swornowskiego;

- p. E. Szymkowiak – czy z tego dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków może skorzystać również jedno gospodarstwo w Domaradzicach, gdzie nie będzie możliwości przyłączenia się do budowanej obecnie u nas kanalizacji sanitarnej?

- p. Burmistrz – tak.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 8

Zakończenie obrad

     O godz. 15:00 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak – zakończył obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu