Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXIII/17 z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXIII/17 z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXIII/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXXIII/17

z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 grudnia 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

        Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: księży z dekanatu jutrosińskiego, Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego, Pana Radosława Matysiaka – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Piotra Kucharskiego – Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Rawiczu, Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Urzędu Pracy w Rawiczu, Pana Karola Junorego – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z Miejskiej Górki, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Pana Krzysztofa Wrzeszcza, Pana Artura Pawlaka, Pana Krystiana Kaczmarka, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, przedstawicieli zakładów pracy z Gminy Jutrosin, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych – pełen skład Rady - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


I. Część robocza

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice stanowiącej własność Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Gminą Rawicz dotyczącego kierowania i przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu
8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021
9. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2018 Rokiem

      Przed omawianiem pkt porządku obrad uroczyście pożegnano rezygnującego po 25 - latach - z funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Jutrosinie - Pana Krzysztofa Wrzeszcza ze Szkaradowa (Jego miejsce od 1 stycznia 2018 roku zajmie Pan Artur Pawlak z Ostój) oraz wyróżniono - za zdobycie tytułu drużynowego wicemistrza świata podczas Mistrzostw Świata Strażaków Ochotników Stihl Timbersports Series - Pana Krystiana Kaczmarka z Ostój.


Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- byłem na wystawie gołębi pocztowych w Miejskiej Górce;
- odwiedziłem jubilatów z Gminy Jutrosin;
- podpisałem wraz z p. Skarbnik umowę na rekultywację stawów;
- była zbierana u nas krew dla chorego Oliviera;
- uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych;
- brałem udział w walnym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej;
- uczestniczyłem w obradach sesji powiatowej;
- uczestniczyłem w zebraniu samorządu mieszkańców;
- Wojewoda Wielkopolski zmienił nam nazwę ulicy – dotychczasowa ulica 22 Stycznia będzie od teraz nosić nazwę Bolesława Prusa
- uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/157/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2021

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/158/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice stanowiącej własność Gminy Jutrosin

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwałą tą wydzierżawiamy Wodociągom Gminnym w Pakosławiu na okres 10 lat – budowaną w tej chwili – kanalizację sanitarną w Domaradzicach. Jest to nam potrzebne do odliczenia VAT-u. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/159/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Prokurator Rejonowy w Rawiczu wniósł w dniu 21 czerwca 2017r. za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarzucając jej: istotne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym poprzez zaniechanie opublikowania tej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w załączniku do uchwały wśród przesłanek uzasadniających odwołanie członka zespołu skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. W dniu 6 grudnia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpatrzeniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rawiczu unieważnił zaskarżoną uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie z dniem wydania orzeczenia. W związku z tym podejmujemy dzisiaj jeszcze raz tą uchwałę. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/160/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Gminą Rawicz dotyczącego kierowania i przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań zleconych gminie należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, działającym w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadlokalnym. W myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 według następującego porządku:

a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin przygotowana została na lata 2018-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na wydatki majątkowe w roku 2018 przewidziano ogółem kwotę 4.546.831,00 zł. (w tym wydatki jednoroczne w kwocie 764.395,00 zł.). Wśród wydatków jednorocznych wymienić można: m.in.: rewitalizację miasta Jutrosin (zaplanowano na ten cel 500.000,00 zł.) oraz dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych (zaplanowano na ten cel 12.000,00 zł.). Natomiast wśród zadań wieloletnich: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradzice (zadanie zaplanowano na lata 2016-2018 i nakłady ogółem w kwocie 2.750.430,00 zł.); budowę kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje (zadanie zaplanowano na lata 2016-2021 i nakłady ogółem w kwocie 10.217.094,00 zł.); przebudowę drogi gminnej w Jeziorach (zadanie zaplanowano na lata 2016-2019 i nakłady ogółem w kwocie 1.062.520,00 zł.); przebudowę ul. Wrocławskiej w Jutrosinie (zadanie zaplanowano na lata 2017-2019 i nakłady ogółem w kwocie 833.000,00 zł.); poprawę walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew (zadanie zaplanowano na lata 2017-2018 i nakłady ogółem w kwocie 237.000,00 zł.).

Brak pytań ze strony Radnych.

b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

     Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.

c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

Brak wniosków

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021

      Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018-2021 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik 8 do protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 według następującego porządku:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin


     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie – 32.069.178,90 zł., z tego dochody bieżące w kwocie – 31.761.313,90 zł., a dochody majątkowe w kwocie – 307.865,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – 34.326.025,90 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 29.779.194,90 zł., wydatki majątkowe w kwocie – 4.546.831,00 zł. Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę – 2.473.338,00 zł.
- transport i łączność – 1.267.140,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 201.900,00 zł.
- administrację publiczną – 2.856.443,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 169.265,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 230.000,00 zł.
- oświatę i wychowanie – 12.681.463,00 zł.
- ochronę zdrowia – 121.836,00 zł.
- pomoc społeczną – 1.289.750,00 zł.
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 515.570,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.026.943,00 zł.
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 997.968,00 zł.
- kulturę fizyczną – 166.053,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2018:

- rewitalizacja miasta Jutrosin,
- dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych.

Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2018:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice,
- budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje,
- przebudowa drogi gminnej w Jeziorach,
- przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie.

      Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej


    Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej :

- Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
- Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Brak pytań ze strony Radnych.

c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok opinię pozytywną.

d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

brak wniosków

e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej

brak

f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXXIII/163/2017: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXIII/163/2017 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018 – będziemy ją wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. F. Małecki – w ostatnim czasie w Szkaradowie często pojawia się problem z prądem, trzeba coś z tym zrobić;

- p. St. Janiak – przedstawił informację o działalności Rady w roku 2017 (ilość posiedzeń, podjętych uchwał oraz frekwencja obecności Radnych).

Brak więcej pytań.

       Po 15-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa sesji. Grupa obrzędowa Szakiety ze Szkaradowa wystąpiła z programem artystycznym, po czym obecni księża modlitwą wprowadzili zgromadzonych uczestników w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno-noworoczne życzenia.

Ad. 12
Zakończenie obrad

O godz. 16:30 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu